งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทางการตลาดมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของ ผู้บริหาร การตลาดในปัจจุบันมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการ เคลื่อนย้ายจากการตลาดระดับท้องถิ่น ไปสูงการตลาด ระหว่างประเทศเป็นประการแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทางการตลาดมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของ ผู้บริหาร การตลาดในปัจจุบันมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการ เคลื่อนย้ายจากการตลาดระดับท้องถิ่น ไปสูงการตลาด ระหว่างประเทศเป็นประการแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลทางการตลาดมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของ ผู้บริหาร การตลาดในปัจจุบันมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการ เคลื่อนย้ายจากการตลาดระดับท้องถิ่น ไปสูงการตลาด ระหว่างประเทศเป็นประการแรก ซึ่งหมายความว่าถึงว่า ผู้บริหารการตลาดต้องเคลื่อนย้ายจากตลาดที่ทำอยู่ไปสู่ตลาด ใหม่จึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลการตลาดมาช่วยในการ ตัดสินใจ ประการที่สองคือ การเปลี่ยนจากความจำเป็นของผู้ ซื้อมาเป็นความต้องการของผู้ซื้อ ดังนั้นผู้ขายจึงจำเป็นต้อง หาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินส่วนเกินของผู้ซื้อ (discretionary income) และประการสุดท้ายคือ การเปลี่ยน จากการแข่งขันด้านราคามาเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่ทางด้าน ราคา (Price – to non-price competition) ซึ่งผู้ขายจะต้อง พึ่งเครื่องมือในการแข่งขันอย่างอื่นเช่น การตั้งชื่อตราสินค้า การทำให้สินค้าแตกต่างออกไป การโฆษณา และการส่งเสริม การขาย ข้อมูลเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ขาย

3 ความหมายและองค์ประกอบของ ระบบข้อมูลทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดหมายความถึง บุคคล เครื่องจักร และกรรมวิธีทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของข้อมูล ซึ่งรวบรวมมาจากแหล่งภายใจและภายนอก เพื่อนำมาใช้เป็น พื้นฐานในการตัดสินใจ ภายในของข้อมูล ซึ่งรวบรวมมาจาก แหล่งภายในและภายนอก เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการ ตัดสินใจ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของการบริหาร การตลาด

4 องค์ประกอบของระบบข้อมูล ทางการตลาดได้แก่ ระบบการบัญชีภายใน (Internal Accounting System) ระบบการสืบข่าวทางการตลาด (Marketing Intelligence System) ระบบการวิจัยการตลาด (Marketing Research System) ระบบการบริหารการตลาดเชิงประมาณ (Marketing Management-Science System)

5 ระบบการบัญชีภายใน (Internal Accounting System) ระบบการบัญชีภายในเป็นระบบข้อมูลขั้นพื้นฐานที่มี ผู้บริหารการตลาดเป็นผู้ใช้ อันประกอบด้วยรายงานการสั่งซื้อ ยอดขาย ระดับสินค้าคงคลัง ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และอื่น ๆ จาก ข้อมูลเหล่านี้ ผู้บริหารสามารถคาดคะเนถึงโอกาสและปัญหา ต่าง ๆ ที่สามารถเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นได้ หัวใจของระบบการบัญชีภายในก็คือ การหมุนเวียน ของคำสั่งซื้อ การขนส่ง การเก็บเงิน (order-shipping- billing cycle) พนักงานขาย ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าส่ง คำสั่งซื้อให้บริษัทและแผนกสั่งซื้อก็ทำคำสั่งซื้อหลายฉบับ ส่งไปยังแผนกต่าง ๆ การส่งสินค้าจะมีหลักฐานและใบเก็บเงิน แนบไปกับสินค้าด้วย หลักฐานนี้ก็จะทำออกมาหลายฉบับ ส่งไปยังแผนกต่าง ๆ เช่นกัน

6 การส่งรายงานการขายนั้นบางครั้งมีปัญหา ผู้บริหาร การตลาดไม่ได้รับรายงานรวดเร็วเพียงพอ ดังนั้นในการ วางแผนที่จะได้รับข้อมูลการขายรวดเร็ว บริษัทควรหลีกเลี่ยง สิ่งต่อไปนี้ การป้อนข้อมูลให้กับผู้บริหารมากเกินไป การป้อนข้อมูลที่ใหม่เกินไป ทำให้ผุ้บริหารเลือกข้อมูลแบบ สุ่ม ต้นทุนของการเก็บสะสมข้อมูลอาจสูงกว่าค่าของข้อมูล ข้อมูลทางการตลาดของบริษัทควรเป็นข้อมูลที่เด่นชัด ซึ่ง ช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าข้อมูลใดที่เขาต้องการจริง ข้อมูลใดที่ เขาคิดว่าเขาต้องการ

7 ระบบการสืบข่าวทางการตลาด (Marketing Intelligence System) ระบบการสืบข่าวทางการตลาด เป็นการใช้ข้อมูลทาง การตลาดที่กำลังเกิดขึ้นแก่ผู้บริหาร ผู้บริหารจะได้รับการบอก กล่าวเสมอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้บริหาร มักจะรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบข้อมูลจากแหล่งภายนอกอื่น ๆ ซึ่งทำให้ทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน ลูกค้าราย ใหม่ และปัญหาตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น การปรับปรุงระบบข้อมูลนี้ บริษัทสามารถทำได้โดย 1. ปรับปรุงกิจกรรมของพนักงานขาย 2. ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 3. ซื้อข่าวสารจากสำนักงานวิจัยตลาด

8 พนักงานขายในฐานะตัวแทน พนักงานขายคือ ตา และ หู ในตลาดของบริษัท เขาเป็นผู้ไปพบผู้ซื้อ ตัวแทน จำหน่ายและคู่แข่งขัน ซึ่งทำให้เขาสารมารถเก็บรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขายของบริษัท ข้อมูลที่พนักงาน รวบรวมมาได้ บางครั้งอาจจะล่าช้าหรือสูญหายไป ซึ่งหนทาง ที่จะแก้ไขได้นั้นก็คือ การอบรมพนักงานขายให้อยู่ในระเบียบ ที่บริษัทได้วางไว้ รายงานการเยี่ยมลูกค้าก็ควรจะมีแบบฟอร์ม ที่สามารถกรอกข้อความได้ง่าย พนักงานขายควรได้รับการ บอกกล่าวว่าใครในบริษัทคือผู้ที่จะใช้ข้อมูลต่าง ๆ นั้น หัวหน้า พนักงานขายก็ควรจะมีการทบทวนข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ พนักงานขาย เพื่อที่จะใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการปรับอัตรา ค่าจ้าง


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทางการตลาดมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของ ผู้บริหาร การตลาดในปัจจุบันมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการ เคลื่อนย้ายจากการตลาดระดับท้องถิ่น ไปสูงการตลาด ระหว่างประเทศเป็นประการแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google