งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Database Week 2 Online available at

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Database Week 2 Online available at"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Database Week 2 Online available at http://www.ict.pyo.nu.ac.th/somporns/db

2 2 Contents  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ระดับภายใน (Internal Level) ระดับแนวคิด (Conceptual Level) ระดับภายนอก (External Level)  สคีมา (Schema) การแปลงรูป (Mapping) และ อินสแตนซ์ (Instance)  ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence)

3 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Database Architecture) เป็นแนวคิดที่แสดงถึงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล เกิดขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1971 โดย DBTG (Data Base Task Group) ซึ่งกำหนดสถาปัตยกรรมไว้ 2 ระดับ คือ 1. Schema เป็นมุมมองของระบบ (System View) 2. Subschema เป็นมุมมองของผู้ใช้งาน (User View)

4 4 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Database Architecture) ต่อมาปี ค.ศ. 1975 สถาบัน ANSI-SPARC ได้กำหนด สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลขึ้นใหม่ โดยมี 3 ระดับ คือ  ระดับภายใน (Internal Level)  ระดับแนวคิด (Conceptual Level)  ระดับภายนอก (External Level) ถึงแม้โมเดล ANSI-SPARC ไม่ใช่โมเดลมาตรฐาน แต่ก็เป็น โมเดลที่กำหนดหน้าที่การทำงานแต่ละส่วนของระบบฐานข้อมูล ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น

5 5 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 3 ระดับ ของ ANSI-SPARC View 1 View 2 View n... ConceptualSchema InternalSchema Database User 1 User 2User n External Level Conceptual Level Internal Level Physical data organization

6 6 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล : 1. ระดับภายใน (Internal Level) เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับกายภาพ (physical) ผู้ใช้งานฐานข้อมูลจะมองไม่เห็นถึงรายละเอียดในระดับนี้ได้ จุดประสงค์หลักของการจัดโครงสร้างข้อมูลในระดับนี้ก็เพื่อให้ การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความเร็วในการปฏิบัติงาน

7 7 ซึ่งการออกแบบในระดับนี้มักคำนึงถึง 1. รูปแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลอย่างไรในฐานข้อมูล (HOW) เช่น โครงสร้างแบบลำดับตามดัชนี บีทรี หรือ พอยน์ เตอร์ ซึ่งโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล จะมีผลต่อประสิทธิภาพ และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 2. การบีบอัดข้อมูล (data compression) 3. การเข้ารหัสข้อมูล (data encryption) สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล : 1. ระดับภายใน (Internal Level)

8 8 เป็นโครงสร้างหลักของระบบ บางทีเรียกสถาปัตยกรรมระดับตรรกะ หรือ Logical Level เน้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือ เน้นแบบจำลองข้อมูล (data model) เป็นระดับที่อธิบายถึงว่า ข้อมูลอะไร ( WHAT ) ที่จะจัดเก็บลงฐานข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล บุคคลที่สามารถเข้าไปแก้ไขโครงสร้างข้อมูลในระดับนี้ คือ ผู้บริหาร ฐานข้อมูล (data administrators) หรือ โปรแกรมเมอร์ (programmer) สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล : 2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level)

9 9 โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับ  จำนวนเอนทิตี้ (Entity) ทั้งหมด  คุณสมบัติหรือแอทริบิวต์ของเอนทิตี้  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้  กฎเกณฑ์ข้อมูล  ความปลอดภัยของข้อมูล(data security)  ความคงสภาพของข้อมูล (data integrity) สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล : 2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level)

10 10 เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานมากที่สุด โดยความเป็นจริง โครงสร้างข้อมูลระดับนี้ คือ บางส่วนของ ข้อมูลในฐานข้อมูล (ซึ่งอยู่ในระดับแนวคิดหรือตรรกะหรือ logical) ผู้ใช้ในระดับนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นโครงสร้างข้อมูลทั้งหมด แต่ สามารถเรียกใช้งานข้อมูลตามที่ต้องการได้ เช่น ต้องการรู้ว่านิสิต A อยู่สาขาใด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบโครงสร้างข้อมูลของนิสิต และสาขา แต่ต้องการทราบเพียง รหัส ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา และชื่อสาขา เท่านั้น เป็นต้น สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล : 3. ระดับภายนอก (External Level)

11 11 รายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลในระบบ เรียกว่า database schema หรือ โครงร่างฐานข้อมูล database schema บอกถึงรายละเอียดในโครงสร้างฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละเอนทิตี้ โครงสร้างฐานข้อมูล อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลจริงๆในฐานข้อมูลอาจมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เรียกว่า database instance หรือ extension หรือ state สคีมา (Schema) การแปลงรูป (Mapping) และอินสแตนซ์ (Instance)

12 12 Schema เปรียบเหมือนพิมพ์เขียวของฐานข้อมูล โดยจะมี 3 ลักษณะตามโครงร่างของฐานข้อมูล ซึ่ง ระดับสูงสุดหรือ โครงร่างระดับภายนอก (External Level) เรียกว่า External Schema หรือ subschema ระดับแนวคิด หรือ โครงร่างระดับแนวคิด (Conceptual Level) เรียกว่า Conceptual Schema ระดับต่ำสุด หรือโครงร่างระดับภายใน (Internal Level) เรียกว่า Internal Schema สคีมา (Schema) การแปลงรูป (Mapping) และอินสแตนซ์ (Instance)

13 13 ฐานข้อมูลหนึ่งฐานข้อมูล จะมี โครงร่างระดับแนวคิด (Conceptual Schema) เพียง 1 โครงร่าง แต่มีโครงร่างภายนอก External Level) หรือ External Schema ได้หลายๆ โครงร่าง User Schema จะอยู่ในระดับ โครงร่างระดับภายนอก (External Level) หรือ External Schema ที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูล ได้หลายๆ รูปแบบ ที่เรียกว่า View สคีมา (Schema) การแปลงรูป (Mapping) และอินสแตนซ์ (Instance)

14 14 DBMS จะตอบสนองการแปลงรูประหว่างสคีมาทั้งสาม คือ External Schema, Conceptual Schema และ Internal Schema และ จะตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน ซึ่งเรียกว่า การแปลงรูป (Mapping) การแปลงรูปมี 2 แบบ คือ การแปลงรูประหว่างสคีมาระดับภายนอกกับสคีมาระดับแนวคิด การแปลงรูประหว่างสคีมาระดับแนวคิดกับสคีมาระดับภายใน สคีมา (Schema) การแปลงรูป (Mapping) และอินสแตนซ์ (Instance)

15 15 สคีมา (Schema) การแปลงรูป (Mapping) และอินสแตนซ์ (Instance) salaryageLNameFNameSNoBranchNoLNamestaffNo branchNoSalaryDOBLNameFNameStaffNo External View 1 External View 2 ConceptualLevel InternalLevel Struct STAFF{ int staffNo; int branchNo; char fName; char lName; struct date dateOfBirth; float salary; struct STAFF *next; }; Index staffNo; index branchNo;

16 16 วัตถุประสงค์ของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ คือ การให้อิสระในข้อมูล ซึ่ง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  ความเป็นอิสระของข้อมูลทางตรรกะ (Logical Data Independence)  ความเป็นอิสระของข้อมูลทางกายภาพ (Physical Data Independence) ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence)


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Database Week 2 Online available at

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google