งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

2 ชื่อเรื่องที่วิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์การพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ในรูปแบบคู่คิดคู่สร้าง ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

3 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ผู้เรียนบางคนขาดความสนใจในการเรียนและไม่เข้าใจคำสั่งจึงไม่สามารถพิมพ์เอกสารตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งได้

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการพิมพ์จดหมายภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบเพื่อนคู่คิดคูสร้างของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น การเรียนแบบร่วมมือรูปแบบคู่คิดคู่สร้าง ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์การพิมพ์จดหมายภาษาอังกฤษ

6 ขอบเขตการวิจัย ประชากร: ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2/3 จำนวน 38 คน

7

8 ผลวิเคราะห์ การทดสอบก่อนการจับคู่ผู้เรียนจำนวน 13 คน มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และหลังจากการจับคู่ แล้วคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน แต่ยังคงมีผู้เรียนจำนวน 5 คนถึงแม้ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 13.15

9 สรุปผลการวิจัย เมื่อใช้วิธีการจับคู่เรียนผู้เรียนสามารถ พิมพ์งานได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (100%)

10 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
ผู้สอนควรเลือกใช้วิธีการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ ประสบการณ์และความเข้าใจในบทเรียนมากที่สุด พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหากับผู้เรียนเฉพาะด้านมากขึ้นโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ วิทยาอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google