งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 4 อนามัยผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 4 อนามัยผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 4 อนามัยผู้สูงอายุ

2 รายชื่อสมาชิก สำนักทันตสาธารณสุข 2. นางสาวเกษณี โคกตาทอง
1.ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี สำนักทันตสาธารณสุข 2. นางสาวเกษณี โคกตาทอง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 3. นางสาววิไลพร นามศรี สำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ปรึกษากลุ่ม : ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักทันตสาธารณสุข

3 ADL (Activity of daily living) 1.ติดสังคม 2. ติดบ้าน 3. ติดเตียง
รายการ เพศ ชาย หญิง 60-69 ปี 70-79 ปี ≥ 80 ปี รวม ≥ 80 ปี ADL (Activity of daily living) 1.ติดสังคม 2. ติดบ้าน 3. ติดเตียง ผู้สูงอายุมีฟันที่ใช้งานได้ไม่น้องกว่า 20 ซี่ BMI เส้นรอบพุง ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบไม่น้อยกว่า 4 คู่

4 BMI, เส้นรอบพุง ทำไมเลือก BMI, เส้นรอบพุง ในผู้สูงอายุ
เป็นเครื่องมือที่ไวต่อการวัดภาวะโภชนาการ ทำนายความเสี่ยงต่อ Metabolic disease สามารถหา intervention เพื่อแก้ปัญหา BMI เป็น mission ของกรมอนามัย

5 ดำเนินการในระดับไหน ในระบบริการ ควรเป็นระดับตำบล (รพ.สต)
ในระดับบุคคล ประชาชนสามารถเฝ้าระวังตนเองได้

6 ปัจจัย & intervention ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ
อายุ เพศ เส้นรอบพุง Intervention โภชนาการ คำแนะนำผ่านชมรม, คลินิกผู้สูงอายุ โปรแกรมออกกำลังกาย จี้กง ไม้พลอง *** ยางยืด การวิจัยเพิ่มเติม Prevalence ในผู้สูงอายุ ประสิทธิภาพของโปรแกรมออกกำลังกาย

7 ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบไม่น้อยกว่า 4 คู่
ผู้สูงอายุมีฟันคู่สบไม่น้อยกว่า 4 คู่ ทำไมจึงเลือกเรื่องนี้ ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาไว้แล้ว (18 แฟ้ม) เพราะเป็นเครื่องมือค้นหา ผส.เพื่อเข้าโครงการฟันเทียมฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ผส. (บดเคี้ยว/สมอง) มีบุคลากรระดับ รพ.สต.ที่สามารถตรวจได้

8 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องเฝ้าฯ (ที่ sensitive ต้องใส่ intervention)
ที่ไหน รพ.สต. มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องเฝ้าฯ (ที่ sensitive ต้องใส่ intervention) ฟันคู่สบ (แท้-แท้, แท้-เทียม, เทียม-ทียม) Intervention = ใส่ฟันเทียม สอน ผส. เรื่องการดูแลช่องปาก & ฟันเทียม

9 32 ซี่ 20 ซี่ 4 คู่สบ

10

11

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 4 อนามัยผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google