งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2555/56 ประชุม Conference 30 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2555/56 ประชุม Conference 30 พฤษภาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2555/56 ประชุม Conference 30 พฤษภาคม 2555

2 กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้ ปลูกข้าว รอบที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ ภาคใต้ที่ปลูกเหมือนภาคอื่นๆ กิจกรรมกรอบระยะเวลา 1. การปลูก 1 พ. ค. 2555 31 ต. ค. 2555 1 พ. ค. 2555 - 31 ต. ค. 2555 2. การเก็บเกี่ยว 1 ส. ค. 2555 - 28 ก. พ. 2556 3. การขึ้น ทะเบียน 1 มิ. ย. 2555 - 30 พ. ย. 2555 4. การประชาคม 15 มิ. ย. 2555 - 15 ธ. ค. 2555 5. การออก ใบรับรอง 15 มิ. ย. 2555 - 31 ธ. ค. 2555

3 กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้ ปลูกข้าว รอบที่ 1 ภาคใต้ กิจกรรมกรอบระยะเวลา 1. การปลูก 16 มิ. ย. 2555 28 ก. พ. 2556 16 มิ. ย. 2555 - 28 ก. พ. 2556 2. การเก็บเกี่ยว 16 ก. ค. 2555 - 31 มี. ค. 2556 3. การขึ้น ทะเบียน 16 ก. ค. 2555 - 31 มี. ค. 2556 4. การประชาคม 1 ส. ค. 2555 - 15 เม. ย. 2556 5. การออก ใบรับรอง 1 ส. ค. 2555 - 30 เม. ย. 2556

4 กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้ ปลูกข้าว รอบที่ 1 พื้นที่รับน้ำนอง พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่เร่งปลูกข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนัก พื้นที่ หว่านข้าวแห้งเพื่อรอฝน กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้ ปลูกข้าว รอบที่ 1 พื้นที่พิเศษ พื้นที่รับน้ำนอง พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่เร่งปลูกข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนัก พื้นที่ หว่านข้าวแห้งเพื่อรอฝน กิจกรรมกรอบระยะเวลา 1. การปลูก 1 มี. ค. 2555 30 เม. ย. 2555 1 มี. ค. 2555 – 30 เม. ย. 2555 2. การเก็บเกี่ยว 1 มิ. ย. 2555 – 31 ส. ค. 2555 3. การขึ้น ทะเบียน 1 มิ. ย. 2555 - 31 ส. ค. 2555 4. การประชาคม 1 มิ. ย. 2555 - 31 ส. ค. 2555 5. การออก ใบรับรอง 1 มิ. ย. 2555 – 15 ก. ย. 2555

5 หมายถึง พื้นที่พิเศษ หมายถึง 1) พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ที่มีความ จำเป็นต้องปลูกข้าวรอบที่ 1 ( นา ปี ) เร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมใน ฤดูฝน 1) พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ที่มีความ จำเป็นต้องปลูกข้าวรอบที่ 1 ( นา ปี ) เร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมใน ฤดูฝน 2) พื้นที่รับน้ำนองที่ต้องปลูกข้าว ให้เร็วขึ้นเพื่อให้เก็บเกี่ยวทัน ก่อนที่จะปล่อยให้น้ำท่วมนอง 2) พื้นที่รับน้ำนองที่ต้องปลูกข้าว ให้เร็วขึ้นเพื่อให้เก็บเกี่ยวทัน ก่อนที่จะปล่อยให้น้ำท่วมนอง 3) พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเร่ง ปลูกข้าวโดยไม่เว้นช่วงต่อจากนา ปรัง เพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนัก ในช่วงเก็บเกี่ยว 3) พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเร่ง ปลูกข้าวโดยไม่เว้นช่วงต่อจากนา ปรัง เพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนัก ในช่วงเก็บเกี่ยว 4) พื้นที่ที่ปลูกข้าวในสภาพดินแห้ง เพื่อรอฝน โดยวิธีการหว่านข้าว แห้ง ( หว่านสำรวย ) หรือหยอด ข้าวแห้ง

6 พื้นที่พิเศษ ได้แก่ บางพื้นที่ ใน จังหวัดชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆที่ มีลักษณะเดียวกัน พื้นที่พิเศษ ได้แก่ บางพื้นที่ ใน จังหวัดชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆที่ มีลักษณะเดียวกัน

