งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

2 วิธีจำหน่ายครุภัณฑ์ Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ Cr. ครุภัณฑ์ Dr. ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Cr. ครุภัณฑ์

3 ปรับผัง เลือก รหัส แก้ไขชื่อบัญชี เป็น รายได้ ค่ารักษา UC-OPD รับ ล่วงหน้า เลือกรหัส ค้นหา ถ้าไม่มีให้เพิ่มรายการ มีรหัส ให้เพิ่มรายละเอียด

4 รายวัน ทั่วไป เดบิต เครดิต กรณีรับเงินโอนค่าเหมาจ่ายรายหัว จาก รพ.มหาชนะชัย

5 รายวัน ทั่วไป ไม่มีเงินโอน ตั้งลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล เดบิต เครดิต

6 รายวัน ทั่วไป ตัดลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล เมื่อมี เงินโอนหรือหมวดรายได้มียอดเงิน เดบิต เครดิต

7 รับโอนเงิน UC ตามผลงาน แพทย์แผนไทย Dr Cr

8 รับยา เวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุ อื่น จาก รพ. Dr. ยา เวชภัณฑ์ วัสดุงานบ้าน วัสดุอื่น Cr. รายได้ค่ารักษา UC-OPD รับ ล่วงหน้า

9 ถ้าเงินรายได้ ค่ารักษา UC-OPD รับ ล่วงหน้า มียอดคงเหลือ Dr Cr ทำ 3 เดือนครั้ง ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน

10 การปิดงบ

11 อยู่เด บิต เดบิต เครดิต

12 อยู่ เครดิต เดบิต เครดิต

13

14

15

16 ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UCในCUP ไม่บันทึก วิธีแก้ไ ข ดูจำนวนเงินลูกหนี้ จาก สปภ.02/1

17

18 ลูกหนี้ = 46, บาท ตัดลูกหนี้ด้วยเงินกองทุนUC-OPD วิธีแก้ไข

19

20 ,

21 ,790.84

22

23 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต ยา เครดิต ยา ใช้ไป

24 วิธีแก้ไข รายวันทั่วไป เดบิต เวชภัณฑ์ มิใช่ยา เครดิต เวชภัณฑ์มิใช่ ยาใช้ไป

25 วัสดุสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

26 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน รายวันทั่วไป ลบข้อมูล

27 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค. วิทย์ ค่าเสื่อมราคา มากกว่าราคา ครุภัณฑ์ ลบข้อมูล

28 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค. คอมพิวเตอร์ ในงบทดลอง หมวด 5 มีการบันทึกค่า เสื่อมราคา แต่ในค่าเสื่อมราคาสะสม ไม่มี แสดงว่า บันทึกด้านเครดิต ผิด หมวด หารายการที่บันทึกด้านเดบิตว่าค่าเสื่อม ราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

29 เงินกองทุน UC-OPD รับโอนจาก แม่ข่าย รายวันทั่วไป เดบิต เงินกองทุน UC-OPD รับโอนจากแม่ ข่าย เครดิต เงินกองทุน UC-OPD

30

31 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - บุคคลภายนอก ค่าวัสดุก่อสร้าง - บุคคลภายนอก

32

33 วิธีแก้ไ ข

34

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเกณฑ์คง ค้าง ดวงพร เพลินสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google