งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกประเภทต้นทุน วิชาบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
เครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหา ไม่สนใจเรียน ขาดทักษะในการจำแนกประเภทต้นทุน ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ

4 ขอบเขตของการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
นักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 2 จำนวน 34 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย วิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการจำแนกประเภทต้นทุน ชุดที่ 1 การจำแนกประเภทต้นทุน กับค่าใช้จ่าย ชุดที่ 2 การจำแนกประเภทต้นทุนผันแปร ต้นทุนผสม ต้นทุนคงที่ ชุดที่ 3 การจำแนกประเภทต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนงวดเวลา

5 นิยามคำศัพท์เฉพาะ ชุดฝึกเสริมทักษะ หมายถึง
ชุดฝึกเสริมทักษะที่มีใบความรู้ใบงานและแบบทดสอบที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และจำแนกประเภทต้นทุน ในการเรียนรู้ เรื่องการจำแนกประเภทต้นทุน ตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนทดสอบก่อน-หลังเรียน ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ

6 นิยามคำศัพท์เฉพาะ ประสิทธิภาพชุดฝึกเสริมทักษะ
หมายถึง คุณภาพของชุดฝึกเสิรมทักษะตามเกณฑ์ 80/80 80 ตัวแรก หมายถึง กลุ่มตัวอย่างสามารถทำชุดฝึกเสริมทักษะระหว่างเรียนได้ 80 ตัวหลัง หมายถึง กลุ่มตัวอย่างสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 80

7 ประโยชน์ที่ได้รับ นักศึกษาสามารถจำแนกประเภทต้นทุนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นก่อนการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

8 วิธีดำเนินการวิจัย ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการจำแนกประเภทต้นทุน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธีหาค่าร้อยละ

9 ผลการวิจัย

10 อธิปรายผล นักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี เกิดทักษะในการเรียนรู้ซึ่งสามารถจำแนกประเภทต้นทุนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะถึงร้อยละ 100

11 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างชุดฝึกเสริมทักษะในรายวิชาบัญชีอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังทำชุดฝึกเสริมทักษะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางระเบียบ คุณากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google