งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระครูพิศิษฏ์คณาทร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระครูพิศิษฏ์คณาทร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระครูพิศิษฏ์คณาทร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การศึกษา ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิตมหามกุฏราชวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2 คุณธรรมหมายถึงอะไร ? คุณธรรม (Virtue ) คือ ความดีสูงสุด
คุณธรรมหมายถึงอะไร ? คุณธรรม (Virtue ) คือ ความดีสูงสุด ปลูกฝังอยู่ในอุปนิสัยอันดีงาม อยู่ในจิตสำนึก อยู่ในความรู้สึกผิดชอบชั่วดี อันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออก สนองความปรารถนา

3 จริยธรรมคือ อะไร ? จริยธรรม คือ ความประพฤติ
จริยธรรม คือ ความประพฤติ การกระทำ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดอันถูกต้องดีงาม ที่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง แก่ตนและบุคคลทั่วไป

4 หลักธรรมสำหรับข้าราชการ
ที่สำคัญมากมีอยู่ 5 หมวด 1. ทศพิธราชธรรม 2. สาราณียธรรม 3. เว้นอคติ 4 4. พรหมวิหาร 4 5. สังคหวัตถุ 4

5 ทศพิธราชธรรม คือ อะไร ? คือ ธรรมสำหรับพระราชาหรือนักปกครอง 10 ประการ
ทศพิธราชธรรม คือ อะไร ? คือ ธรรมสำหรับพระราชาหรือนักปกครอง 10 ประการ 1. ทาน การให้ บูชาคุณ สงเคราะห์ อนุเคราะห์ 2. ศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย และวาจา 3. ปริจาคะ การเสียสละ 4. อาชวะ ความเป็นผู้ซื่อตรงไม่คดโกง 5. มัทวะ ความอ่อนโยน ไม่ถือตัว

6 ทศพิธราชธรรม….. 6. ตบะ ความขยันหมั่นเพียร 7. อักโกธะ ความไม่โกรธ
6. ตบะ ความขยันหมั่นเพียร 7. อักโกธะ ความไม่โกรธ 8. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน 9. ขันติ ความอดทนอดกลั้น 10. อวิโรธนะ ความไม่ประพฤติผิดหลักธรรม จารีตประเพณี

7 สาราณียธรรม 6 คือ หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความรักใคร่ เคารพ
สาราณียธรรม 6 คือ หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความรักใคร่ เคารพ ความระลึกถึงกัน มี 6 ประการ 1. เมตตากายกรรม 2. เมตตาวจีกรรม 3. เมตตามโนกรรม

8 สาราณียธรรม ต่อ ….. 4. แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรม 5. มีศีลบริสุทธิ์เสมอกับท่านผู้มีศีล 6. มีความเห็นร่วมกับผู้อื่น

9 อคติ 4 อคติ คือ ความลำเอียง 1. ฉันทาคติ ความลำเอียงเพราะรัก
อคติ 4 อคติ คือ ความลำเอียง 1. ฉันทาคติ ความลำเอียงเพราะรัก 2. โทสาคติ ความลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน 3. โมหาคติ ความลำเอียงเพราะเขลา 4. ภยาคติ ความลำเอียงเพราะกลัว

10 สังคหวัตถุ 4 1. ทาน การให้ปันสิ่งของของตน 2. ปิยวาจา การพูดจาอ่อนหวาน
สังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุคือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นไว้ได้ 1. ทาน การให้ปันสิ่งของของตน 2. ปิยวาจา การพูดจาอ่อนหวาน 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อืน 4. สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ

11 พรหมวิหาร 4 พรหมวิหาร คือ คุณธรรมของพระพรหมหรือผู้ประเสริฐ
พรหมวิหาร 4 พรหมวิหาร คือ คุณธรรมของพระพรหมหรือผู้ประเสริฐ 1. เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 2. กรุณา ความสงสาร คิดให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ 3. มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขา ความวางเฉย

12 อิทธิบาท 4 อิทธิบาท 4 1. ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น
อิทธิบาท 4 อิทธิบาท 4 1. ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ขยันหมั่นเพียรกระทำการงานนั้น 3. จิตตะ เอาใจใส่งานนั้น 4. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

13 ธรรมะสำหรับข้าราชการ
1. อุฏฐาตา กัมมเธยเยสุ ขยันในการทำงาน 2. อัปปมัตโต ไม่ประมาท 3. วิจักขโณ มีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ 4. สุสังวิหิตกัมมันโต จัดการงานดี

14 ฆราวาสธรรม สัจจะ ความจริงใจ ทมะ รู้จักข่มใจ ขันติ อดทน จาคะ สละแบ่งปัน

15 สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของคนดี ของนักปราชญ์ ของบัณฑิต
สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของคนดี ของนักปราชญ์ ของบัณฑิต สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของคนดี ของนักปราชญ์ ของบัณฑิต 1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล 3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน 4. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

16 สัปปุริสธรรม 7 5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา
สัปปุริสธรรม 7 5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา 6. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน 7. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล

17 รับพร จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ขอความมีอายุ ยืนนาน ขอความมีผิวพรรณผ่องใส ขอจงมีความสุขตลอดไป ขอจงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแร็ง จงบังเกิดมีแด่ท่านผู้มีปรกติไหว้กราบ,มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

18

19


ดาวน์โหลด ppt พระครูพิศิษฏ์คณาทร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google