งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัวและ เตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัวและ เตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่อาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัวและ เตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่อาเซียน

2 โครงสร้างประชาคม อาเซียน และพันธกรณี : ด้านการศึกษา ประช าคม อาเซี ยน ประกอ บด้วย ๓ เสา หลัก ประช าคม อาเซี ยน ประกอ บด้วย ๓ เสา หลัก ประชา คม การเมือ งและ ความ มั่นคง ประชา คม สังคม และ วัฒนธ รรม ประช าคม เศรษฐ กิจ พัฒนา มนุษย์ สวัสดิการ สังคม ลดความ ยากจน ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส สร้างอัต ลักษณ์ อาเซียน พัฒนาสังคม ผ่าน กรอบอนุ ภูมิภาค แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม พัฒนา มนุษย์ สวัสดิการ สังคม ลดความ ยากจน ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส สร้างอัต ลักษณ์ อาเซียน พัฒนาสังคม ผ่าน กรอบอนุ ภูมิภาค แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดสำคัญใน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ : หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัต ลักษณ์ หนึ่งประชาคม ใช้ภาษาการ ทำงานเป็น ภาษาอังกฤ ษ ๑. การรู้ หนังสือ ๑. การรู้ หนังสือ ๒. หลักสูตร อาเซียน ๒. หลักสูตร อาเซียน ๓. ถ่ายโอน หน่วย การเรียน ๓. ถ่ายโอน หน่วย การเรียน เกี่ยวกับ การศึกษา   

3 การปรับตัว เตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่อาเซียน เตรียมตน เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมความพร้อมของ เยาวชนไทย รากฐานของประเทศ

4 ประชาสังคมและ วัฒนธรรม การศึกษาเป็นรากฐานของการ พัฒนาในทุกด้าน นโยบายและยุทธศาสตร์ ชัดเจน ? การปรับตัว การเตรียมความ พร้อม ? - สนใจ ตระหนักในผลที่ เกิดขึ้น - ลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง - กำหนดมาตรการในการแก้ไข ในการแข็งขัน

5 การปรับตัว การ เตรียมความพร้อม  ปรับกระบวนการเรียนรู้  ปรับทัศนคติที่จะต้องตระหนักถึงความเป็น ชาติ  ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ยุคใหม่ มี เป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์

6  การสร้างความสามารถในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ที่ต่างวัฒนธรรม  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ในทุกด้าน เพื่อให้เกิด ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  เพิ่มทักษะทางด้านภาษา การปรับตัว การ เตรียมความพร้อม

7 มาตรการ แผนการรองรับ  นักเรียน  ครอบครัว  โรงเรียน / สพท  ชุมชน  จังหวัด  ประเทศ ครู ครู ผอ. สพท. สพท. จังหวัด สพฐ. ศธ.

8 ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ( ผลดี ผลเสีย ) สนับสนุน วางแผน กำหนด มาตรการ

9 ประเด็นกลุ่มเป้าหมาย เด็กไทย เด็กต่างชาติ ประเด็นจำนวน นักเรียนในโรงเรียน ศูนย์การเรียน เรียนตามอัธยาศัย

10 ประเด็นงบประมาณ เด็กไทย เด็กต่างชาติ ประเด็นรูปแบบการจัด การศึกษา นักเรียนในระบบ โรงเรียน ศูนย์การเรียน เรียนตามอัธยาศัย

11 งบประมาณค่าใช้จ่าย รายหัว เด็กไทย : เรียนฟรี เด็กต่างชาติ : ? วงเงินงบประมาณที่ต้อง นำมาใช้จ่าย ? ภาษีของประชาชนไทย

12 การจัดการศึกษา เรียนเพื่อออกไป ประกอบอาชีพ ตาม ความถนัด ทักษะ ศักยภาพ มีงานทำ มีรายได้ เงิน เข้าประเทศ ( หัวหน้างาน ผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญ )

13 มาตรการ แผนการรองรับ  นักเรียน  ครอบครัว  โรงเรียน / สพท  ชุมชน  จังหวัด  ประเทศ ครู ครู ผอ. สพท. สพท. จังหวัด สพฐ. ศธ.

14  การจัดทำข้อมูลสารสนแทศ  การจัดทำ SCHOOL MAPPING  การกำหนดพื้นที่บริการของโรงเรียน  การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการ

15 การจัดสรรงบประมาณ  งบบุคลากร  งบดำเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น

16 ด้านวิชาการ  การรับนักเรียนเข้าเรียน  การรับโอนผลการเรียน  การวัดและประเมินผลการเรียน  การจบหลักสูตร  การออกกลางคัน  การออกหลักฐานการเรียน  การเรียนต่อในระดับสูงขึ้น

17 2015 การแข่งขัน วิกฤตและ โอกาส 5 ภูมิภาค หลัก ของ โลก อาเซีย น เศรษฐกิจใหม่ที่ ต้องการ สมรรถนะสูงใน การแข่งขัน ความสามารถใน การแข่งขัน เกษ ตร อุตสาห กรรม นวัตกร รม การ บริการ พาณิช ยกรรม การศึกษาต้องพัฒนา และยกระดับเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถใน การแข่งขันให้กับ ประชาชน

18 วิสัยทัศน์และภารกิจ ปี 2554 / ปัจจุบั น ปี 255 5 ปี 255 6 ปี 255 7 ปี 255 8 ระยะที่ 1: พัฒนาและ ยกระดับ ระยะที่ 2: สร้างความ พร้อมใน การแข่งขัน เพิ่มศักยภาพ และ ขีด ความสามาร ถ ในการ แข่งขัน กับคนใน ประเทศอื่น จะต้องศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทรัพยากร บุคลากรของชาติ เพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และ ศักยภาพของ ตน

19


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัวและ เตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google