งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Backward Design โดย อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ ๓ กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วน การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Backward Design โดย อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ ๓ กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วน การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Backward Design โดย อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ ๓ กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วน การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร

2 Backward Design คืออะไร Backward Design คือ แนวคิดในการ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของ Wiggins และ Motighe ในลักษณะ Benchmark Design หรือการอิงมาตรฐาน เป็นการ ออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดย กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals) ที่ต้องการ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ ขึ้นมาก่อน เพื่อกำหนดภาระงาน วิธีการ ประเมิน แล้วจึงออกแบบแผนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ ( แผนการจัดการ เรียนรู้ )

3 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบเดิม แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design 1. ออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้มาสู่ ภาระงานและ วิธีการประเมิน 1. กำหนดเป้าหมาย ภาระ งานและวิธีการประเมินมาสู่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. เขียนแผนการจัดการ เรียนรู้จากมาตรฐานการ เรียนรู้สู่กิจกรรมการ เรียนรู้ ภาระงานและ วิธีการประเมิน 2. เขียนแผนการจัดการ เรียนรู้จากมาตรฐานการ เรียนรู้ สู่ภาระงาน วิธีการ ประเมินและกิจกรรมการ เรียนรู้ 3. กรอบแนวคิด : ใช้ หลักสูตร ( วิชา ) เป็นตัวตั้ง ด้านความรู้ เน้นทักษะ เฉพาะวิชา 3. ใช้การออกแบบการ เรียนรู้ที่ใช้ชีวิตของผู้เรียน เป็นตัวตั้ง โดยกำหนด เป้าหมายการเรียนรู้ 4 แกน 3.1 ความรู้ที่คงทน 3.2 ความรู้ทักษะเฉพาะ วิชา 3.3 ทักษะคร่อมวิชา 3.4 จิตพิสัย ค่านิยม เจต คติ ตารางแสดงข้อแตกต่างของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิมกับแบบ Backward Design

4 Backward Design ทำ อย่างไร Backward Design คือแนวคิดบันได 3 ขั้น 1. กำหนดเป้าหมาย : มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2. หลักฐานผลการเรียน : ภาระงานและการประเมิน 3. ออกแบบกิจกรรม : กระบวนการเรียนรู้

5 1. เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals) มี 4 ข้อ 1. ความเข้าใจที่คงทน : คำถามรวบ ยอด ( คำถามหลัก ) 2. ความรู้ทักษะเฉพาะวิชา : มาตรฐาน การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. ทักษะคร่อมวิชา : ทักษะ กระบวนการการเรียนรู้ – การบูรณาการ 4. จิตพิสัย : ค่านิยม เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6 เป้าหมายวิธีการประเมิน แบบ ที่ 1 แบบ ที่ 2 แบบ ที่ 3 แบบ ที่ 4 แบบ ที่ 5 แบบ ที่ 6 1. ความเข้าใจที่ คงทน 2. ความรู้ทักษะ เฉพาะวิชา 3. ทักษะคร่อม วิชา 4. จิตพิสัย 2. หลักฐานผลการเรียน : ภาระงานและการ ประเมิน ทำได้โดยการสร้างผังการประเมินหลักฐานผลการ เรียน ใช้การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ แล้ว กำหนดภาระงานลงไป เช่น * หมายเหตุ จะประเมินอะไรบ้างให้กำหนดไว้ใน ช่องการประเมินแต่ละช่อง

7 การวัดและการประเมินกิจกรรมสื่อ / แหล่งเรียนรู้เวลา / ชั่วโมง 1. ความเข้าใจที่คงทน 2. ความรู้ทักษะเฉพาะวิชา 3. ทักษะคร่อมวิชา 4. จิตพิสัย 1. ชื่อ.................................. 2. ชื่อ.................................. 3. ชื่อ.................................. 4. ชื่อ.................................. 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ ( จัดลำดับ ก่อน - หลัง ยาก - ง่าย ) ตัวอย่างเช่น

8 3.1 เอกสารประกอบการเรียน ( ใบความรู้ ) รูปแบบใดก็ได้แต่ต้องมีข้อมูลครบถ้วน มี หัวข้อที่ประกอบด้วย - ใบความรู้ที่... เรื่อง........................ - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - เนื้อหา / ภาพประกอบ - บรรณานุกรม

9 3.2 ใบงาน ต้องชัดเจน ครบถ้วน ประกอบด้วย หัวข้อต่อไปนี้ - ใบงานที่.... เรื่อง........................ - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( จุดประสงค์การ เรียนรู้ ) - คำชี้แจง - งาน - เกณฑ์การให้คะแนน - ชื่อ............................. ชั้น......................... เลขที่...............

10 ชื่อนักเรียน / กลุ่ม รายการประเมิน กระบวนกา ร ทำงานเป็น ทีม คุณภาพประโยช น์ รวม 555520 1 2 3 3.3 แบบประเมิน : ต้องเป็นแบบประเมินที่มี Rubric และมี Rating Scale มาเขียน เช่น รายการประเมินเกณฑ์การให้คะแนนตามคุณภาพ 54321 1. กระบวนการ 2. ทำงานเป็นทีม 3. คุณภาพ 4. ประโยชน์

11 3.4 เอกสารอ้างอิง : ต้องเขียนเอกสารอ้างอิงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ของเราด้วย

12 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt Backward Design โดย อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ ๓ กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วน การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google