งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการ อ่านของนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการ อ่านของนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการ อ่านของนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาการขาย

2 เนื้อเรื่อง  วัตถุประสงค์การวิจัย  กรอบแนวคิดในการวิจัย  ขอบเขตการศึกษา  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  สรุปผลการวิจัย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับ ปวช 3 สาขาการขาย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้โดย ใช้ชุดแบบฝึกเสริม ทักษะ ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้โดย ใช้ชุดแบบฝึกเสริม ทักษะ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช.3 สาขาการขาย นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช.3 สาขาการขาย นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

5 ขอบเขตการศึกษา ประชากร นักเรียนระดับ ปวช 3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จำนวน 25 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับปวช 3 สาขาการขาย จำนวน 20 คน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หนังสือ อ่านนอกเวลา สื่อทั่วไป  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับ ใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

7 การรวบรวมข้อมูล  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน, ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียน แผนการสอน, กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  สร้างแผนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการ อ่าน  จัดทำเอกสารชุดแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการพัฒนา ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะ  จัดทำชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจานวน 3 ชุด และ สร้างแบบประเมินการทำงานตามแบบฝึกชุดละ 10 คะแนน พิจารณาจาก ความถูกต้องในการอ่านจับใจความ สำคัญจากเรื่องที่อ่าน 10 คะแนน  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย เลือกตอบ  นำแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน ( ใบความรู้ ) ไปใช้ในการวิจัย

8 สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 คะแนนจากการวัดผลงานจากการใช้ชุด แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน

9 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการวัดผล งานจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ประชากร ( คน ) คะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อย ละ ผลการใช้แบบฝึก เสริมทักษะ การอ่าน

10 ตารางที่ 3 คะแนนวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เลขทีคะแนนเลขทีคะแนน

11 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลงานการใช้ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 พบว่าจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษาได้ คะแนน สูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 3 คะแนน คิดเป็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 หรือร้อยละ ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 พบว่านักศึกษาได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน ผ่านเกณฑ์จานวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ สรุปผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการ อ่านของนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google