งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุเทพ โค ฮุด โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์ 081 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุเทพ โค ฮุด โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์ 081 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สุเทพ โค ฮุด โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การแก้ปัญหา นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ ขาดความรับผิดชอบงาน ที่ได้รับ มอบหมาย ในวิชากิจกรรมภาษาไทย โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม Classroom Practical Research report on : Participatoryprocedure level to remedy irresponsible level 2 students in Daruna Ratchaburi Commercial School in their assigned work in Thai subject อาจารย์สุเทพ โคฮุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชย การ E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียน ดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ขาดความ รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย โดยส่งงานหรือปฏิบัติงานในวิชา กิจกรรมภาษาไทย เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงาน ด้านการ จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

4 E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

5 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ขาด ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย วิชา กิจกรรมภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ทั้ง 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 84 คน เป็นการศึกษาเป็นรายกรณี ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียน ดรุณาราชบุรีพณิชย การ ที่เรียนวิชากิจกรรมภาษาไทย ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 420 คน E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา หรือนวัตกรรม คือ กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย บุคคล 4 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ ประจำวิชา ( ผู้วิจัย ) อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเพื่อนนักเรียน 2. เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบ บันทึกข้อมูลจากการสังเกตและผลการ แก้ปัญหา E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

7

8 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ ที่ขาดความรับผิดชอบ มี ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยส่งงานในวิชากิจกรรมภาษาไทย เพิ่ม มากขึ้น 2. ได้แนวทางการบริหารงาน ด้านการจัดการ เรียนรู้ในชั้นเรียน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. ประโยชน์ต่อนักเรียน มีความรู้ เข้าใจ งาน มีคุณภาพ อุปนิสัยเปลี่ยนไป ผ่านการ ประเมิน 2. ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำวิชา แก้ปัญหา ได้ ภูมิใจได้ช่วยศิษย์ ได้แนวทางการ บริหารจัดการ 3. ประโยชน์ต่อโรงเรียน สร้างจุดขาย บุคลากรมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ปัญหาเด็กตกค้างลดลง 4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ทราบพฤติกรรม ของลูกหลาน ประหยัดค่าใช้จ่าย E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

10 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 1. ควรประสานความร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจ ริยะ 2. อาจารย์ทุกท่านควรตระหนักถึง “ การขาด ความรับผิดชอบ ” ของนักเรียน ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันปรับเปลี่ยนนอย่างจริงใจและเต็มกำลัง ความสามารถ 3. ควรมีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องนักเรียนที่ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความ รับผิดชอบดีขึ้น 4. มอบหมายให้นักเรียนที่สามารถพัฒนาตนเองใน ด้านความรับผิดชอบ เป็นแกนนำในการชักชวน เพื่อนคนอื่นๆ ทำความดี E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

11 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง ต่อไป ควรศึกษาวิจัยในประเด็น 1. ปัจจัยที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา ขาดความ รับผิดชอบในการเรียน 2. แนวทางการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ขาด ความรับผิดชอบด้วยวิธีการอื่นๆ 3. แนวทางการปรับเปลี่ยนคุณธรรมจริยธรรม ของ นักเรียน นักศึกษา ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านความ ซื่อสัตย์ ด้านความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น ต้น E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718Sutep626@hotmail.com

12 E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718 Sutep626@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุเทพ โค ฮุด โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์ 081 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google