งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนระดับ ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนระดับ ปวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนระดับ ปวช
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาการขาย

2 เนื้อเรื่อง วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ขอบเขตการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล สรุปผลการวิจัย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช 3 สาขาการขาย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบ ฝึกเสริมทักษะ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนปวช.3 สาขาการขายนักเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

5 ขอบเขตการศึกษา นักเรียนระดับ ปวช 3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จำนวน 25 คน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับปวช 3 สาขาการขาย จำนวน 20 คน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หนังสืออ่านนอกเวลา สื่อทั่วไป แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 1 ฉบับ

7 การรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน, ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการสอน ,กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สร้างแผนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จัดทำเอกสารชุดแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ จัดทำชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจานวน 3 ชุด และสร้างแบบประเมินการทำงานตามแบบฝึกชุดละ 10 คะแนน พิจารณาจาก ความถูกต้องในการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 10 คะแนน สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ นำแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน (ใบความรู้) ไปใช้ในการวิจัย

8 สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 คะแนนจากการวัดผลงานจากการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เลขที คะแนน 1 6 11 7 2 8 12 3 13 4 14 5 15 16 17 18 9 19 10 20

9 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการวัดผลงานจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ประชากร(คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่าน 20 10 7 70

10 ตารางที่ 3 คะแนนวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เลขที คะแนน 1 6 11 7 2 12 4 3 5 13 14 8 15 16 9 17 18 19 10 20

11 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลงานการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พบว่าจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษาได้คะแนน สูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 3 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 หรือร้อยละ 70 2. ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พบว่านักศึกษาได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน ผ่านเกณฑ์จานวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.40


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนระดับ ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google