งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกประเภทต้นทุน วิชา บัญชีต้นทุน 1 โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกประเภทต้นทุน วิชา บัญชีต้นทุน 1 โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกประเภทต้นทุน วิชา บัญชีต้นทุน 1 โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ

2 ที่มาและความสำคัญ ของปัญหา ไม่สนใจเรียน ขาด ทักษะในการ จำแนกประเภท ต้นทุน ใช้ชุดฝึกเสริม ทักษะ ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ แก้ไขปัญหา

3 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะ

4 ขอบเขตของการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 2 จำนวน 34 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย วิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ จำแนกประเภทต้นทุน ชุดที่ 1 การจำแนกประเภทต้นทุน กับ ค่าใช้จ่าย ชุดที่ 2 การจำแนกประเภทต้นทุนผันแปร ต้นทุนผสม ต้นทุนคงที่ ชุดที่ 3 การจำแนกประเภทต้นทุน ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนงวดเวลา

5 นิยามคำศัพท์เฉพาะ ชุดฝึกเสริมทักษะ หมายถึง ชุดฝึกเสริมทักษะที่มีใบความรู้ใบ งานและแบบทดสอบที่ให้ผู้เรียนได้ฝึก ทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และ จำแนกประเภทต้นทุน ในการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกประเภทต้นทุน ตามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนทดสอบก่อน - หลัง เรียน ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ

6 นิยามคำศัพท์เฉพาะ ประสิทธิภาพชุดฝึกเสริมทักษะ หมายถึง คุณภาพของ ชุดฝึกเสิรมทักษะตามเกณฑ์ 80/80 80 ตัวแรก หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง สามารถทำชุดฝึกเสริมทักษะระหว่าง เรียนได้ 80 ตัวหลัง หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง สามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนถูกต้อง เฉลี่ยร้อยละ 80

7 ประโยชน์ที่ได้รับ นักศึกษาสามารถจำแนกประเภทต้นทุน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โดยมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นก่อนการ ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

8 วิธีดำเนินการวิจัย ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการบัญชี ต้นทุน 1 เรื่องการจำแนกประเภทต้นทุน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธีหาค่าร้อยละ

9 ผลการวิจัย

10 อธิปรายผล นักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี เกิดทักษะในการเรียนรู้ซึ่งสามารถ จำแนกประเภทต้นทุนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โดยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นก่อนการใช้แบบฝึก เสริมทักษะถึงร้อยละ 100

11 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างชุดฝึกเสริมทักษะใน รายวิชาบัญชีอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังทำชุดฝึกเสริมทักษะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกประเภทต้นทุน วิชา บัญชีต้นทุน 1 โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google