งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน กศน.ตำบลให้ประสบความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน กศน.ตำบลให้ประสบความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน กศน.ตำบลให้ประสบความสำเร็จ
สำนักงาน กศน. กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ กศน.ตำบล

2 กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กศน.ตำบลสู่ความสำเร็จ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย

3 จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชน
บทบาทหน้าที่ของ กศน. จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชน

4 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (42)
กำหนดรูปแบบการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

5 พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ และ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและ หลากหลายตามสภาพความต้องการ

6 พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
และศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและมีวิธีการวัดผล และ ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เพื่อรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้

7 การศึกษานอกระบบประกอบด้วย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

8 การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคล
ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละ บุคคล “ใครใคร่เรียนอะไร ต้องได้เรียนตามใจปรารถนา”

9 เราจะมีวิธีการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.ต้องสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน - สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ทั้ง ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 ครู กศน.ตำบล และครู ศรช. คือบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ส่งเสริม พ.ศ.2551

11 กศน.ตำบล : ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
คือหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต ของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในชุมชน

12 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา กศน.ตำบล สู่ความสำเร็จ
คณะกรรมการ กศน.ตำบล คือบุคคลสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ ครู กศน.ตำบล / ครู ศรช. จะทำหน้าที่ใน คณะกรรมการและเลขานุการได้อย่างไร

13 องค์กรนักศึกษา กศน. และ อาสาสมัคร กศน.
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและการพัฒนา ใน กศน.ตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการ กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล / ครู ศรช. จะทำหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับควบคุม ดูแล และสร้างบรรยากาศการทำงานได้อย่างไร

14 ภาคีเครือข่ายทำให้ เกิดความหลากหลายของกิจกรรม
คณะกรรมการ กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล / ครู ศรช. อาสาสมัคร กศน. องค์กรนักศึกษา กศน. ทำหน้าที่สร้างบรรยากาศตามวิถีของชุมชน

15 ประสานเชื่อมโยงความเข้าใจให้ภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม
การพัฒนาที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญ การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจมี ความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง

16 บัญญัติ 10 ประการ ที่จะทำให้ ครู กศน. ตำบล / ครู ศรช
บัญญัติ 10 ประการ ที่จะทำให้ ครู กศน.ตำบล / ครู ศรช. ทำงานประสบผลสำเร็จ ปากเป็นเอก เลขแม่น แผนเหมาะ เจาะลึก ฝึกจริง

17 ยิงเป้า เข้าถึง ตรึงนาน หาญแก้ แพ้เป็น

18 ขอบคุณ และสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน กศน.ตำบลให้ประสบความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google