งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่าน
จับใจความสำคัญในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านของ นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/3

2 ผู้วิจัย นางสายชล หัสดี
วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย การฝึกอ่านตามบทเรียนเท่านั้น
จากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ของนักเรียนระดับปวช.1/3 พบว่า นักเรียนร้อยละ 80 มี ความสามารถด้านทักษะการอ่านในระดับ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่สามารถอ่านจับ ใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ จาก การสอบถามนักเรียนพบว่า นักเรียน ไม่ได้รับการฝึกทักษะจากการอ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็น การฝึกอ่านตามบทเรียนเท่านั้น

4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความสำคัญ โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

5 ผลงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการวัดผลงาน จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เรื่องการพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ประชากร (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ผลงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่าน 20 10 7 70.00

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลงาน การใช้ชุดแบบฝึก เสริม ทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่า จากคะแนนเต็ม คะแนน นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 หรือร้อยละ

7 สรุปผลการวิจัย ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/3 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่านักเรียนได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน ผ่าน เกณฑ์จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการ อ่าน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 ครูผู้สอนได้นวัตกรรมการเรียนการสอน ประเภทสื่อการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริม ทักษะการอ่านที่ผ่านการวิจัยทดลองใช้ แล้ว เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

9 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google