งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การดำเนินงาน กศน. ตำบลให้ประสบความสำเร็จ กศน. ตำบล กศน. จังหวัด สำนักงา น กศน. กศน. อำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การดำเนินงาน กศน. ตำบลให้ประสบความสำเร็จ กศน. ตำบล กศน. จังหวัด สำนักงา น กศน. กศน. อำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การดำเนินงาน กศน. ตำบลให้ประสบความสำเร็จ กศน. ตำบล กศน. จังหวัด สำนักงา น กศน. กศน. อำเภอ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา กศน. ตำบลสู่ความสำเร็จ กศน. อำเภอ เมืองสุโขทัย

3 3 จัดการศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อปวงชน บทบาทหน้าที่ของ กศน.

4 4 กำหนดรูปแบบการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ (42)

5 5 กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ และ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและ หลากหลายตามสภาพความต้องการ การศึกษานอก ระบบ พ. ร. บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ. ศ.2551

6 6 และศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและมีวิธีการวัดผล และ ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เพื่อรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ การศึกษานอก ระบบ พ. ร. บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ. ศ.2551

7 7 การศึกษานอกระบบ ประกอบด้วย - การศึกษาขั้นพื้นฐาน - การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต - การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

8 8 การศึกษาตาม อัธยาศัย กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละ บุคคล “ ใครใคร่เรียนอะไร ต้องได้เรียนตามใจปรารถนา ”

9 9 เราจะมีวิธีการศึกษา ตามอัธยาศัย กศน. ต้องสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน - สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ทั้ง ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 10 ครู กศน. ตำบล และ ครู ศรช. คือบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ. ร. บ. ส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ. ศ.2551

11 11 กศน. ตำบล : ศูนย์ เรียนรู้ตลอดชีวิต คือหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต ของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในชุมชน

12 12 ยุทธศาสตร์ใน การพัฒนา กศน. ตำบล สู่ ความสำเร็จ - คณะกรรมการ กศน. ตำบล คือบุคคลสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ - ครู กศน. ตำบล / ครู ศรช. จะทำหน้าที่ใน คณะกรรมการและ เลขานุการได้อย่างไร

13 13 องค์กรนักศึกษา กศน. และ อาสาสมัคร กศน. - ทำหน้าที่ขับเคลื่อน กิจกรรมและการพัฒนา ใน กศน. ตำบล ให้เป็นไป ตามนโยบายของ คณะกรรมการ กศน. ตำบล - ครู กศน. ตำบล / ครู ศรช. จะทำหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล และสร้างบรรยากาศการ ทำงานได้อย่างไร

14 14 ภาคีเครือข่ายทำให้ เกิดความหลากหลาย ของกิจกรรม - คณะกรรมการ กศน. ตำบล - ครู กศน. ตำบล / ครู ศรช. - อาสาสมัคร กศน. - องค์กรนักศึกษา กศน. ทำหน้าที่สร้างบรรยากาศ ตามวิถีของชุมชน

15 15 - ประสานเชื่อมโยง ความเข้าใจให้ภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม - การพัฒนาที่ต่อเนื่อง คือหัวใจสำคัญ - การส่งเสริมและสร้าง แรงจูงใจมี ความสำคัญต่อ สังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง

16 16 บัญญัติ 10 ประการ ที่จะ ทำให้ ครู กศน. ตำบล / ครู ศรช. ทำงานประสบผลสำเร็จ 1. ปากเป็น เอก 2. เลขแม่น 3. แผนเหมาะ 4. เจาะลึก 5. ฝึกจริง

17 17 6. ยิงเป้า 7. เข้าถึง 8. ตรึงนาน 9. หาญแก้ 10. แพ้เป็น

18 18 และ สวัสดี ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 การดำเนินงาน กศน. ตำบลให้ประสบความสำเร็จ กศน. ตำบล กศน. จังหวัด สำนักงา น กศน. กศน. อำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google