งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มท้องที่/สถานที่ทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มท้องที่/สถานที่ทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มท้องที่/สถานที่ทำงาน
1. กรอกแบบฟอร์ม ตท.2 2. สำเนาหนังสือการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวทำงาน (โควตา) 3. หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว (Passport เล่มจริง พร้อมสำเนา) 4. สำเนาใบเสร็จชำระเงิน , ใบรับคำขอ/เล่มในอนุญาตทำงานตัวจริง, ทร. 38/1 ,รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ 5. เอกสารนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง และสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นบริษัท หรือนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท และรับรองสำเนา - สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ เจ้าของกิจการ)

2 6. หนังสือมอบอำนาจของคนต่างด้าวในกรณีที่คนต่างด้าวไม่มาติดต่อด้วยตัวเอง
7. หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 8. เอกสารหลักฐานแสดงสถานที่ทำงานใหม่ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ , โฉนดที่ดิน , ทะเบียนบ้านหนังสืออนุญาตก่อสร้าง , สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง ** กรณีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และเอกสารของผู้ ว่าจ้าง *** หนังสือรับรองการว่าจ้างผู้รับเหมา ( LH ) ( ตัวอย่าง )

3 ** เอกสารผู้ว่าจ้าง กรณีบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนา โฉนดที่ดินหรือใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท , สำเนาบัตรประชาชน กรรมการ , สำเนาโฉนดที่ดิน หรือใบอนุญาตก่อสร้าง (หากผู้ว่าจ้างหรือผู้มี อำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ลงนามในสัญญาด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) 9. แผนที่สถานที่ทำงานใหม่ 10. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ 1,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt - เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มท้องที่/สถานที่ทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google