งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มท้องที่ / สถานที่ทำงาน 1. กรอกแบบฟอร์ม ตท.2 2. สำเนาหนังสือการอนุญาตให้จ้างคนต่าง ด้าวทำงาน ( โควตา ) 3. หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มท้องที่ / สถานที่ทำงาน 1. กรอกแบบฟอร์ม ตท.2 2. สำเนาหนังสือการอนุญาตให้จ้างคนต่าง ด้าวทำงาน ( โควตา ) 3. หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มท้องที่ / สถานที่ทำงาน 1. กรอกแบบฟอร์ม ตท.2 2. สำเนาหนังสือการอนุญาตให้จ้างคนต่าง ด้าวทำงาน ( โควตา ) 3. หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว (Passport เล่มจริง พร้อมสำเนา ) 4. สำเนาใบเสร็จชำระเงิน, ใบรับคำขอ / เล่ม ในอนุญาตทำงานตัวจริง, ทร. 38/1, รูป ถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ 5. เอกสารนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง และสำเนา ทะเบียนบ้านนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นบริษัท หรือนิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท และรับรอง สำเนา - สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ( กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของ กิจการ )

2 6. หนังสือมอบอำนาจของคนต่างด้าวใน กรณีที่คนต่างด้าวไม่มาติดต่อด้วยตัวเอง 7. หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างไม่มา ดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตร ประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ประทับตราบริษัท ติด อากรแสตมป์ 30 บาท 8. เอกสารหลักฐานแสดงสถานที่ทำงาน ใหม่ เช่น ทะเบียนพาณิชย์, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนบ้านหนังสืออนุญาตก่อสร้าง, สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง ** กรณีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้สัญญา ว่าจ้างก่อสร้าง และเอกสารของผู้ ว่าจ้าง *** หนังสือรับรองการว่าจ้างผู้รับเหมา ( LH ) ( ตัวอย่าง ) ตัวอย่าง

3 ** เอกสารผู้ว่าจ้าง กรณีบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตร ประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนา โฉนดที่ดินหรือใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือรับรอง บริษัท, สำเนาบัตรประชาชน กรรมการ, สำเนาโฉนดที่ดิน หรือใบอนุญาต ก่อสร้าง ( หากผู้ว่าจ้างหรือผู้มี อำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ ลงนามในสัญญาด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ ) 9. แผนที่สถานที่ทำงานใหม่ 10. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ 1,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt - เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มท้องที่ / สถานที่ทำงาน 1. กรอกแบบฟอร์ม ตท.2 2. สำเนาหนังสือการอนุญาตให้จ้างคนต่าง ด้าวทำงาน ( โควตา ) 3. หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google