งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง วิเคราะห์ผลดี - ผลเสียของ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ของภูมิภาคเอเชีย

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า โลกของ เรา

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเทศไทย

5 อาเซียน

6 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 8 สิงหาคม 2510

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510 ( พ. ศ. 2510) จุดเริ่มต้นของ อาเซียน

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สมาชิกผู้ ก่อตั้งปี 1967 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สมาชิก เพิ่มเติม สมาชิก เพิ่มเติม + บรูไน ดารุส ซาลาม ปี 1984 + เวียดนาม ปี 1995 + ลาว ปี 1997 + พม่า ปี 1997 + กัมพูชา ปี 1999

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประชากร - 550 ล้านคน พื้นที่ - 4.5 ล้าน ตร. กม. ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความบริสุทธิ์ สันติภาพและความ มั่นคง ความกล้าหาญและ ก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง ความหมายของตราสัญลักษณ์ อาเซียน

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รวงข้าว 10 มัด คือ 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพ และความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว วงกลม แสดงถึงความ เป็นเอกภาพ ความหมายของตราสัญลักษณ์ อาเซียน

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ด้านการเมืองและ ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศภายนอก สาขาความร่วมมือ ของอาเซียน

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความร่วมมือ อาเซียน ด้านเศรษฐกิจ

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคม เศรษฐกิจ ภายในปี พ. ศ.2563 ( ค. ศ.2020) มีตลาดและฐานการ ผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน ฝีมืออย่างเสรี ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ASEAN Economic Community

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วัตถุประส งค์ - ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน - ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทาง การเมือง

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - สร้างสรรค์ความเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ - พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม - กินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกัน

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเทศไทยกับอาเซียน 1. เป็น 1 ใน 5 ของสมาชิก ผู้ก่อตั้ง 2. มีส่วนผลักดันให้มีโครงการ ความร่วมมือต่าง ๆ 3. ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองใน การเจรจาระหว่างประเทศ

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ข้ามชาติ 5. พัฒนาขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 6. การค้าและการลงทุนขยาย ตัวในไทยมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google