งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 2.3) การหาความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ 2.3) การหาความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ก็คือ การหาว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวนั้นมีมากน้อยเพียงใด การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เรามีสูตรที่ใช้ในการหาดังนี้

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง สูตร ความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ = จำนวนผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ จำนวนผลลัพธ์ ทั้งหมดที่อาจ จะเกิดขึ้นได้จาก การทดลองสุ่ม - เมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น จากการทดลองสุ่มนั้น มี โอกาสเกิดขึ้นได้ เท่า ๆ กัน

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หมายเหตุ การหาความน่าจะ เป็นของเหตุการณ์ที่ได้ กล่าวมาเบื้องต้น เป็นการ หาความน่าจะเป็นแบบ ง่าย ๆ โดยใช้ทฤษฎี พื้นฐานความน่าจะเป็น ภายใต้สมมุติฐานว่า แต่ ละผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการทดลองสุ่มนั้นมี โอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ในการหาความน่าจะ เป็นของเหตุการณ์ บางอย่างในชีวิตประจำวัน จะต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อน และใช้ข้อมูลที่ได้จากการ ทดลองซ้ำกันหลายครั้ง หรือใช้การสุ่มตัวอย่าง ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังกล่าว จะต้องอาศัย ความรู้ในวิชาสถิติชั้นสูง

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ความน่าจะเป็น เป็นตัวเลขที่บอกให้เรา ทราบว่า เหตุการณ์ที่เรา สนใจมีโอกาสเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด กล่าวคือ ถ้า สรุป 1) ถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ๆ = 0 หมายความว่า เหตุการณ์นั้น ไม่มีโอกาส เกิดขึ้นเลย หรือ จะไม่ เกิดขึ้นเลย

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) ถ้าความน่าจะเป็น = หรือ 0.5 1 1 2 2 หมายความว่า เหตุการณ์นั้น ๆ จะเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้น มีเท่า ๆ กัน เช่น การโยนเหรียญ บาท 1 เหรียญ 1 ครั้ง โอกาสที่จะได้ หัว หรือ ก้อย มี 50% เท่า ๆ กัน ( คือ ครึ่งต่อ ครึ่ง เท่า ๆ กัน )

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3) ถ้าความน่าจะเป็น = 1 หมายความว่า เหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น อย่างแน่นอน ( ร้อย เปอร์เซ็นต์ ) 4) ความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ใด ๆ จะมีค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 1 เสมอ นั่นคือ 0 ≤ ความน่าจะเป็นมีค่า ≤ 1

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตัวอย่างที่ 1 ทอด ลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะ เป็นของเหตุการณ์ ต่อไปนี้ 1) เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าอย่าง น้อย 1 ลูก หงายขึ้นแต้ม 3 2) เหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของ แต้มมากกว่า 10 3) เหตุการณ์ที่ได้แต้ม เดียวกัน ทั้งสองลูก

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง การหาผลลัพธ์ ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น จากการทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง นอกจากจะใช้แผนภาพ ต้นไม้แล้ว เราอาจใช้ ตารางหาผลลัพธ์ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ ทดลองสุ่ม ได้ดังนี้ แนวคิด

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ จากตาราง จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม มี 36 แบบ คือ (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6) (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6) (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1 เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าอย่างน้อย 1 ลูก หงายขึ้นแต้ม 3 มีผลลัพธ์ คือ (1,3), (2,3), (3,3), (4,3), (5,3) (6,3), (3,1), (3,2), (3,4), (3,5) และ (3,6) (11 แบบ ) (1,3), (2,3), (3,3), (4,3), (5,3) (6,3), (3,1), (3,2), (3,4), (3,5) และ (3,6) (11 แบบ )

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้ เท่ากับ 11 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ลูกเต๋าอย่างน้อย 1 ลูก หงายขึ้นแต้ม 3 = 11 36 = 0.3

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2 เหตุการณ์ที่ได้ผลรวมแต้มมากกว่า 10 มีผลลัพธ์ คือ (5,6), (6,5) และ (6,6) (3 แบบ ) (5,6), (6,5) และ (6,6) (3 แบบ ) จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้ เท่ากับ 3

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ได้ผลรวมของแต้มมากกว่า 10 = 3 3 36 = 0.08

17 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3 เหตุการณ์ที่ได้แต้มเดียวกันทั้งสองลูก มีผลลัพธ์ คือ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) และ (6,6) (6 แบบ ) (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) และ (6,6) (6 แบบ )

18 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้ เท่ากับ 6 ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ได้แต้มเดียวกันทั้งสองลูก = = 0.17 6 6 36


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google