งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (6) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ จัดการเรียนรู้ โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นความสำคัญและรู้จักใช้ ประโยชน์จากเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์

3 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ - ข้อมูลสถิติ - ลูกโลก
3 สาระการเรียนรู้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ - ข้อมูลสถิติ - ลูกโลก - แผนภาพ,ภาพถ่ายทางอากาศ

4 ถ้านักเรียนต้องการทราบว่า เกาะกรีนแลนด์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ
4 ถ้านักเรียนต้องการทราบว่า เกาะกรีนแลนด์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ ของทวีปอเมริกาเหนือว่ามีขนาดใหญ่กว่า หรือเล็กกว่าทวีปอเมริกาเหนือ นักเรียนควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในข้อใด

5 5 กราฟ ลูกโลก ค. ภาพถ่ายทางอากาศ ง. ภาพถ่ายจากดาวเทียม

6 ข. ช่วยในการปรับปรุงแผนที่ ให้ทันสมัย
6 2. ข้อใด คือประโยชน์ของ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประหยัดเวลา และ งบประมาณ ข. ช่วยในการปรับปรุงแผนที่ ให้ทันสมัย

7 ค. ช่วยให้มองเห็นภาพจำลอง ลักษณะทางกายภาพของ พื้นที่ชัดเจนขึ้น
7 ค. ช่วยให้มองเห็นภาพจำลอง ลักษณะทางกายภาพของ พื้นที่ชัดเจนขึ้น ง. ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน แผนที่ทันสมัย และชัดเจนขึ้น

8 3. องค์ประกอบของแผนที่ส่วนใด ที่สามารถบอกได้ว่าแผนที่ที่ใช้
นั้นเป็นแผนที่ชนิดใด ก. ชื่อแผนที่ ข. พิกัดแผนที่ ค. ขอบระวางแผนที่ ง. คำอธิบายสัญลักษณ์ 8

9 4. แผนที่ ที่มีเส้นลายขวานสับ ขีดสั้นๆชิดกันแสดงว่าบริเวณ
9 4. แผนที่ ที่มีเส้นลายขวานสับ ขีดสั้นๆชิดกันแสดงว่าบริเวณ นั้นเป็นอย่างไร ก. สูงชัน ข. ที่ลาด ค. เทือกเขา ง. ภูเขา

10 5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
10 5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ก. ดาวเทียมกำหนดตำแหน่ง จำนวน 24 ดวงปฏิบัติหน้าที่ สัมพันธ์กันในห้วงอวกาศ

11 ข. ดาวเทียม 24 ดวงแบ่งวงโคจร เป็น 6 วง ค. การใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
11 ข. ดาวเทียม 24 ดวงแบ่งวงโคจร เป็น 6 วง ค. การใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ที่สามารถขยายภาพและสีได้ ง. การบอกตำแหน่งและทิศทาง ทุกรูปแบบ

12 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
12 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 1.ข้อมูลสถิติ (ใช้เป็นหลักฐาน ในการอ้างอิงที่รวบรวมไว้ มีทั้งที่เป็นข้อความและตัวเลข) - ตารางสถิติ - กราฟ

13 2. ลูกโลก สิ่งจำลองของโลกที่มีขนาด เล็ก ที่แสดงสิ่งต่างๆที่ปรากฏ
13 2. ลูกโลก สิ่งจำลองของโลกที่มีขนาด เล็ก ที่แสดงสิ่งต่างๆที่ปรากฏ บนพื้นผิวโลกได้อย่างสมบูรณ์

14 3.แผนภาพ รูปที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ
14 3.แผนภาพ รูปที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิชาภูมิศาสตร์

15 4.ภาพถ่ายทางอากาศ การถ่ายภาพจากที่สูงใน อากาศเหนือพื้นโลกโดยใช้
15 4.ภาพถ่ายทางอากาศ การถ่ายภาพจากที่สูงใน อากาศเหนือพื้นโลกโดยใช้ เครื่องบิน หรือบอลลูน

16 5. ภาพถ่ายจากดาวเทียม การถ่ายภาพและบันทึกข้อมูล
16 5. ภาพถ่ายจากดาวเทียม การถ่ายภาพและบันทึกข้อมูล เชิงตัวเลขจากดาวเทียมที่ ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาศัยกระบวน การบันทึกที่ส่งผ่านวัตถุ

17 ค่าพิกัดของสิ่งต่างๆ บนพื้นโลก
17 6.ระบบกำหนดตำแหน่ง บนพื้นโลก การนำคลื่นสัญญาณจาก ดาวเทียมบอกตำแหน่ง ค่าพิกัดของสิ่งต่างๆ บนพื้นโลก

18 องค์ประกอบของสารสนเทศ
18 ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของสารสนเทศ

19 19 พบกันใหม่ เรื่อง เอกภพและโลก


ดาวน์โหลด ppt ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google