งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5 กลุ่มล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5 กลุ่มล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5 กลุ่มล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง

2 ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย จากสารพิษ ดำเนินโครงการโดย กลุ่ม ล้านนา อ วิทยากร อาจารย์พรทิพา สุกใส ผู้ช่วยวิทยากร นาย ดิศพงษ์ อิ่มในธรรม

3 รายชื่อกลุ่ม 1. นางสาวจุฬามาศ กันทะ วงค์ 2. นายบุญเรือง ขันคำ 3. นางศิริพันธ์ เดชวงศ์ญา 4. นายประโยชน์ ปันทะนา 5. นางกัลยารัตน์ สมบัติ นันท์ 6. นางสุวรรณา มาปลิว 7. นางสาวชฎารัตน์ เมฆ เจริญ 8. นายประเสริฐ พรหม วรรณ 9. นางสาวไพรวัลย์ บุษราคัม 10. นางพวงชมภู นิ่มหนู 11. นายสุริยวงศ์ สุริ ยุทธ 12. นางไข่แก้ว วิบุญ มา 13. นายประสบ บุญจู บุตร 14. นาบุญโรจน์ ชัย ศิลปิน 15. นายธงชัย หล่อ วิไล 16. นายสุโรจน์ สิงห์ กัณฑ์ 17. นายไมตรี วุฒิ การณ์ 18. นางสุภาพร เห ลี่ยววิริยกิจ 19. นางขวัญทอง สุนทรเกษมสุข 20. นางศิรินทิพย์ ถาวรศักดิ์ 21. นางคัทยา ธรรมริ ยา 22. นางสิริลักษณ์ เล็ก กำแหง 23. นางวาสนา เพชร ปัญญา 24. นางทรงนล กาศ วิบูลย์ 25. นางนันทกาญจน์ พรคงเกษม

4 วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง วิสัยทัศน์ของจังหวัด เชียงใหม่ (Vision) นครแห่งชีวิตและ ความมั่งคั่ง วิสัยทัศน์ของจังหวัด ลำปาง (Vision) จังหวัดลำปางมุ่ง พัฒนาไปสู่การเป็น เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ภายใต้ความร่วมมือ ของทุกหน่วยงานที่จะ ช่วยทำให้เขียวขจี สะอาดและสวยงาม ควบคู่กับการเป็น เมืองเซรามิกแห่ง ประเทศไทยและ อาเซียน

5 วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตร จังหวัด จังหวัดชียงใหม่ จังหวัด ลำปาง ผลิตสินค้า เกษตรอาหาร ปลอดภัย เกษตรกร เชียงใหม่มั่ง คั่ง ศูนย์กลาง ผลิตและแปร รูปอาหารที่ ปลอดภัย

6 ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีขึ้น ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดีขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์เกิด ความสมดุล ทำให้สภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์เกิด ความสมดุล G.D.P. ของประทศสูงขึ้น G.D.P. ของประทศสูงขึ้น พัฒนาการผลิตเพื่อมุ่งสู่ครัวโลก พัฒนาการผลิตเพื่อมุ่งสู่ครัวโลก

7 ผลลัพธ์ ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความปลอดภัย จากการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ ยกระดับมาตรฐานอาชีพเกษตรกร เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,500 บาท / ราย รวมเป็นเงินขึ้น ทั้งสิ้น 3 ล้าน 7 แสน 5 หมื่น บาท ระบบนิเวศน์ดี

8 ผลผลิต พืชผักปลอดภัย 625 ไร่ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม 2,500 รายมีความรู้ความเข้าใจในการ ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ

9 กระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ( เกษตรกร ) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ( เกษตรกร ) วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ

10 กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกร ประชุมชี้แจง โครงการฯ ทำ แผนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจง โครงการฯ ทำ แผนการดำเนินงาน จัดทำแผน / โครงการ ขอรับการ สนับสนุน จัดทำแผน / โครงการ ขอรับการ สนับสนุน ดำเนินโครงการตามแผนงาน ดำเนินโครงการตามแผนงาน สรุปและประเมินผล สรุปและประเมินผล

11 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน มีการจัดระดมหุ้น มีการจัดระดมหุ้น จัดเวทีชุมชน จัดเวทีชุมชน

12 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้ตามระบบ โรงเรียนเกษตรกร มีการตรวจวิเคราะห์ สารพิษที่ตกค้างในพืชผัก

13 กลยุทธ์หน่วยงานองค์กร ภาครัฐบาล ตรงตามกลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้าง ขีดความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตและจัดการสินค้า เกษตร ที่มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย ตรงตามกลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้าง ขีดความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตและจัดการสินค้า เกษตร ที่มีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย

14 ก ารเมือง ได้รับการสนับสนุนด้าน งบประมาณจาก ได้รับการสนับสนุนด้าน งบประมาณจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.)/ ผู้นำชุมชน ในด้าน งบประมาณบริหารจัดการ มีการประชาสัมพันธ์และการ รณรงค์จากภาครัฐบาล มีการประชาสัมพันธ์และการ รณรงค์จากภาครัฐบาล

15 สังคมการเกษตร มีการรวมกลุ่ม มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย สร้างเครือข่าย

16 เศรษฐกิจ มีการระดมทุน มีการระดมทุน การตลาด การตลาด

17 เทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม ตามแบบ FFS ถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม ตามแบบ FFS

18 ปัจจัย นำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

19 คน เกษตรกร เกษตรกร วิทยากร วิทยากร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรที่ประสบ ความสำเร็จ เกษตรกรที่ประสบ ความสำเร็จ

20 เทคโนโลยี ด้านการผลิต ใช้กระบวนการ FFS ใช้กระบวนการ FFSด้านการตลาด จัดทำเวบไซต์, ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก จัดทำเวบไซต์, ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกการบรรจุภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐาน

21 วัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ หลักสูตรการอบรม (FFS) หลักสูตรการอบรม (FFS)

22 เงิน งบประมาณสนับสนุนจาก งบประมาณสนับสนุนจาก CEO / อบต / อบจ./ กรม / อปท. หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน

23 จบการนำเสนอ...

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5 กลุ่มล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google