งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระสงฆ์กับการเมืองไทยในปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระสงฆ์กับการเมืองไทยในปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระสงฆ์กับการเมืองไทยในปัจจุบัน

2 พระสงฆ์กับการเมืองไทยในปัจจุบัน
โดย ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3 พระสงฆ์กับการเมืองไทยในปัจจุบัน
1. สังคมสงฆ์ : สังคมตัวอย่าง - มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ – ชุมชน - มีแบบแผนการเป็นอยู่ – วินัย - ปกครองกันเอง – สังฆาธิปไตย - เคารพ – นับถือตามอาวุโส - บริโภคน้อย แต่ทำงานได้มาก

4 2.บทบาทพระสงฆ์ไทยตามเกณฑ์ มส.
- ด้านการปกครอง - ด้านการศึกษา - ด้านการเผยแผ่ - ด้านการจัดการสาธารณูปการ - ด้านการศึกษาสงเคราะห์ - ด้านการสาธารณสงเคราะห์

5 3. การเมือง คืออะไร ? - การแสวงหาความยุติธรรม เพื่อชีวิตที่ดีงาม (เพลโต) - เกี่ยวพันกับอำนาจและการแข่งขัน (อริสโตเติล) - กิจกรรมของมนุษย์ที่นำไปสู่ : ความสงบสุข : ความอยู่ดีกินดี - เป็นระบบที่มีผลกระทบต่อทุกคนในสังคม

6 4. พระพุทธเจ้ากับการเมือง
- ทรงปฏิเสธความเป็นนักการเมือง - นักปกครอง - ทรงปฏิวัติระบบชนชั้นแห่งวรรณะ - ทรงสอนหลักการปกครองให้แก่วงการเมือง การปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม - ทรงห้ามพระประยูรญาติมิให้แย่งน้ำ (สมานฉันท์) - ตรัสว่า ราชานํ อนุวตฺติตุ - ตรัสหลักอธิปไตย ๓

7 5. พระสงฆ์ไทยกับการเมืองในอดีต - ปัจจุบัน
- พระพนรัตน์ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) ถูการเมืองเล่นงาน - กรณีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ - กรณีจัดตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา - กรณีคัดค้านกฎหมายจัดรูปที่ดิน

8 6. พระสงฆ์ต่างประเทศกับการเมือง
- พระสงฆ์ศรีลังกา : เป็นสมาชิกพรรคการเมือง : สมัคร ส.ส. : เป็น ส.ส. : เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง : ออกเสียงเลือกตั้ง - พระสงฆ์กัมพูชา : ออกเสียงเลือกตั้ง - พระสงฆ์พม่า : เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง

9 7. บทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในปัจจุบัน
- รธน. ห้ามเฉพาะเรื่องสิทธิสมัคร และออกเสียงเลือกตั้ง - กฎเกณฑ์คณะสงฆ์ห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และชุมนุมทางการเมือง

10 8. ข้อควรพิจารณา - บทบาทในการศึกษาการเมืองการปกครองให้จริงจัง
* ตัวอย่างเรียนการเมืองการปกครองของ มจร. * เรียนพุทธศาสตร์ ประยุกต์ รัฐศาสตร์ - บทบาทชี้นำทางการเมือง * มีความรู้ทางการเมืองดีพอเพียง * วางใจเป็นกลาง ปราศจากอคติ * กล้าชี้แนะ เช่น รับเงินแล้วไม่เลือก จะเป็นบาป ?

11 9. บทบาทจัดหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางการเมือง
- รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง - ผลักดันคำสอนทางพระพุทธศาสนาสู่วงการเมือง ความสรุป - พระสงฆ์ไทย ก็คือ พระสงฆ์ไทย - บทบาทพระสงฆ์ไทยควรสอดคล้องกับ ธรรมเนียม/ประเพณีทางการเมืองของไทย ?

12 10. การสื่อสาร ๒ ทาง - ถามมา - ตอบไป - สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น
- ท่านอยากเป็นพระสงฆ์ไทย หรือ พระสงฆ์ศรีลังกา - พระสงฆ์กัมพูชา ?

13 จบครับ


ดาวน์โหลด ppt พระสงฆ์กับการเมืองไทยในปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google