งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
Research instruments

2 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument)
นักวิจัยต้องอาศัยเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลที่เขาต้องการ เช่น นักสังเกตการณ์ อาจใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง กระดาษบันทึก นักทดลองอาจใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับนักสังเกตการณ์และนักสำรวจก็อาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย

3 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument)
นักวิจัยต้องอาศัยเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลที่เขาต้องการ เช่น นักสังเกตการณ์ อาจใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง กระดาษบันทึก นักทดลองอาจใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับนักสังเกตการณ์และนักสำรวจก็อาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย การสร้างแบบสอบถามที่ดีต้องอาศัยความชำนาญ และแบบสอบถามนั้นต้องมีการทดสอบกับคนกลุ่มหนึ่งก่อนที่จะนำไปสอบถามกับประชาชนทั่วไป นักวิจัยการตลาดสามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในการเตรียมแบบสอบถาม ความผิดพลาดที่มักเป็นที่ชนิดของคำถามซึ่งไม่สามารถจะตอบได้ หรือทำให้ผู้ตอบไม่อยากจะตอบ หรือไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามแต่ละคำถามควรจะมีการตรวจเพื่อตัดสินว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ ความผิดพลาดอีกประการหนึ่งก็คือรูปแบบและสำนวนของคำถาม เช่น คำถามเปิด (open-ended question) เป็นแบบที่ผู้ตอบมีอิสระในการตอบและคำถามปิด (close-ended question) เป็นแบบซึ่งมีคำตอบให้เลือก ผู้ตอบอาจถูกถามให้ตอบแบบเลือกคำตอบเพียงข้อเดียวจากหลาย ๆ ข้อที่มีไว้ หรืออาจให้ใส่เครื่องหมายลงในช่องสเกลที่ทำเตรียมไว้ (scaling question) การเลือกใช้คำถามแบบเปิดหรือแบบปิดมีผลต่อความคิดของผู้ตอบ ต่อค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์และต่อคุณภาพของการวิเคราะห์

4 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument)
การสร้างแบบสอบถามที่ดีต้องอาศัยความชำนาญ และแบบสอบถามนั้นต้องมีการทดสอบกับคนกลุ่มหนึ่งก่อนที่จะนำไปสอบถามกับประชาชนทั่วไป นักวิจัยการตลาดสามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในการเตรียมแบบสอบถาม

5 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument)
ความผิดพลาดที่มักเป็นที่ชนิดของคำถามซึ่งไม่สามารถจะตอบได้ หรือทำให้ผู้ตอบไม่อยากจะตอบ หรือไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามแต่ละคำถามควรจะมีการตรวจเพื่อตัดสินว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ ความผิดพลาดอีกประการหนึ่งก็คือรูปแบบและสำนวนของคำถาม

6 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument)
คำถามเปิด (open-ended question) เป็นแบบที่ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ คำถามปิด (close-ended question) เป็นแบบซึ่งมีคำตอบให้เลือก ผู้ตอบอาจถูกถามให้ตอบแบบเลือกคำตอบเพียงข้อเดียวจากหลาย ๆ ข้อที่มีไว้ อาจให้ใส่เครื่องหมายลงในช่องสเกลที่ทำเตรียมไว้ (scaling question) การเลือกใช้คำถามแบบเปิดหรือแบบปิดมีผลต่อความคิดของผู้ตอบ ต่อค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์และต่อคุณภาพของการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google