งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ. ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ. ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ. ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2508 - 2555 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4391 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องดินเผาปูพื้น กระเบื้องดินเผาเคลือบบุ ผนังภายใน และกระเบื้องดินเผา บุผนังภายนอก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2555

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ควบคุมคุณภาพของกระเบื้องเซรามิกให้เป็นไป ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2508 - 2555 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ. ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google