งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

2 วิธีจำหน่ายครุภัณฑ์ Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์...... Cr. ครุภัณฑ์........................ Dr. ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์......................1 Cr. ครุภัณฑ์............................................

3 ปรับผัง เลือก รหัส 2103010103.204 แก้ไขชื่อบัญชี เป็น รายได้ ค่ารักษา UC-OPD รับ ล่วงหน้า เลือกรหัส 4301020105.229 ค้นหา ถ้าไม่มีให้เพิ่มรายการ มีรหัส ให้เพิ่มรายละเอียด

4 รายวัน ทั่วไป เดบิต 1101020604.10101 เครดิต 2103010103.204 กรณีรับเงินโอนค่าเหมาจ่ายรายหัว จาก รพ.มหาชนะชัย

5 รายวัน ทั่วไป ไม่มีเงินโอน ตั้งลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล เดบิต 4301020105.229 เครดิต 1102050101.201

6 รายวัน ทั่วไป ตัดลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล เมื่อมี เงินโอนหรือหมวดรายได้มียอดเงิน เดบิต 2103010103.204 เครดิต 4301020105.229

7 รับโอนเงิน UC ตามผลงาน แพทย์แผนไทย Dr.1101020604.10101 Cr. 4301020105.215

8 รับยา เวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุ อื่น จาก รพ. Dr. ยา เวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุอื่น Cr. รายได้ค่ารักษา UC-OPD รับ ล่วงหน้า

9 ถ้าเงินรายได้ ค่ารักษา UC-OPD รับ ล่วงหน้า มียอดคงเหลือ Dr.2103010103.204 Cr.4301020105.214 ทำ 3 เดือนครั้ง ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน

10 การปิดงบ

11 3101010101.101 อยู่เด บิต เดบิต 3102010101.101 เครดิต 3101010101.101

12 3101010101.101 อยู่ เครดิต เดบิต 3101010101.101 เครดิต 3102010101.101

13

14

15

16 ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UCในCUP ไม่บันทึก วิธีแก้ไ ข ดูจำนวนเงินลูกหนี้ จาก สปภ.02/1

17

18 ลูกหนี้ = 46,077.87 บาท ตัดลูกหนี้ด้วยเงินกองทุนUC-OPD วิธีแก้ไข

19

20 210301010 3.204 110205010 1.201 22,20 9.94

21 1102050123.201 510801010 7.201 41,790.84

22

23 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต 1105010105.101 ยา เครดิต 5104030205.101 ยา ใช้ไป

24 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต 1105010105.102 เวชภัณฑ์ มิใช่ยา เครดิต 5104030205.101 เวชภัณฑ์มิใช่ ยาใช้ไป

25 วัสดุสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

26 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

27 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค. วิทย์ ค่าเสื่อมราคา มากกว่าราคา ครุภัณฑ์ ลบข้อมูล

28 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค. คอมพิวเตอร์ ในงบทดลอง หมวด 5 มีการบันทึกค่า เสื่อมราคา แต่ในค่าเสื่อมราคาสะสม ไม่มี แสดงว่า บันทึกด้านเครดิต ผิด หมวด หารายการที่บันทึกด้านเดบิตว่าค่าเสื่อม ราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

29 เงินกองทุน UC-OPD รับโอนจาก แม่ข่าย รายวันทั่วไป เดบิต 2103010103.213 เงินกองทุน UC-OPD รับโอนจากแม่ ข่าย เครดิต 2103010103.204 เงินกองทุน UC-OPD

30

31 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุก่อสร้าง - บุคคลภายนอก

32

33 วิธีแก้ไ ข

34

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google