งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบ ฝึกเสริมทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบ ฝึกเสริมทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบ ฝึกเสริมทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1

2 ผู้วิจัย นางสายชล หัสดี สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย จากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน การเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 พบว่า นักเรียนร้อยละ 70 มี ความสามารถด้านทักษะการอ่านในระดับ ต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่สามารถอ่านจับใจความ จากเรื่องที่อ่านได้ จากการสอบถามพบว่า นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะจากการอ่าน สื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอ่านตาม บทเรียนเท่านั้น

4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบ ฝึกเสริมทักษะให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

5 ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการ วัดผลงานจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ อ่าน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริม ทักษะ ประชา กร ( คน ) คะแ นน เต็ม คะแ นน เฉลี่ย ร้อย ละ ผลงาน การใช้ แบบฝึก เสริม ทักษะการ อ่าน 20 10 770.0 0

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลงาน การใช้ชุดแบบฝึกเสริม ทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ พบว่าจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักศึกษาได้คะแนน สูงสุด 8 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7 หรือร้อยละ 70.00

7 สรุปผลการวิจัย 2. ผลการหาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน ผ่านเกณฑ์จำนวน 17 คน คิด เป็น ร้อยละ 82.40

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริม ทักษะ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ครูผู้สอนได้นวัตกรรมการเรียนการสอน ประเภทเทคนิควิธีการโดยใช้ชุดแบบฝึก เสริมทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่ผ่านการวิจัย ทดลองใช้แล้ว เป็นแนวทางในการ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อไป

9 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบ ฝึกเสริมทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google