งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้ว สามารถรู้ความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญ และนักเรียนมีทักษะด้านการอ่านได้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นิทาน บทความ เรื่องสั้น วรรณกรรม วรรณคดีเรื่องต่างๆ

2 มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และอ่านความคิดไปใช้ตัดสินแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการ อ่าน

3 วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้ สามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

4 คำถามกรอบการเรียนรู้
คำถามพลังความคิด- การอ่านจับใจความสำคัญนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย- อธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญอย่างไร - อะไรที่มีส่วนทำให้จับใจคามสำคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ ถูกต้อง คำถามประจำบท- การอ่านจับใจความสำคัญคืออะไร

5 ระยะเวลาในการประเมิน 2 ชั่วโมง( 2 คาบ )

6 แหล่งข้อมูล www.st.ac.th/bhatips/tip49/reading1.html


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google