7 กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้ ปลูกมันสำปะหลัง กิจกรรมกรอบระยะเวลา 1. การเก็บเกี่ยว 1 ต. ค. 2555– 30 ก. ย. 2556 2. การขึ้น ทะเบียน 1 มิ. ย. 2555– 28 ก. พ. 2556 3. การประชาคม 15 มิ. ย. 2555– 15 มี. ค. 2556 4. การออก ใบรับรอง 15 มิ. ย. 2555- 31 มี. ค. 2556 ขึ้นทะเบียนได้เฉพาะแปลงที่มีอายุไม่ น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันปลูก ถึง วันเก็บเกี่ยว

8 กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมกรอบระยะเวลา 1. การปลูก ในปีการผลิต 2555/56 2. การเก็บเกี่ยว - 3. การขึ้น ทะเบียน 1 มิ. ย. 2555 - 31 ต. ค. 2555 4. การประชาคม 15 มิ. ย. 2555 – 30 พ. ย. 2555 5. การออก ใบรับรอง 15 มิ. ย. 2555 - 31 ธ. ค. 2555

9 ปี 2555/56 โดยใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน ปี 2554/55 การปรับปรุงการขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักปี 2555/56 โดยใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน ปี 2554/55

10 การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หลักปี 2555/56 มี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นทะเบียนโดยใช้ ฐานข้อมูลเดิม โดยรายเดิม / แปลงเดิมไม่ต้องใช้ เอกสารหลักฐานแนบ กรณี เช่า ต้องมีสัญญาเช่า หรือ หนังสือรับรองตามแต่กรณีแนบ ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ 1) การประชาคม 2) การสุ่มตรวจแปลง ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรอง

11 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ขั้นตอนที่ 1. การขึ้นทะเบียน 1.1 สนง. กษอ. จัดพิมพ์แบบ ปิดประกาศยืนยันการขึ้น ทะเบียนรายหมู่บ้าน จากฐานข้อมูล ในระบบโปรแกรมฯ โดยพิมพ์ มีข้อมูลเฉพาะแปลงที่ผ่าน ประชาคม ไม่พิมพ์ - กลุ่มพันธุ์ข้าวที่ขึ้น ทะเบียน - วันที่เพาะปลูก - วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว

12 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ( ต่อ ) 1.2 สนง. กษอ. ปิดประกาศรายชื่อ ผู้ขึ้นทะเบียน เพื่อให้เกษตรกร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อย่างน้อย 7 วัน 1.3 สนง. กษอ. นัดหมาย เกษตรกรมา ยืนยัน แก้ไข และ เพิ่มเติมข้อมูล วันปลูก / วันเก็บเกี่ยว / กลุ่มพันธุ์ข้าว 1.4 สนง. กษอ. พิมพ์แบบยืนยัน การขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในวันนัดหมาย

13

14 ขั้นตอนการขึ้น ทะเบียน ( ต่อ ) 1) กรณีเกษตรกรมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นที่ปลูกให้ เกษตรกรขีดฆ่าและลงชื่อกำกับ 2) กรณี เพิ่มแปลงใหม่ต้องใช้แบบ ทพศ. และเอกสารประกอบการ ขึ้นทะเบียน เช่น หนังสือเอกสาร สิทธิ์ / สัญญาเช่า ฯ 3) กรณีมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนราย ใหม่ ต้องใช้เอกสารหลักฐานและ หลักเกณฑ์เดิม 1.5 การบันทึกข้อมูล

15 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ 2.1 การประชาคม จัดพิมพ์บัญชี รายชื่อเพื่อการประชาคม โดยการ กำหนดวันประชาคมต้องหลังวันปลูก ไม่น้อยกว่า 15 วัน และก่อนวันเก็บ เกี่ยว 2.2 การสุ่มตรวจแปลง คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล สุ่มเกษตรกร ร้อยละ 10 ของเวที ประชาคม โดยใช้เครื่อง GPS ตรวจวัด ร้อยละ 10 ของเกษตรกรที่ สุ่มได้ ( เกษตรตำบล 1 คน ควรได้ใช้ GPS อย่างน้อย 1 ครั้ง ) ในการสุ่มตรวจแปลงให้ความสำคัญ กับเกษตรกรที่เช่าทุกประเภทและ พื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธิ

16 ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรอง 3.1 ปิดประกาศรายชื่อ เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ 3.2 พิมพ์ ใบรับรอง 3.3 จัดทำบัญชีคุมการ แจกใบรับรอง การจ่ายใบรับรองก่อนวันเก็บ เกี่ยวอย่างน้อย 15 วัน

17 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

18

19


ดาวน์โหลด ppt การขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2555/56 ประชุม Conference 30 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google