งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เห็นความสำคัญและรู้จักใช้ ประโยชน์จากเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เห็นความสำคัญและรู้จักใช้ ประโยชน์จากเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เห็นความสำคัญและรู้จักใช้ ประโยชน์จากเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ 2

3 เครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ - ข้อมูลสถิติ - ลูกโลก - แผนภาพ, ภาพถ่าย ทางอากาศ 3

4 1. ถ้านักเรียนต้องการทราบว่า เกาะกรีนแลนด์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ ของทวีปอเมริกาเหนือว่ามีขนาดใหญ่กว่า หรือเล็กกว่าทวีปอเมริกาเหนือ นักเรียนควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในข้อใด 4

5 ก.กราฟ ข.ลูกโลก ค. ภาพถ่ายทาง อากาศ ง. ภาพถ่ายจาก ดาวเทียม 5

6 2. ข้อใด คือประโยชน์ของ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ก. ประหยัดเวลา และ งบประมาณ ข. ช่วยในการปรับปรุงแผนที่ ให้ทันสมัย 6

7 ค. ช่วยให้มองเห็นภาพจำลอง ลักษณะทางกายภาพของ พื้นที่ชัดเจนขึ้น ง. ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน แผนที่ทันสมัย และชัดเจนขึ้น 7

8 3. องค์ประกอบของแผนที่ส่วนใด ที่สามารถบอกได้ว่าแผนที่ที่ใช้ นั้นเป็นแผนที่ชนิดใด ก. ชื่อแผนที่ ข. พิกัดแผนที่ ค. ขอบระวางแผนที่ ง. คำอธิบายสัญลักษณ์ 8

9 4. แผนที่ ที่มีเส้นลายขวานสับ ขีดสั้นๆชิดกันแสดงว่าบริเวณ นั้นเป็นอย่างไร ก. สูงชัน ข. ที่ลาด ค. เทือกเขา ง. ภูเขา 9

10 5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ก. ดาวเทียมกำหนดตำแหน่ง จำนวน 24 ดวงปฏิบัติหน้าที่ สัมพันธ์กันในห้วงอวกาศ 10

11 ข. ดาวเทียม 24 ดวงแบ่งวงโคจร เป็น 6 วง ค. การใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ที่สามารถขยายภาพและสีได้ ง. การบอกตำแหน่งและทิศทาง ทุกรูปแบบ 11

12 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 1. ข้อมูลสถิติ ( ใช้ เป็นหลักฐาน ในการ อ้างอิงที่รวบรวมไว้ มี ทั้งที่เป็นข้อความและ ตัวเลข ) - ตารางสถิติ - กราฟ 12

13 2. ลูกโลก สิ่งจำลองของโลกที่มีขนาด เล็ก ที่แสดงสิ่งต่างๆที่ปรากฏ บนพื้นผิวโลกได้อย่างสมบูรณ์ 13

14 3. แผนภาพ รูปที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิชาภูมิศาสตร์ 14

15 4. ภาพถ่าย ทางอากาศ การถ่ายภาพจากที่สูงใน อากาศเหนือพื้นโลกโดยใช้ เครื่องบิน หรือบอลลูน 15

16 5. ภาพถ่ายจากดาวเทียม การถ่ายภาพและบันทึกข้อมูล เชิงตัวเลขจากดาวเทียมที่ ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาศัยกระบวน การบันทึกที่ส่งผ่านวัตถุ 1616

17 6. ระบบกำหนด ตำแหน่ง บนพื้น โลก การนำคลื่นสัญญาณจาก ดาวเทียมบอกตำแหน่ง ค่าพิกัดของสิ่งต่างๆ บนพื้นโลก 1717

18 1818 เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูล องค์ประกอบของสารสนเทศ

19 1919 พบกันใหม่ เรื่อง เอกภพและโลก


ดาวน์โหลด ppt 1. เห็นความสำคัญและรู้จักใช้ ประโยชน์จากเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google