งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ รูปแบบและเทคนิค การนิเทศ นฤมล อ้นตะริกานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ รูปแบบและเทคนิค การนิเทศ นฤมล อ้นตะริกานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ รูปแบบและเทคนิค การนิเทศ นฤมล อ้นตะริกานนท์

2 การนิเทศ การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษานอกโรงเรียนนั้นต้องมี วัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่า การนิเทศ จะทำเพื่อแก้ปัญหาเรื่องใด จะทำ การนิเทศเมื่อไร นิเทศอย่างไร และร่วมกับใคร ต้องทำให้การ นิเทศมีระบบที่ดี มีความต่อเนื่อง และสามารถนิเทศได้อย่างตรงจุด อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลได้อย่าง ครอบคลุมและแม่นยำ

3 กระบวนการ นิเทศ การนิเทศมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัญหาหรือศึกษา หาความจำเป็นของ การนิเทศ 2. วางแผนการนิเทศ 3. เตรียมการนิเทศ 4. ปฏิบัติการนิเทศ 5. ประเมินผลและปรับปรุงการ นิเทศ 6. รายงานผลการนิเทศ

4 1. รูปแบบการนิเทศ PIDRE (Planning, Informing, Doing, Reinforcing, Evaluation) 2. รูปแบบการนิเทศ PDCA 3. วิธีการเชิงระบบ (System Approach) 4. การนิเทศแบบคลินิก รูปแบบการ นิเทศ

5  การบรรยาย  การสัมภาษณ์  การสาธิต  การเยี่ยมเยียน  การประชุม  การประชุมปฏิบัติการ  การประชุมอบรม เทคนิค วิธีการนิเทศ

6  การสาธิตการสอน  การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน  การจัดนิทรรศการ  การเชิญวิทยากรหรือผู้นิเทศภายนอก มาให้ความรู้  การสังเกตการณ์สอน  การปฐมนิเทศ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ รูปแบบและเทคนิค การนิเทศ นฤมล อ้นตะริกานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google