งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบใน การผลิตในโรงอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบใน การผลิตในโรงอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบใน การผลิตในโรงอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ( ฉบับที่ 3)

2 สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้น ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตใน โรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด อัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ. ศ. 2534 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษี สรรพสามิต ( ฉบับที่ 69 ) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2547

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรง อุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2547 ให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน ข้อ 3 โรงอุตสาหกรรมต้นทางและโรง อุตสาหกรรมปลายทางต้องติดตั้งระบบ ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการ เชื่อมโยงเครือข่าย (Online Data System) มายังกรมสรรพสามิต เว้นแต่มี เหตุผลอันสมควรซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายการ รับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้น ภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบใน การผลิตจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต เว้นแต่ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะ สั่งการเป็นอย่างอื่น

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “ ข้อ 4 โรงอุตสาหกรรม ปลายทางซึ่งมีขบวนการผลิตน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยวิธีการผสม (Blending) เท่านั้น จะต้องตั้งอยู่ในเขต ปลอดภาษี เว้นแต่โรงอุตสาหกรรม ปลายทางที่จะนำ น้ำมันเบนซินที่ขอ ยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือ ส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ หรือนำน้ำมันดีเซลที่ขอยกเว้น ภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบใน การผลิตน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสม อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จะตั้งอยู่นอกเขต ปลอดภาษีก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน ”

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ยกเลิกความในข้อ 7.4 ให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ปลายทางประสงค์จะนำน้ำมัน เบนซินที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็น วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือนำน้ำมัน ดีเซลที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็น วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสม อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในโรง อุตสาหกรรมปลายทาง จะต้องถือ ปฏิบัติเพิ่มเติม

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบใน การผลิตในโรงอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google