งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำ Software มาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำ Software มาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำ Software มาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล
อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร

2 Software ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล
โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ (RMC2005) โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (RMC2005) โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ (RMC2005) โปรแกรมจัดซื้อ/จัดจ้าง (M2) โปรแกรมวัสดุคงคลัง (M2) โปรแกรมแจ้งเบิกออนไลน์ (M2) โปรแกรมระบบงานการเงินและบัญชี (M2) โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ (ASSET) โปรแกรมยืม/คืนเครื่องมือแพทย์ออนไลน์ (MEC)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 มูลเหตุชำรุด

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ฟอร์มการยืมเครื่องมือ

41

42

43 ให้ยืมเครื่องมือ (ให้หน่วยงานอื่นยืม)

44 ตรวจเช็ครายการที่ขอยืม หากให้ยืมได้ทำตามขั้นตอน

45 รายการเครื่องมือหน่วยงานที่พร้อมให้ยืม

46 รายการเครื่องมือหน่วยงานที่พร้อมให้ยืม

47 รายละเอียดเฉพาะเครื่อง (หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้)

48 แสดงรายการเครื่องมือของหน่วยงาน

49 บันทึกประวัติการใช้งานเครื่องมือภายในหน่วยงาน
ส่วนของการเริ่มใช้เครื่องมือ (START) ส่วนของการหยุดใช้เครื่องมือ (STOP)

50

51 รายงานประวัติการยืมเครื่องมือแพทย์ จำแนกตาม ID.Cal

52

53 Money-to-money Software

54

55

56 การค้นหารายการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยระบุปีงบประมาณ , หรือเลขที่ใบเบิก ,รหัสกลุ่มงาน, ร้านค้าบริษัท

57 แสดงรายการที่ค้นหาด้วยรหัส ปีงบประมาณ คือ 53

58 รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

59 รหัส-รายการที่สั่งซื้อ

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ลักษณะเดียวกันกับคลังทั่วไป)

104

105 โปรแกรมเบิกออนไลน์ มีแบบฟอร์มการเบิก และรายงานค่าใช้จ่าย

106

107

108

109

110

111 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก
โปรแกรมวัสดุคงคลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก

112

113

114

115

116 ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
I-dbase & DiOC ระบบสารสนเทศภายในองค์กร กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140 ข้อมูลเครื่องมือแพทย์
 ประวัติการได้มา / การติดตั้ง  ประวัติการดูแล / การเตรียมพร้อมใช้  ประวัติการซ่อม / บำรุงรักษา / สอบเทียบ  ประวัติการใช้งาน / ปัญหาการใช้ / การเลิกใช้ ข้อมูลคุณลักษณะ / ช่วงใช้งาน / ข้อจำกัด / ข้อควรระวัง / ความปลอดภัย

141 การพัฒนาสารสนเทศ  ครบถ้วน  สมบูรณ์  เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง  อัพเดท ความปลอดภัย รายงานทุกระดับ (ผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติ)

142 การจัดทำทะเบียนเครื่องมือ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จำแนกพิสูจน์ได้ แสดงป้ายลาเบลชัดเจน คงทน การเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือ ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ / ทะเบียนครุภัณฑ์ทั่วไป ประวัติการได้มา, การเปลี่ยนแปลง ประวัติการซ่อม, การบำรุงรักษา, การสอบเทียบ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง, การดูแลรักษา รายงานการประเมิน/การวิเคราะห์ต่างๆ

143 ความเป็นมาของ RMC [1] โปรแกรมซ่อมบำรุง [2] โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์
[1] โปรแกรมซ่อมบำรุง [2] โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ [3] โปรแกรมแจ้งซ่อม [4] โปรแกรมสอบเทียบ/คำนวณค่าความไม่แน่นอน [5] โปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (MTM)

144 จำแนกหน่วยงานครอบครอง จำแนกประเภทครุภัณฑ์ จำแนกระดับความเสี่ยง
 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ครบถ้วน สมบูรณ์  มีการจำแนกพิสูจน์ได้เฉพาะรายการ  มีการปิดผนึกป้ายลาเบลแสดงตนชัดเจน / คงทน  จำแนกกลุ่มครุภัณฑ์ จำแนกหน่วยงานครอบครอง จำแนกประเภทครุภัณฑ์ จำแนกระดับความเสี่ยง จำแนกกลุ่มเครื่องมือช่วยชีวิต/รักษาวินิจฉัย/สนับสนุน จำแนกกลุ่มซ่อม/บำรุงรักษา/สอบเทียบ

145  รหัสทะเบียนงานซ่อมบำรุง เช่น ABC-50-00001
 การใช้ชื่อเครื่องมือแพทย์  การจำแนกกลุ่มความเสี่ยงเครื่องมือ  การกำหนดรหัสสอบเทียบ (ID Cal)  รายการการตรวจสอบ/บำรุงรักษา (Check List)  การกำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้***

146  การใช้ Auto-ID (Identity)
 การใช้หมายเลขครุภัณฑ์ เช่น /0001  การใช้รหัสสอบเทียบ เช่น INF-ICU-001  การใช้หมายเลขเครื่องมือ Serial No.  การใช้รหัสเครื่องมือแพทย์

147  รวดเร็ว และถูกต้อง  เพิ่มคุณภาพการให้บริการ  ประหยัดงบประมาณ  สร้างข้อมูลชี้วัด / ประเมินผล  ระบบคุณภาพ

148 เตรียมตัว  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  ระบบ LAN  ธุรการช่าง
 สถานที่

149 เครื่องคอมพิวเตอร์  Server : Dell, IBM, Acer  Network
 OS : Windows2003, 2008Server Database : SQL2000,SQL2005,SQL2008 (Microsoft : Express)

150 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 เชื่อมต่อโปรแกรมของกรมบัญชีกลาง  เชื่อมต่อกับโปรแกรมที่ฝ่ายพัสดุฯพัฒนาขึ้น  โปรแกรมอื่น ๆ

151 ต้องการระบบ RMC แจ้งไปที่กองวิศวกรรมการแพทย์ Download ติดตั้งใช้งานเอง
 ส่งทีมไปติดตั้ง/ปรับปรุง  ประเมินผลการใช้งาน  ปรับสู่ระบบใหญ่

152 ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  งานพัสดุ  ทีมเครื่องมือของ รพ.
 งานซ่อมบำรุง  IT  หน่วยงาน / ผู้ใช้เครื่องมือ

153 แนวคิด RMC สนเรื่องใหญ่ ไม่ติดใจเรื่องเล็ก คิดแบบง่ายๆแต่ได้ผล
เดินไม่หยุด แม้สะดุดก็ยังเดิน สร้างเครือข่ายมิตร ร่วมคิดร่วมทำ

154 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การนำ Software มาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google