งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การนำ Software มาใช้ในการ บริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 089-433-7166.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การนำ Software มาใช้ในการ บริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 089-433-7166."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การนำ Software มาใช้ในการ บริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 089-433-7166

2 2 1. โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ (RMC2005) 2. โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (RMC2005) 3. โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ (RMC2005) 4. โปรแกรมจัดซื้อ / จัดจ้าง (M2) 5. โปรแกรมวัสดุคงคลัง (M2) 6. โปรแกรมแจ้งเบิกออนไลน์ (M2) 7. โปรแกรมระบบงานการเงินและ บัญชี (M2) 8. โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อม สินทรัพย์ (ASSET) 9. โปรแกรมยืม / คืนเครื่องมือแพทย์ ออนไลน์ (MEC) Software ระบบบำรุงรักษาใน โรงพยาบาล

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 มูลเหตุชำรุด

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40 ฟอร์มการยืมเครื่องมือ

41 41

42 42

43 43 ให้ยืมเครื่องมือ ( ให้หน่วยงานอื่นยืม )

44 44 ตรวจเช็ครายการที่ขอยืม หากให้ยืมได้ทำตามขั้นตอน

45 45 รายการเครื่องมือหน่วยงานที่พร้อมให้ยืม

46 46 รายการเครื่องมือหน่วยงานที่พร้อมให้ยืม

47 47 รายละเอียดเฉพาะเครื่อง ( หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้ )

48 48 แสดงรายการเครื่องมือของหน่วยงาน

49 49 บันทึกประวัติการใช้งานเครื่องมือภายในหน่วยงาน ส่วนของการเริ่มใช้เครื่องมือ (START) ส่วนของการหยุดใช้เครื่องมือ (STOP)

50 50

51 51 รายงานประวัติการยืมเครื่องมือแพทย์ จำแนกตาม ID.Cal

52 52

53 53 M2 Money-to-money Software

54 54

55 55

56 56 การค้นหารายการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยระบุปีงบประมาณ, หรือเลขที่ใบเบิก,รหัสกลุ่มงาน, ร้านค้าบริษัท

57 57 แสดงรายการที่ค้นหาด้วยรหัส ปีงบประมาณ คือ 53

58 58 รายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

59 59 รหัส-รายการที่สั่งซื้อ

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103 คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา ( ลักษณะเดียวกันกับคลัง ทั่วไป )

104 104

105 105 โปรแกรมเบิกออนไลน์ มีแบบฟอร์มการเบิก และ รายงานค่าใช้จ่าย

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111 โปรแกรมวัสดุคง คลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก สิน จังหวัดตาก

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116 I-dbase & DiOC ระบบสารสนเทศภายในองค์กร กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140 ข้อมูลเครื่องมือแพทย์  ประวัติการได้มา / การติดตั้ง  ประวัติการดูแล / การ เตรียมพร้อมใช้  ประวัติการซ่อม / บำรุงรักษา / สอบเทียบ  ประวัติการใช้งาน / ปัญหาการ ใช้ / การเลิกใช้  ข้อมูลคุณลักษณะ / ช่วงใช้งาน / ข้อจำกัด / ข้อควรระวัง / ความปลอดภัย

141 141 การพัฒนาสารสนเทศ  ครบถ้วน  สมบูรณ์  เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง  อัพเดท  ความปลอดภัย  รายงานทุกระดับ ( ผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติ )

142 142 การจัดทำทะเบียนเครื่องมือ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  จำแนกพิสูจน์ได้  แสดงป้ายลาเบลชัดเจน คงทน การเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือ  ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ / ทะเบียน ครุภัณฑ์ทั่วไป  ประวัติการได้มา, การเปลี่ยนแปลง  ประวัติการซ่อม, การบำรุงรักษา, การสอบ เทียบ  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง, การดูแลรักษา  รายงานการประเมิน / การวิเคราะห์ต่างๆ

143 143 ความเป็นมาของ RMC [1] โปรแกรมซ่อมบำรุง [2] โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ [3] โปรแกรมแจ้งซ่อม [4] โปรแกรมสอบเทียบ / คำนวณค่าความไม่ แน่นอน [5] โปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือ แพทย์ (MTM)

144 144  จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ครบถ้วน สมบูรณ์  มีการจำแนกพิสูจน์ได้เฉพาะรายการ  มีการปิดผนึกป้ายลาเบลแสดงตน ชัดเจน / คงทน  จำแนกกลุ่มครุภัณฑ์ จำแนกหน่วยงานครอบครอง จำแนกประเภทครุภัณฑ์ จำแนกระดับความเสี่ยง จำแนกกลุ่มเครื่องมือช่วยชีวิต / รักษา วินิจฉัย / สนับสนุน จำแนกกลุ่มซ่อม / บำรุงรักษา / สอบ เทียบ

145 145  รหัสทะเบียนงานซ่อมบำรุง เช่น ABC-50-00001  การใช้ชื่อเครื่องมือแพทย์  การจำแนกกลุ่มความเสี่ยงเครื่องมือ  การกำหนดรหัสสอบเทียบ (ID Cal)  รายการการตรวจสอบ / บำรุงรักษา (Check List)  การกำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ ***

146 146  การใช้ Auto-ID (Identity)  การใช้หมายเลขครุภัณฑ์ เช่น 6515-001- 0001/0001  การใช้รหัสสอบเทียบ เช่น INF-ICU-001  การใช้หมายเลขเครื่องมือ Serial No.  การใช้รหัสเครื่องมือแพทย์

147 147  รวดเร็ว และถูกต้อง  เพิ่มคุณภาพการ ให้บริการ  ประหยัดงบประมาณ  สร้างข้อมูลชี้วัด / ประเมินผล  ระบบคุณภาพ

148 148 เตรียมตัว  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  ระบบ LAN  ธุรการช่าง  สถานที่

149 149 เครื่องคอมพิวเตอร์  Server : Dell, IBM, Acer  Network  OS : Windows2003, 2008Server  Database : SQL2000,SQL2005,SQL2008 (Microsoft : Express)

150 150 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล  เชื่อมต่อโปรแกรมของ กรมบัญชีกลาง  เชื่อมต่อกับโปรแกรมที่ฝ่าย พัสดุฯพัฒนาขึ้น  โปรแกรมอื่น ๆ

151 151 ต้องการระบบ RMC  แจ้งไปที่กองวิศวกรรม การแพทย์  Download ติดตั้งใช้งานเอง  ส่งทีมไปติดตั้ง / ปรับปรุง  ประเมินผลการใช้งาน  ปรับสู่ระบบใหญ่

152 152 ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  งานพัสดุ  ทีมเครื่องมือของ รพ.  งานซ่อมบำรุง  IT  หน่วยงาน / ผู้ใช้เครื่อง มือ

153 153 แนวคิด RMC สนเรื่องใหญ่ ไม่ติดใจเรื่อง เล็ก คิดแบบง่ายๆแต่ได้ผล เดินไม่หยุด แม้สะดุดก็ยัง เดิน สร้างเครือข่ายมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ

154 154 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การนำ Software มาใช้ในการ บริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 089-433-7166.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google