งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 1 การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 2 การให้เหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 1 การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 2 การให้เหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 1 การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 2 การให้เหตุผล

3 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ มี 2 วิธี ได้แก่ 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Resoning) 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Denductive Resoning)

4 การให้เหตุผล

5 1. การให้เหตุผล แบบอุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นคว้าหาความจริงจากการสังเกต หรือการทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อยๆ แล้วสรุปเป็น ความรู้แบบทั่วไป

6 การให้เหตุผล

7 ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบอุปนัย 9 x 9 = 81 99 x 9 =891 999 x 9 = 8,991 9,999 x 9 = 89,991. 9,999,999,999 x 9=.. 89,999,999,991 ข้อสังเกต ข้อสรุป 999…x 9 = n ตัว 8999 … 1 n -1 ตัว

8 ตัวอย่าง จงพิจารณาหาผลคูณต่อไปนี้แล้วหาข้อสรุป 111 222 333 444... 777 ข้อสังเกต สรุปคำตอบที่ได้ โดยไม่ต้องคูณ

9 ตัวอย่าง พิจารณาผลบวกต่อไปนี้แล้วหาข้อสรุป 1 = 1 1 + 3 = 4 1 + 3 + 5= 9 1 + 3 + 5 + 7 = 16 ข้อสังเกต... 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 = 100 ผลบวกจำนวนคี่ที่เรียงกันตั้งแต่ 1 ถึง n = ข้อสรุป 10 ตัว

10 ตัวอย่าง กำหนด 1. 2 = 1 (1+1) 2. 2 + 4 = 2 (2+1) 3. 2 + 4 + 6 = 3 (3+1) 4. 2 + 4 + 6 + 8 = 3 (3+1) เหตุ... จงสรุปผลที่ทำให้ข้อความนี้สมเหตุสมผล 2 + 4 + 6 + 8 +... + 2n = = n ( n + 1) สรุปได้ว่า 2 + 4 + 6 + 8 + …+ 2n โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวก

11 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction) หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โดยที่ N = { 1,2, 3, 4,... } สำหรับ n เป็นสมาชิกของ N และ P(n) เป็นข้อความในเทอม n ถ้า (1) P(1) เป็นจริง (2) ถ้า P(k) เป็นจริง แล้ว P(k+1) เป็นจริง แล้ว P(n) เป็นจริงทุกตัว

12 ตัวอย่าง กำหนด n N ( จำนวนเต็มบวก ) จงพิสูจน์ 2 + 4 + 6 + 8 +... + 2n = n (n +1) วิธีทำ ขั้นที่ 1 พิจารณา P(1) แทน n ด้วย 1 จะได้ 2 = 1 (1 + 1) เป็นจริงแสดงว่า P(1) เป็นจริง ขั้นที่ 2 สมมติ P(k) เป็นจริง จะได้ P(k) = 2 + 4 + 6 + 8 +... + 2k = k (k + 1)………(1) พิจารณา P(k+1) โดยบวก 2(k+1) เข้าไปทั้งสองข้างของ (1) จะได้ P(k+1) = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 2k + 2(k+1) = k(k+1) + 2(k+1) จะได้ P(k+1) = (k+1) [ (k+1) + 1 ] จาก (2) แสดงว่า P(k+1) เป็นจริง …….(2) ดังนั้น ข้อความ 2 + 4 + 6 + 8 +... + 2n = n (n +1) เป็นจริงเสมอสำหรับทุก n ที่เป็นสมาชิกของ N

13 การให้เหตุผล

14

15 1010 3 43 1212 3 45 1414 7 43 1515 x 45 (1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4)

16 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็นความรู้มาก่อนและยอมรับว่า เป็นความจริงเพื่อหาเหตุผล นำไปสู่ข้อสรุป ตัวอย่าง เหตุ 1.) จำนวนคู่หมายถึงจำนวนที่ 2 หารลงตัว 2.) 6 หารด้วย 2 ลงตัว ผล 6 เป็นจำนวนคู่

