งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่าน จับใจความสำคัญในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านของ นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่าน จับใจความสำคัญในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านของ นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่าน จับใจความสำคัญในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านของ นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/3

2 ผู้วิจัย นางสายชล หัสดี วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย จากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ของนักเรียนระดับปวช.1/3 พบว่า นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ ด้านทักษะการอ่านในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่สามารถอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่อง ที่อ่านได้ จากการสอบถามนักเรียนพบว่า นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะจากการอ่าน สื่อต่างๆ ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็น การฝึกอ่านตามบทเรียนเท่านั้น

4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความสำคัญ โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

5 ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการ วัดผลงาน จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะการอ่าน ประชา กร ( คน ) คะแ นน เต็ม คะแ นน เฉลี่ย ร้อย ละ ผลงานการ ใช้แบบฝึก เสริมทักษะ การอ่าน 2010770.0 0

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลงาน การใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะการ อ่านของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่า จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 หรือร้อยละ 70.00

7 สรุปผลการวิจัย 2. ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่า นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน ผ่านเกณฑ์จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ครูผู้สอนได้นวัตกรรมการเรียนการสอน ประเภทสื่อการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริม ทักษะการอ่านที่ผ่านการวิจัยทดลองใช้ แล้ว เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

9 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่าน จับใจความสำคัญในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านของ นักเรียน ระดับชั้นปวช. 1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google