งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาทางการ ประกอบการธุรกิจ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา yalada1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาทางการ ประกอบการธุรกิจ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา yalada1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาทางการ ประกอบการธุรกิจ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา yalada1

2 ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สัมมนา yalada2

3 ความหมายของการสัมมนา สัมมนา (Good,1987.) เป็นเทคนิคการสอนที่กลุ่มผู้เรียน ศึกษาเรื่องที่ตนทำวิจัยหรือเป็นความรู้ระดับสูง ผู้เรียนจะเรียนรู้โดย การนำและดูแลของผู้สอน ด้วยวิธีการอภิปรายงานวิจัยที่เป็นหัวข้อ เรื่องที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความสนใจร่วมกัน สัมมนา ( ประสงค์ รวยสุข, 2530) เป็นการประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อยุติ หรือให้ได้ แนวทางความคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ( ถนอมศรี จ่างตระกูล, ม. ป. ป.) กิจกรรมการเรียน การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หรือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม โดยมีการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้อง สรุป ลักษณะของการสัมมนาเป็นกิจกรรมที่แบ่ง ออกเป็น 2 วิธีการคือ การประชุม และวิธีการสอน 2 วิธีการนี้มี ส่วนที่คล้ายคลึงกัน โดยต่างมีเป้าหมายหลักที่มีลักษณะของ การประชุม โดยมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ยืดหยุ่นได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ เป็น กระบวนการกลุ่มรวมผู้สนใจที่มีความรอบรู้ทางวิชาการอย่าง ใกล้เคียงกันมาแสดงความคิดเห็น อภิปรายถกเถียง โต้ตอบ พูดคุย ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สามารถ นำความคิดเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ yalada3

4 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ประเด็นต่างๆของปัญหาที่จะ นำไปสู่การแก้ปัญหา เพื่อค้นคว้าหาคำตอบ ข้อเสนอแนะหรือหาข้อยุติในอัน ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อนำผลการสัมมนา เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ หรือกำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาและการ ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายประสงค์ yalada4

5 5 ประโยชน์ของการสัมมนา 1. สามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดมา ปรับใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับจาก การสัมมนา จะทำให้มีประสิทธิภาพการทำงาน สูงขึ้น 4. แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ ถึงวิธีการปฏิบัติงาน 5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่ เสมอ

6 6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของ ผู้ปฏิบัติงาน 7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8. สร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มี มนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ 9. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ รู้จัก รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักวิเคราะห์ ปัญหา แก้ปัญหาการทำงาน และเกิดภาวะ ผู้นำ ประโยชน์ของการสัมมนา ( ต่อ )

7 การสัมมนาโดยทั่วไปมี วัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ คือ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนา กับวิทยากร 3. เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทาง ปฏิบัติร่วมกัน 4. เพื่อให้ได้แนวทางประกอบการตัดสินใจหรือ กำหนดนโยบายบางประการ 5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนานำหลักวิธีการ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ yalada7

8 1. เรื่องที่นำมาสัมมนา ควรเป็นเรื่องที่กำหนดปัญหาไว้แน่นอน ค่อนข้างมีระดับที่ต้องการแก้ไขปัญหาสูง และต้องการความ ร่วมมือจากหลายๆฝ่าย 2. เป็นการประชุมแบบบรรยาย หรืออภิปราย โดยใช้วิธีการ กระบวนการกลุ่มลายๆรูปแบบมาประยุกต์ใช้ตามความ ต้องการที่จะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ทางด้านใด โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้และเสนอ แนวความคิดเห็น 3. เมื่อมีการบรรยายหรืออภิปรายกลุ่มใหญ่เสร็จ อาจทำการ แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ปัญหา และหา ข้อสรุปให้ได้แนวทางในการที่จะนำไปใช้ต่อ หรืออาจไม่ต้อง แบ่งกลุ่มย่อยก็ได้แต่ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการอภิปรายซักถาม เพื่อให้ได้ข้อยุติและแนวทางในการ นำไปใช้ 4. ควรมีการประเมินผลการสัมมนา เพื่อต้องการทราบปัญหา ข้อดีข้อเสียในการจัดสัมมนาที่ผ่านมา จะได้มีการแก้ไข ปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไป 5. เมื่อเสร็จสิ้นในการสัมมนา ควรมีการสรุปผลรายงานและ จัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หน่วยงาน บุคลากรและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป yalada8 ขั้นตอนของการสัมมนา

9 9


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาทางการ ประกอบการธุรกิจ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา yalada1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google