งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย Research instruments.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย Research instruments."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย Research instruments

2 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) นักวิจัยต้องอาศัยเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือ ได้ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลที่เขาต้องการ เช่น นักสังเกตการณ์ อาจใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง กระดาษบันทึก นัก ทดลองอาจใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับนัก สังเกตการณ์และนักสำรวจก็อาศัย แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย

3 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) นักวิจัยต้องอาศัยเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วย ในการเก็บข้อมูลที่เขาต้องการ เช่น นักสังเกตการณ์ อาจใช้ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง กระดาษบันทึก นักทดลอง อาจใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับนักสังเกตการณ์และนัก สำรวจก็อาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย การสร้างแบบสอบถามที่ดีต้องอาศัยความชำนาญ และ แบบสอบถามนั้นต้องมีการทดสอบกับคนกลุ่มหนึ่งก่อนที่จะ นำไปสอบถามกับประชาชนทั่วไป นักวิจัยการตลาดสามารถ ที่จะชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในการเตรียมแบบสอบถาม ความผิดพลาดที่มักเป็นที่ชนิดของคำถามซึ่งไม่สามารถจะ ตอบได้ หรือทำให้ผู้ตอบไม่อยากจะตอบ หรือไม่จำเป็น จะต้องตอบคำถามแต่ละคำถามควรจะมีการตรวจเพื่อตัดสิน ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ ความ ผิดพลาดอีกประการหนึ่งก็คือรูปแบบและสำนวนของคำถาม เช่น คำถามเปิด (open-ended question) เป็นแบบที่ผู้ตอบมี อิสระในการตอบและคำถามปิด (close-ended question) เป็นแบบซึ่งมีคำตอบให้เลือก ผู้ตอบอาจถูกถามให้ตอบ แบบเลือกคำตอบเพียงข้อเดียวจากหลาย ๆ ข้อที่มีไว้ หรือ อาจให้ใส่เครื่องหมายลงในช่องสเกลที่ทำเตรียมไว้ (scaling question) การเลือกใช้คำถามแบบเปิดหรือแบบปิด มีผลต่อความคิดของผู้ตอบ ต่อค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ และต่อคุณภาพของการวิเคราะห์

4 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) การสร้างแบบสอบถามที่ดีต้องอาศัยความ ชำนาญ และแบบสอบถามนั้นต้องมีการทดสอบกับ คนกลุ่มหนึ่งก่อนที่จะนำไปสอบถามกับประชาชน ทั่วไป นักวิจัยการตลาดสามารถที่จะชี้ให้เห็นถึง ความผิดพลาดในการเตรียมแบบสอบถาม

5 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) ความผิดพลาดที่มักเป็นที่ชนิดของคำถาม ซึ่งไม่สามารถจะตอบได้ หรือทำให้ผู้ตอบไม่ อยากจะตอบ หรือไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามแต่ ละคำถามควรจะมีการตรวจเพื่อตัดสินว่าสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ ความ ผิดพลาดอีกประการหนึ่งก็คือรูปแบบและสำนวน ของคำถาม

6 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) คำถามเปิด (open-ended question) เป็นแบบที่ ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ คำถามปิด (close-ended question) เป็นแบบซึ่ง มีคำตอบให้เลือก ผู้ตอบอาจถูกถามให้ตอบแบบ เลือกคำตอบเพียงข้อเดียวจากหลาย ๆ ข้อที่มี ไว้ อาจให้ใส่เครื่องหมายลงในช่องสเกลที่ทำ เตรียมไว้ (scaling question) การเลือกใช้คำถาม แบบเปิดหรือแบบปิดมีผลต่อความคิดของผู้ตอบ ต่อค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์และต่อคุณภาพ ของการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย Research instruments.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google