งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ.2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ.2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ.2558
4/10/2017 ติดตามผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการประชุมเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 16 ธันวาคม ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

2 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 (รัฐบาล)
4/10/2017 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 (รัฐบาล) ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ให้เร่งรัดการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบ ฝึกอบรมในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ วงเงินที่ได้รับจัดสรรภายในไตรมาส 1 เป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87

3 เบิกจ่ายได้มากที่สุด เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 5 ธันวาคม 2557) เบิกจ่ายได้มากที่สุด เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก อยู่ลำดับที่ 2 จาก 22 กระทรวง กสส. ตส. กสก. ชป. พด. ฝล.

4 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
4/10/2017 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากปฏิบัติงาน เสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งเบิกจ่าย ภายในวันที่ 22 ธ.ค.57 งบฝึกอบรมประชุม สัมมนา บางหน่วยงานรายงานการจัดสรร เงินต่ำกว่าแผนปฏิบัติงาน ขอให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบ แล้วเร่งดำเนินการและเบิกจ่าย ภายในไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของแผนปฏิบัติงาน งบลงทุน หากได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้ทำ PO ในระบบ GFMIS เมื่อ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วให้เร่งการเบิกจ่ายโดยเร็ว งบเงินอุดหนุน เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ให้เร่งดำเนินการ เบิกจ่าย ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4/10/2017 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไตรมาส รายจ่ายภาพรวมสะสม รายจ่ายลงทุนสะสม ไตรมาสที่ 1 35% 32% ไตรมาสที่ 2 58% ไตรมาสที่ 3 85% 77% ไตรมาสที่ 4 97% 90%

6 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย กรมส่งเสริมสหกรณ์
4/10/2017 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 57 เวลา น. เป้าหมาย 32%

7 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ในภาพรวม (รายเขตตรวจราชการ)
4/10/2017 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ ในภาพรวม (รายเขตตรวจราชการ) เขต %เบิกจ่ายไม่รวม PO %เบิกจ่ายรวม PO เขตตรวจราชการที่ 1 , 2 67.94% 69.44% เขตตรวจราชการที่ 3 , 9 46.86% 50.81% เขตตรวจราชการที่ 4 , 5 37.78% 41.13% เขตตรวจราชการที่ 6 , 7 37.42% 46.41% เขตตรวจราชการที่ 6 , 8 33.73% 36.16% เขตตรวจราชการที่ 10 , 11 , 12 30.70% 34.99% เขตตรวจราชการที่ 13 , 14 50.41% เขตตรวจราชการที่ 15 , 16 45.98% 47.04% เขตตรวจราชการที่ 17 , 18 68.82% 70.69%

8 ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
4/10/2017 ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี

9 สรุปผลการเบิกจ่าย งบฝึกอบรม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557
เป้าหมาย 50% หน่วยงาน  เงินที่จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ จังหวัด 77,414,000 16,934,604.31 60,479,395.69 21.88% ศูนย์ 31,570,350 12,342,133.25 19,228,216.75 39.09% ส่วนกลาง 86,586,250 5,692,336.00 80,893,914.00 6.57% รวม 195,570,600 34,969,073.56 160,601,526.44 17.88%

10 สรุปผลการเบิกจ่าย งบฝึกอบรม (รายเขตตรวจราชการ)
4/10/2017 สรุปผลการเบิกจ่าย งบฝึกอบรม (รายเขตตรวจราชการ) เขต ผลเบิกจ่าย % เขตตรวจราชการที่ 1 , 2 11.00% เขตตรวจราชการที่ 3 , 9 19.55% เขตตรวจราชการที่ 4 , 5 31.22% เขตตรวจราชการที่ 6 , 7 21.19% เขตตรวจราชการที่ 6 , 8 15.41% เขตตรวจราชการที่ 10 , 11 , 12 25.11% เขตตรวจราชการที่ 13 , 14 22.61% เขตตรวจราชการที่ 15 , 16 21.50% เขตตรวจราชการที่ 17 , 18 22.37%

11 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบฝึกอบรม (สูงสุด / ต่ำสุด)
4/10/2017 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบฝึกอบรม (สูงสุด / ต่ำสุด) หน่วยงาน ผลเบิกจ่ายสูงสุด ผลเบิกจ่ายต่ำสุด สสพ.2 75.00% ยโสธร 0.49% นครนายก 69.36% ประจวบคีรีขันธ์ 0.75% หนองบัวลำภู 67.89% ตาก 0.79% แพร่ 66.58% ขอนแก่น 1.04% เพชรบุรี 64.61% สุโขทัย 2.47% นครสวรรค์ 62.17% อ่างทอง 3.88% มุกดาหาร 62.04% สสพ.1 5.07% ร้อยเอ็ด 59.71% นราธิวาส 5.11% ชัยภูมิ 57.95% ปัตตานี 5.50%

12 สรุปผลการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557
หน่วยงาน  เงินที่จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ จังหวัด 393,713,556.29 267,677,990.28 126,035,566.01 67.99% ส่วนกลาง 88,277,643.71 5,020,000 83,257,643.71 5.69% รวม 481,991,200 272,697,990.28 209,293,209.72 56.58% รายการที่สำคัญ เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ อุทกภัยปี 2554 เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่พักหนี้หรือลดภาระหนี้ให้สมาชิก เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์ เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร (ยังไม่ได้จัดสรร)

13 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน (สูงสุด / ต่ำสุด)
4/10/2017 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน (สูงสุด / ต่ำสุด) หน่วยงาน ผลเบิกจ่ายสูงสุด ผลเบิกจ่ายต่ำสุด สิงห์บุรี 100.00% สสพ.1 ราชบุรี ชลบุรี นนทบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร แพร่ 99.53% ลพบุรี สมุทรสงคราม อ่างทอง 99.11% กาฬสินธุ์ ระนอง พิษณุโลก 99.07% บุรีรัมย์ สงขลา อุทัยธานี 98.93% ยโสธร สตูล ชัยนาท 98.26% หนองบัวลำภู ตรัง ปทุมธานี 97.94% ร้อยเอ็ด พัทลุง สระบุรี 97.68% สสพ.2 ภูเก็ต

14 ..จบการนำเสนอ ..

15 เนื้อหา : ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558
เนื้อหา : ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 58 ของรัฐบาล ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของ กระทรวงเกษตร ฯ (เบิกจ่ายน้อยที่สุดเป็น ลำดับที่ 2 ) กสส. เบิกจ่ายมาก อันดับ 1 ในกระทรวง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย และเป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมฯ ผลการเบิกจ่าย ของกรมฯ - งบประมาณภาพรวม สิ้นเดือนธันวาคม ภาพรวมเกิน 30% - งบเงินกันเบิกเหลื่อมปี - งบฝึกอบรม แยกตามเขต / สูงสุด –ต่ำสุด (ภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย 60%) - งบเงินอุดหนุน ภาพรวม 56% (แต่มีหลายจังหวัดยังไม่มีการเบิกจ่าย 0%)


ดาวน์โหลด ppt ติดตามผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ.2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google