งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระสงฆ์กับการเมืองไทยใน ปัจจุบัน โดย ผศ. ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระสงฆ์กับการเมืองไทยใน ปัจจุบัน โดย ผศ. ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระสงฆ์กับการเมืองไทยใน ปัจจุบัน โดย ผศ. ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย

3 พระสงฆ์กับการเมืองไทย ในปัจจุบัน 1. สังคมสงฆ์ : สังคมตัวอย่าง - มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ – ชุมชน - มีแบบแผนการเป็นอยู่ – วินัย - ปกครองกันเอง – สังฆาธิปไตย - เคารพ – นับถือตามอาวุโส - บริโภคน้อย แต่ทำงานได้มาก

4 2. บทบาทพระสงฆ์ไทย ตามเกณฑ์ มส. - ด้านการปกครอง - ด้านการศึกษา - ด้านการเผยแผ่ - ด้านการจัดการสาธารณูปการ - ด้านการศึกษาสงเคราะห์ - ด้านการสาธารณสงเคราะห์

5 3. การเมือง คือ อะไร ? - การแสวงหาความยุติธรรม เพื่อชีวิตที่ดี งาม ( เพลโต ) - เกี่ยวพันกับอำนาจและการแข่งขัน ( อริสโตเติล ) - กิจกรรมของมนุษย์ที่นำไปสู่ : ความ สงบสุข : ความอยู่ดีกินดี - เป็นระบบที่มีผลกระทบต่อทุกคนใน สังคม

6 4. พระพุทธเจ้ากับ การเมือง - ทรงปฏิเสธความเป็น นักการเมือง - นักปกครอง - ทรงปฏิวัติระบบชนชั้นแห่ง วรรณะ - ทรงสอนหลักการปกครองให้แก่ วงการเมือง การปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม - ทรงห้ามพระประยูรญาติมิให้ แย่งน้ำ ( สมานฉันท์ ) - ตรัสว่า ราชานํ อนุวตฺติตุ - ตรัส หลักอธิปไตย ๓

7 5. พระสงฆ์ไทยกับการเมือง ในอดีต - ปัจจุบัน - พระพนรัตน์ในสมัยสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช - พระพิมลธรรม ( อาจ อาสภมหา เถร ) ถูการเมืองเล่นงาน - กรณีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ประจำชาติ - กรณีจัดตั้งกระทรวง พระพุทธศาสนา - กรณีคัดค้านกฎหมายจัดรูปที่ดิน

8 6. พระสงฆ์ ต่างประเทศกับ การเมือง - พระสงฆ์ศรีลังกา : เป็นสมาชิกพรรค การเมือง : สมัคร ส. ส. : เป็น ส. ส. : เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง : ออกเสียงเลือกตั้ง - พระสงฆ์กัมพูชา : ออกเสียงเลือกตั้ง - พระสงฆ์พม่า : เข้าร่วมชุมนุมทาง การเมือง

9 7. บทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทย ในปัจจุบัน - รธน. ห้ามเฉพาะเรื่องสิทธิสมัคร และออกเสียงเลือกตั้ง - กฎเกณฑ์คณะสงฆ์ห้ามเป็น สมาชิกพรรคการเมือง และชุมนุมทางการเมือง

10 8. ข้อควรพิจารณา - บทบาทในการศึกษาการเมืองการปกครองให้ จริงจัง * ตัวอย่างเรียนการเมืองการปกครอง ของ มจร. * เรียนพุทธศาสตร์ ประยุกต์ รัฐศาสตร์ - บทบาทชี้นำทางการเมือง * มีความรู้ทางการเมืองดีพอเพียง * วางใจเป็นกลาง ปราศจากอคติ * กล้าชี้แนะ เช่น รับเงินแล้วไม่เลือก จะ เป็นบาป ?

11 9. บทบาทจัดหรือเข้าร่วม ประชุมสัมมนาทางการเมือง - รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง - ผลักดันคำสอนทาง พระพุทธศาสนาสู่วงการเมือง ความสรุป - พระสงฆ์ไทย ก็คือ พระสงฆ์ ไทย - บทบาทพระสงฆ์ไทยควร สอดคล้องกับ ธรรมเนียม / ประเพณีทาง การเมืองของไทย ?

12 10. การสื่อสาร ๒ ทาง - ถามมา - ตอบไป - สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น - ท่านอยากเป็นพระสงฆ์ไทย หรือ พระสงฆ์ศรีลังกา - พระสงฆ์ กัมพูชา ?

13 จบครับ


ดาวน์โหลด ppt พระสงฆ์กับการเมืองไทยใน ปัจจุบัน โดย ผศ. ดร. ธัชชนันท์ อิศรเดช ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google