งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุเทพ โค ฮุด โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์ 081 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุเทพ โค ฮุด โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์ 081 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สุเทพ โค ฮุด โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์

2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การแก้ปัญหา นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ ขาดความรับผิดชอบงาน ที่ได้รับ มอบหมาย ในวิชากิจกรรมภาษาไทย โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม Classroom Practical Research report on : Participatoryprocedure level to remedy irresponsible level 2 students in Daruna Ratchaburi Commercial School in their assigned work in Thai subject อาจารย์สุเทพ โคฮุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชย การ โทรศัพท์

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียน ดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ขาดความ รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย โดยส่งงานหรือปฏิบัติงานในวิชา กิจกรรมภาษาไทย เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงาน ด้านการ จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โทรศัพท์

4 โทรศัพท์

5 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ขาด ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย วิชา กิจกรรมภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ทั้ง 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 84 คน เป็นการศึกษาเป็นรายกรณี ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียน ดรุณาราชบุรีพณิชย การ ที่เรียนวิชากิจกรรมภาษาไทย ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 420 คน โทรศัพท์

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา หรือนวัตกรรม คือ กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย บุคคล 4 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ ประจำวิชา ( ผู้วิจัย ) อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเพื่อนนักเรียน 2. เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบ บันทึกข้อมูลจากการสังเกตและผลการ แก้ปัญหา โทรศัพท์

7

8 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ ที่ขาดความรับผิดชอบ มี ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยส่งงานในวิชากิจกรรมภาษาไทย เพิ่ม มากขึ้น 2. ได้แนวทางการบริหารงาน ด้านการจัดการ เรียนรู้ในชั้นเรียน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โทรศัพท์

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. ประโยชน์ต่อนักเรียน มีความรู้ เข้าใจ งาน มีคุณภาพ อุปนิสัยเปลี่ยนไป ผ่านการ ประเมิน 2. ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำวิชา แก้ปัญหา ได้ ภูมิใจได้ช่วยศิษย์ ได้แนวทางการ บริหารจัดการ 3. ประโยชน์ต่อโรงเรียน สร้างจุดขาย บุคลากรมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ปัญหาเด็กตกค้างลดลง 4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ทราบพฤติกรรม ของลูกหลาน ประหยัดค่าใช้จ่าย โทรศัพท์

10 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 1. ควรประสานความร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจ ริยะ 2. อาจารย์ทุกท่านควรตระหนักถึง “ การขาด ความรับผิดชอบ ” ของนักเรียน ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันปรับเปลี่ยนนอย่างจริงใจและเต็มกำลัง ความสามารถ 3. ควรมีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องนักเรียนที่ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความ รับผิดชอบดีขึ้น 4. มอบหมายให้นักเรียนที่สามารถพัฒนาตนเองใน ด้านความรับผิดชอบ เป็นแกนนำในการชักชวน เพื่อนคนอื่นๆ ทำความดี โทรศัพท์

11 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง ต่อไป ควรศึกษาวิจัยในประเด็น 1. ปัจจัยที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา ขาดความ รับผิดชอบในการเรียน 2. แนวทางการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ขาด ความรับผิดชอบด้วยวิธีการอื่นๆ 3. แนวทางการปรับเปลี่ยนคุณธรรมจริยธรรม ของ นักเรียน นักศึกษา ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านความ ซื่อสัตย์ ด้านความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น ต้น โทรศัพท์

12 โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุเทพ โค ฮุด โรงเรียนดรุณา ราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์ 081 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google