งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้ว สามารถรู้ความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ สำคัญ และนักเรียนมีทักษะด้านการ อ่านได้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้ว สามารถรู้ความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ สำคัญ และนักเรียนมีทักษะด้านการ อ่านได้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้ว สามารถรู้ความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ สำคัญ และนักเรียนมีทักษะด้านการ อ่านได้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ เช่น อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ นิทาน บทความ เรื่องสั้น วรรณกรรม วรรณคดีเรื่องต่างๆ

2  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน สร้างความรู้ และอ่านความคิด ไปใช้ตัดสินแก้ปัญหาและ สร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนิน ชีวิต และมีนิสัยรักการ อ่าน

3  สามารถอธิบายหลักการอ่าน จับใจความสำคัญได้  สามารถจับใจความสำคัญจาก เรื่องที่อ่านได้

4  คำถามพลังความคิด - การอ่านจับใจความ สำคัญนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างไร  คำถามประจำหน่วย - อธิบายหลักการอ่านจับ ใจความสำคัญอย่างไร - อะไรที่มีส่วนทำให้จับใจคาม สำคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ ถูกต้อง  คำถามประจำบท - การอ่านจับใจความสำคัญ คืออะไร

5

6  www.st.ac.th/bhatips/tip49 /reading1.html  www.bookandreading.com www.bookandreading.com


ดาวน์โหลด ppt เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้ว สามารถรู้ความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ สำคัญ และนักเรียนมีทักษะด้านการ อ่านได้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google