งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4/6/20151 ติดตามผลการ เบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ. ศ.2558 โครงการประชุมเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4/6/20151 ติดตามผลการ เบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ. ศ.2558 โครงการประชุมเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4/6/20151 ติดตามผลการ เบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ. ศ.2558 โครงการประชุมเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

2 4/6/20152 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ พ. ศ.2558 ( รัฐบาล ) ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ให้เร่งรัดการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบ ฝึกอบรมในประเทศให้ได้ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับ จัดสรรภายในไตรมาส 1 เป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 96 และเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

3 4/6/20153 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ 5 ธันวาคม 2557) ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก อยู่ลำดับที่ 2 จาก 22 กระทรวง กสส. ตส. กสก. ชป. พด. ฝล. เบิกจ่าย ได้มากที่สุด เบิกจ่ายได้ น้อยที่สุด

4 4/6/20154 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ พ. ศ.2558 ( กรมส่งเสริมสหกรณ์ ) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ หากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่ง เบิกจ่าย ภายในวันที่ 22 ธ. ค.57 งบฝึกอบรมประชุม สัมมนา บาง หน่วยงานรายงานการจัดสรรเงินต่ำกว่า แผนปฏิบัติงาน ขอให้หน่วยงานเร่ง ตรวจสอบ แล้วเร่งดำเนินการและ เบิกจ่าย ภายในไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของแผนปฏิบัติงาน งบลงทุน หากได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้ทำ PO ในระบบ GFMIS เมื่อตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้วให้เร่งการเบิกจ่ายโดยเร็ว งบเงินอุดหนุน เมื่อได้รับงบประมาณ แล้ว ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย ตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

5 4/6/20155 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2558 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไตรมาส รายจ่าย ภาพรวมสะสม รายจ่ายลงทุน สะสม ไตรมาสที่ 1 35%32% ไตรมาสที่ 2 58% ไตรมาสที่ 3 85%77% ไตรมาสที่ 4 97%90%

6 4/6/20156 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 57 เวลา 08.00 น. เป้าห มาย 32%

7 4/6/20157 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ. ศ. 2558 ในภาพรวม ( รายเขตตรวจราชการ )

8 4/6/20158 ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี

9 4/6/20159 สรุปผลการเบิกจ่าย งบฝึกอบรม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 หน่วยงาน เงินที่จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ จังหวัด 77,414,000 16,934,604.31 60,479,395.6921.88% ศูนย์ 31,570,350 12,342,133.25 19,228,216.7539.09% ส่วนกลาง 86,586,250 5,692,336.00 80,893,914.006.57% รวม 195,570,600 34,969,073.56160,601,526.4417.88% เป้าหม าย 50%

10 4/6/201510 สรุปผลการเบิกจ่าย งบฝึกอบรม ( รายเขตตรวจราชการ )

11 4/6/201511 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบ ฝึกอบรม ( สูงสุด / ต่ำสุด )

12 4/6/201512 สรุปผลการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 หน่วยงาน เงินที่จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ จังหวัด 393,713,556.29 267,677,990.2 8 126,035,566.0 1 67.99% ส่วนกลาง 88,277,643.715,020,00083,257,643.715.69% รวม 481,991,200 272,697,990.2 8 209,293,209.7 2 56.58% รายการที่ สำคัญ เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ อุทกภัยปี 2554 เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่พักหนี้ หรือลดภาระหนี้ให้สมาชิก เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาด และกระจายสินค้าของสหกรณ์ เงินอุดหนุนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนใน โครงการ เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร ( ยัง ไม่ได้จัดสรร )

13 4/6/201513 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบเงิน อุดหนุน ( สูงสุด / ต่ำสุด )

14 4/6/201514.. จบการนำเสนอ..

15 4/6/201515 เนื้อหา : ติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ. ศ.2558 1. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 58 ของรัฐบาล 2. ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของ กระทรวง เกษตร ฯ ( เบิกจ่ายน้อยที่สุดเป็น ลำดับที่ 2 ) กสส. เบิกจ่ายมาก อันดับ 1 ในกระทรวง 3. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย และเป้าหมายการ เบิกจ่าย ของกรมฯ 4. ผลการเบิกจ่าย ของกรมฯ - งบประมาณภาพรวม สิ้นเดือนธันวาคม ภาพรวมเกิน 30% - งบเงินกันเบิกเหลื่อมปี - งบฝึกอบรม แยกตามเขต / สูงสุด – ต่ำสุด ( ภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย 60%) - งบเงินอุดหนุน ภาพรวม 56% ( แต่มีหลาย จังหวัดยังไม่มีการเบิกจ่าย 0%)


ดาวน์โหลด ppt 4/6/20151 ติดตามผลการ เบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ. ศ.2558 โครงการประชุมเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google