งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องงานวิจัย พัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เวทีข่าว ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องงานวิจัย พัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เวทีข่าว ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องงานวิจัย พัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เวทีข่าว ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัยจิติวัฒน์ สืบเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ความสามารถในการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน เป็น ปัญหาสำคัญในการจัดการศึกษาและ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถใน การศึกษาของนักเรียน พบว่านักเรียนทำ ข้อสอบที่เป็นแบบอัตนัยด้วยการเขียน อธิบายความไม่ได้ และความสามารถใน การคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบกับการ ยกตัวอย่างประกอบที่เป็นเหตุผลต่างๆ และยังพบอีกว่านักเรียนมีเจตคติต่อ รายวิชาในทางลบ จึงสะท้อนให้เห็นว่า เป็นปัญหามาจากการจัดการเรียนการ สอนที่เป็นการสอนเนื้อหาวิชาและการ ท่องจำมากกว่าการพัฒนาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์

3 วัตถุประสงค์งานวิจัย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เชิงวิเคราะห์แผนกวิชา สามัญระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ ที่ 1/1 และ 1/8 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าว โดยใช้แบบ ฝึกทักษะ

4 ตาราง 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หรือ คะแนนจากกระบวนการ (E1 ) ตาราง 1 พบว่านักเรียนผ่าน กระบวนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยได้คะแนน รวมเฉลี่ย 35 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 89.1 แสดงว่าแบบฝึก ทักษะ มีประสิทธิภาพของกระบวนการ ที่จัดไว้ (E 1 ) เท่ากับ 87.40 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเมื่อ พิจารณาการเรียนในแต่ละเรื่องย่อย พบว่านักเรียนทำคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ทุกเรื่อง

5 ตาราง 2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะการอ่านจับใจความ จากการ เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนกับคะแนน สอบหลังเรียน (E 2 ) จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนทำ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.01 จาก คะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ เมื่อ นักเรียนได้เรียนรู้จากแบบฝึกทักษะการ อ่านจับใจความ แล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 35.08 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิด เป็นร้อยละ 87.70 แสดงว่าแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพในการ เปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียน (E 2 ) คิดเป็นร้อยละ 87.70

6 ตาราง 3 ประสิทธิภาพของการอ่านจับ ใจความ ตามเกณฑ์ 80/80 จากตาราง 3 พบว่าประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 87.40/87.70 หมายความว่าแบบฝึก ทักษะการอ่านจับใจความ ทำให้นักเรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้เท่ากับ 87.40 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้หรือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ในการ เปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของนักเรียน เท่ากับร้อยละ 87.70 แสดงว่าแบบฝึก ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ในวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย

7 สรุปผลการวิจัย 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบ ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แบบ เวทีข่าวระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 / 1 และ 1/8 ปรากฏว่า เมื่อคำนวณหา ประสิทธิภาพของคะแนนรวมจาก กลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 87.40/87.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด 80 /80 2. นักเรียนมีความสามารถของการอ่าน เชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

8 สำหรับการดำเนินกิจกรรมการฝึก ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็น รายบุคคล เพื่อจะได้วัดและประเมินผล ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ ชัดเจน เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึก จะ เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในความสนใจ หรือ เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียน ประเด็นคำถามหรือปัญหาที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็นคำถาม ปลายเปิด ไม่มีคำตอบ สำเร็จรูป ตายตัว หรือมีคำตอบเดียว มี คำตอบได้หลากหลาย สามารถใช้เหตุผล ประกอบ

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องงานวิจัย พัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เวทีข่าว ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google