17 การให้เหตุผล

18

19 ยอมรับว่าเหตุเป็นจริงทุกข้อการสรุปผลสมเหตุสมผล การให้เหตุผล

20 ตัวอย่าง เหตุ 1 ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่น 2 ) สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผล สุนัขเป็นสัตว์เลือดอุ่น

21 ตัวอย่าง เหตุ 1 ) นักเรียนชั้นม.4 ทุกคนตั้งใจเรียน 2 ) สมศรีเป็นนักเรียนชั้นม.4 ผล สมศรีตั้งใจเรียน

22 สรุปว่า การให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้น ผล หรือข้อสรุป จะถูกต้องก็ต่อเมื่อ 1. ยอมรับว่าเหตุเป็นจริงทุกข้อ 2. การสรุปผลสมเหตุสมผล

23 ข้อความที่ใช้อ้างเหตุผลที่ใช้กันมีอยู่ 4 แบบ 1. สมาชิกของ A ทุกตัวเป็นสมาชิกของ B ดังรูป B A สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่น

24 2. ไม่มีสมาชิกของ A ตัวใดเป็นสมาชิกของ B ดังรูป A B เช่น ไม่มีไก่ตัวใดมีนม ไก่ สัตว์มีนม

25 3. สมาชิกบางตัวของ A เป็นสมาชิกของ B A B เช่น รถโดยสารบางคันเป็นรถปรับอากาศ ดังรูป รถโดยสาร รถปรับอากาศ

26 4. สมาชิกของ A บางตัวไม่เป็นสมาชิกของ B A B เช่น รถโดยสารบางคันไม่ได้เป็นรถปรับอากาศ ดังรูป รถโดยสาร รถปรับอากาศ

27 ตัวอย่าง เหตุ 1. ตำรวจทุกคนมีปืน 2. นายแดงเป็นตำรวจ ผลนายแดงมีปืน ผลสรุปต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ ตำรวจ คนมีปืน นายแดง จากแผนภาพ ผลสรุป นายแดงมีปืน สมเหตุสมผล

28 ตัวอย่าง เหตุ 1) นักมวยทุกคนเป็นคนมีสุขภาพดี 2) นายดำเป็นคนมีสุขภาพดี ผล นายดำเป็นนักมวย เขียนแผนภาพได้ดังรูป นักมวย สุขภาพดี นายดำ หรือ นักมวย สุขภาพดี นายดำ ผลสรุป ไม่สมเหตุสมผล

29 ตัวอย่าง เหตุ 1) ลิงทุกตัวเป็นแมว 2) แมวทุกตัวเป็นเสือ ผล ลิงทุกตัวเป็นเสือ เขียนแผนภาพได้ดังรูป ลิง แมว ผลสรุป สมเหตุสมผล เสือ

30 ตัวอย่าง เหตุ 1. คนไทยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ 2. ชาวนาในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนไทย 3. สมชายเป็นชาวนาในจังหวัดบุรีรัมย์ สมชายมีโทรศัพท์มือถือ พิจารณาแผนภาพ คน ไทย ผู้มีโทรศัพท์มือถือ สมชาย ดังนั้น สมชายมีโทรศัพท์มือถือ เป็นจริง ผล ชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์

31 10 หาร ด้วย 2 ลงตัว 2 จำนวนคู่หมายถึงจำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว 1 การให้เหตุผล

32 เกียรติศักดิ์เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย 2 นักกีฬากลางแจ้งทุกคนจะต้องมีสุขภาพดี 1 การให้เหตุผล

33 52 Tim er 62 การให้เหตุผล

34 10 หารด้วย 2 ลงตัว Tim er 10 เป็นจำนวน คู่ การให้เหตุผล

35 5,3,1,-1,- 3,____ -5 -7251 1,-1,1,-1,____ 15,-5,5,15,____


ดาวน์โหลด ppt การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 1 การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 2 การให้เหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google