งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระครูพิศิษฏ์คณาทร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย การศึกษา ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิตมหามกุฏราช วิทยาลัย ปริญญาโทบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระครูพิศิษฏ์คณาทร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย การศึกษา ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิตมหามกุฏราช วิทยาลัย ปริญญาโทบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระครูพิศิษฏ์คณาทร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย การศึกษา ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิตมหามกุฏราช วิทยาลัย ปริญญาโทบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราช ภัฏนครศรีธรรมราช กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การศึกษาเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2 คุณธรรมหมายถึงอะไร ? คุณธรรม (Virtue ) คือ ความดีสูงสุด ปลูกฝังอยู่ในอุปนิสัยอันดีงาม อยู่ในจิตสำนึก อยู่ในความรู้สึกผิด ชอบชั่วดี อันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออก สนองความปรารถนา

3 จริยธรรมคือ อะไร ? จริยธรรม คือ ความประพฤติ การกระทำ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด อันถูกต้องดีงาม ที่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง แก่ตนและบุคคลทั่วไป

4 หลักธรรมสำหรับ ข้าราชการ ที่สำคัญมากมีอยู่ 5 หมวด 1. ทศพิธราชธรรม 2. สาราณียธรรม 3. เว้นอคติ 4 4. พรหมวิหาร 4 5. สังคหวัตถุ 4

5 ทศพิธราชธรรม คือ อะไร ? คือ ธรรมสำหรับพระราชาหรือนัก ปกครอง 10 ประการ 1. ทาน การให้ บูชาคุณ สงเคราะห์ อนุเคราะห์ 2. ศีล การควบคุมพฤติกรรม ทาง กาย และวาจา 3. ปริจาคะ การเสียสละ 4. อาชวะ ความเป็นผู้ซื่อตรงไม่คด โกง 5. มัทวะ ความอ่อนโยน ไม่ถือตัว

6 ทศพิธราชธรรม ….. 6. ตบะ ความขยันหมั่นเพียร 7. อักโกธะ ความไม่โกรธ 8. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน 9. ขันติ ความอดทนอดกลั้น 10. อวิโรธนะ ความไม่ประพฤติผิด หลักธรรม จารีตประเพณี

7 สาราณียธรรม 6 คือ หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความรักใคร่ เคารพ ความระลึกถึงกัน มี 6 ประการ 1. เมตตากายกรรม 2. เมตตาวจีกรรม 3. เมตตามโนกรรม

8 สาราณียธรรม 6 ต่อ ….. 4. แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบ ธรรม 5. มีศีลบริสุทธิ์เสมอกับท่านผู้มี ศีล 6. มีความเห็นร่วมกับผู้อื่น

9 อคติ 4 อคติ คือ ความลำเอียง 1. ฉันทาคติ ความลำเอียงเพราะ รัก 2. โทสาคติ ความลำเอียงเพราะ ไม่ชอบกัน 3. โมหาคติ ความลำเอียงเพราะ เขลา 4. ภยาคติ ความลำเอียงเพราะ กลัว

10 สังคหวัตถุ 4 สังคหวัตถุคือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ ของผู้อื่นไว้ได้ 1. ทาน การให้ปันสิ่งของของตน 2. ปิยวาจา การพูดจาอ่อนหวาน 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็น ประโยชน์แก่ผู้อืน 4. สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ

11 พรหมวิหาร 4 พรหมวิหาร คือ คุณธรรมของพระพรหมหรือผู้ ประเสริฐ 1. เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาให้ผู้อื่นมี ความสุข 2. กรุณา ความสงสาร คิดให้ผู้อื่นพ้นจากความ ทุกข์ 3. มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขา ความวางเฉย

12 อิทธิบาท 4 1. ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ขยันหมั่นเพียรกระทำการ งานนั้น 3. จิตตะ เอาใจใส่งานนั้น 4. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณา เหตุผลในสิ่งนั้น

13 ธรรมะสำหรับข้าราชการ 1. อุฏฐาตา กัมมเธยเยสุ ขยันใน การทำงาน 2. อัปปมัตโต ไม่ประมาท 3. วิจักขโณ มีปัญญารู้เท่าทัน เหตุการณ์ 4. สุสังวิหิตกัมมันโต จัดการงาน ดี

14 ฆราวาสธรรม สัจจะ ความจริงใจ ทมะ รู้จักข่มใจ ขันติ อดทน จาคะ สละแบ่งปัน

15 สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของคนดี ของนักปราชญ์ ของบัณฑิต 1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล 3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน 4. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

16 สัปปุริสธรรม 7 5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก กาลเวลา 6. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน 7. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้ จักเลือกบุคคล

17 รับพร จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะ ลัง ขอความมีอายุ ยืนนาน ขอความมีผิวพรรณผ่องใส ขอจงมีความสุขตลอดไป ขอจงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแร็ง จงบังเกิดมีแด่ท่านผู้มีปรกติไหว้กราบ, มีความ อ่อนน้อมถ่อมตน

18

19


ดาวน์โหลด ppt พระครูพิศิษฏ์คณาทร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย การศึกษา ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิตมหามกุฏราช วิทยาลัย ปริญญาโทบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google