งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Functions กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Functions กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Functions กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 2 Content  การ Reuse Code  การใช้ฟังก์ชัน require() และ include()  ฟังก์ชัน (Function)  การคืนค่า (Return) จากฟังก์ชัน  ประเภทของการส่งผ่านค่า  ขอบเขต (Scope)  การเรียกใช้ตัวเอง (Recursion)

3 3 การ Reuse Code  คือการนำเอาโปรแกรม ที่เคยมี การสร้างขึ้นมาก่อน กลับเอามาใช้ ใหม่ เพื่อพัฒนาระบบ  เพิ่มความรวดเร็วในการเขียน โปรแกรม  ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา โปรแกรม  ลดการสูญเสียพื้นสำหรับจองตัว แปรต่างๆ  ลดความผิดพลาดในการเขียน โปรแกรม  เพื่อความสะดวกในการปรับปรุง แก้ไขในภายหลัง

4 4 การใช้ฟังก์ชัน require() และ include()  ใช้สำหรับโหลดแฟ้มข้อมูลที่ จัดเก็บ สคริปต์ของ  PHP  HTML  ฟังก์ชัน หรือ Class ที่มีการทำงานเหมือนคำสั่ง #include ของภาษา C ที่มีการทำงานเหมือนคำสั่ง #include ของภาษา C

5 5 require()  เป็นฟังก์ชัน สำหรับโหลด แฟ้มที่นำมาใช้ งาน ในลักษณะ ของ Reuse Code require( "filename" ); รูปแบบfilename ชื่อของ แฟ้มข้อมูล ที่นิสิต ต้องการ เรียกใช้

6 6 require_once()  เป็นฟังก์ชัน สำหรับโหลด แฟ้มที่นำมาใช้ งาน ในลักษณะ ของ Reuse Code require_once( "filename" ); รูปแบบfilename ชื่อของ แฟ้มข้อมูล ที่นิสิต ต้องการ เรียกใช้

7 7 require() และ require_once() use function from f1.php and f2.php require("f1.php") require("f2.php") use function from f1.php and f2.php require_once("f1.php") require_once("f2.php")

8 8 f1.php and f2.php

9 9

10 10 include()  เป็นฟังก์ชัน สำหรับโหลดแฟ้ม ที่นำมาใช้งาน ใน ลักษณะของ Reuse Code เหมือน require() และ require_once() include( "filename" ); รูปแบบfilename ชื่อของ แฟ้มข้อมูล ที่นิสิต ต้องการ เรียกใช้

11 11 ฟังก์ชัน (Function)  คือ ชุดคำสั่ง (Routine) ที่ใช้ในการ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย สามารถส่งค่าผลลัพธ์หลังจากการ ทำงานออกมาได้ โดยที่การทำงาน ของฟังก์ชันจะมีคำศัพท์ที่ เกี่ยวข้องคือ  Argument ตัวแปรที่เราใช้ส่งค่าไปให้ ฟังก์ชัน  Parameter ตัวแปรที่ฟังก์ชันใช้รับค่าที่ ส่งมา

12 12 ฟังก์ชัน (Function) // argument ( ส่งค่าไปประมวลผล : เรียกใช้ งานฟังก์ชัน ) func_name(argument1,…, argumentN); // parameter ( รับค่า ) function func_name(para1,…, paraN){ ชุดคำสั่งต่างๆ ที่ฟังก์ชัน ต้องประมวลผล ชุดคำสั่งต่างๆ ที่ฟังก์ชัน ต้องประมวลผล return value // ถ้าต้องการส่งค่ากลับ return value // ถ้าต้องการส่งค่ากลับ}

13 13 User-Defined Function  ในการใช้งาน ฟังก์ชัน ผู้ใช้ สามารถสร้าง ฟังก์ชันขึ้นมา ใช้งานได้เอง function func_name( para1,…, paraN ); รูปแบบfunc_name ชื่อของ ฟังก์ชัน para1,…,paraN ค่าตัว แปรที่เรา ส่งมาให้ ฟังก์ชัน ประมวล ผล

14 14 User-Defined Function  การตั้งชื่อฟังก์ชัน ควรตั้งชื่อให้สื่อ ความหมาย และมีความสัมพันธ์กับ งานที่ฟังก์ชันนั้นทำ โดยมีกฎการ ตั้งชื่อดังนี้  ชื่อของฟังก์ชันต้องไม่ซ้ำกัน  ชื่อของฟังก์ชันสามารถเป็น ตัวอักษร ตัวเลข หรือ underscore ( _ )  ชื่อของฟังก์ชันต้องไม่ขึ้นต้นด้วย ตัวเลข

15 15 การคืนค่า (Return) จาก ฟังก์ชัน  เมื่อสิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชัน เราสามารถเลือกที่จะส่งค่าผลลัพธ์ ของการประมวลผลกลับออกมา จากฟังก์ชันได้ หรืออาจจะไม่ส่งค่า กลับเลยก็ได้ สามารถใช้คำสั่ง return ในการส่งค่ากลับ ดังแสดงใน ตัวอย่างหน้าถัดไป

16 16 Example: Function

17 17 ประเภทของการส่งผ่านค่า  การส่งผ่านค่าตัวแปรให้กับฟังก์ชัน มี 2 แบบ คือ  การส่งผ่านค่า โดยใช้ค่าของข้อมูล (Pass by Value)  การส่งผ่านค่า โดยใช้การอ้างอิง (Pass by Reference)

18 18 Pass by Value data before pass by value =10 data after pass by value =10

19 19 Pass by Reference data before pass by value =10 data after pass by value =20

20 20 ขอบเขต (Scope)  ขอบเขตในการใช้งานตัวแปรของ ภาษา PHP มีหลักการกำหนด ขอบเขตดังนี้  local variable: ค่าตัวแปรมีผลเฉพาะใน ฟังก์ชันที่เรียกใช้งาน  global variable: ค่าตัวแปรมีผลเฉพาะ นอกฟังก์ชัน

21 21 Example: Scope local variable x = 15 global variable x =10

22 22 การเรียกใช้ตัวเอง (Recursion)  ในการใช้งานฟังก์ชัน นิสิต สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันเดิม ซ้ำๆ โดยนิสิตต้องระมัดระวัง เงื่อนไข เนื่องจากอาจเกิดการวน ซ้ำไม่หยุด (Infinite Loop)

23 23 Example: Recursion 1) if($x>1) return $x * factorial($x-1); // RECURSION return $x * factorial($x-1); // RECURSION else else return 1; return 1; } // END FUNCTION } // END FUNCTION echo "5! = ". factorial(5) ; echo "5! = ". factorial(5) ;?> 5! = 120


ดาวน์โหลด ppt 1 Functions กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google