งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1

2 ผู้วิจัย นางสายชล หัสดี
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย จากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 พบว่า นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถด้านทักษะ การอ่านในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่สามารถอ่านจับใจความจาก เรื่องที่อ่านได้ จากการสอบถามพบว่า นักเรียนไม่ได้รับการฝึก ทักษะจากการอ่านสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอ่านตาม บทเรียนเท่านั้น

4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนา ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

5 ผลงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการวัดผลงานจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ ประชากร (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ผลงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 20 10 7 70.00

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลงานการใช้ชุดแบบฝึกเสริม ทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ พบว่าจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักศึกษาได้คะแนน สูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 หรือ ร้อยละ 70.00

7 สรุปผลการวิจัย 2. ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่านักศึกษาได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน ผ่าน เกณฑ์จำนวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.40

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ครูผู้สอนได้นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทเทคนิควิธีการ โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ที่ผ่านการวิจัยทดลองใช้แล้ว เป็นแนวทางในการ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google