งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์ฯ

2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การพิมพ์ จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ในรูปแบบคู่คิดคู่สร้าง ของ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

3 ผู้เรียนบางคนขาดความ สนใจในการเรียนและไม่ เข้าใจคำสั่งจึงไม่ สามารถพิมพ์เอกสาร ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง ได้

4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน การพิมพ์จดหมาย ภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบ เพื่อนคู่คิดคูสร้างของ ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

5 กรอบแนวคิดใน การวิจัย ตัวแปรต้น การเรียนแบบร่วมมือรูปแบบคู่คิด คู่สร้าง ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์การพิมพ์จดหมาย ภาษาอังกฤษ

6 ประชากร : ผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2/3 จำนวน 38 คน

7

8 การทดสอบก่อนการจับคู่ ผู้เรียนจำนวน 13 คน มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และหลังจากการจับคู่ แล้วคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน แต่ยังคงมีผู้เรียนจำนวน 5 คนถึงแม้ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นแต่ ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคิด เป็นร้อยละ 13.15

9 เมื่อใช้วิธีการจับคู่เรียน ผู้เรียนสามารถ พิมพ์งานได้คะแนน เพิ่มขึ้นทุกคน (100%)

10 1. ผู้สอนควรเลือกใช้วิธีการ สอนที่สามารถทำให้ ผู้เรียนได้เกิดทักษะ ประสบการณ์และความ เข้าใจในบทเรียนมาก ที่สุด 2. พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหากับ ผู้เรียนเฉพาะด้านมากขึ้น โดยใช้วิธีการที่ หลากหลายเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google