งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การเตรียมร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยขณะ รอผ่าตัด, การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 3. การตรวจสอบการลงนาม ยินยอมรับการผ่าตัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การเตรียมร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยขณะ รอผ่าตัด, การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 3. การตรวจสอบการลงนาม ยินยอมรับการผ่าตัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. การเตรียมร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยขณะ รอผ่าตัด, การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 3. การตรวจสอบการลงนาม ยินยอมรับการผ่าตัด 4. ข้อบ่งชี้ของการทำผ่าตัดและ มาตรการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 2. การให้ข้อมูลที่จำเป็นผู้ป่วย และญาติ / ทางเลือก

5 8. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณี ฉุกเฉิน 7. การจัดการชิ้นเนื้อทั้งส่วนที่ ต้องส่งตรวจและส่วนที่ต้องทำ การกำจัดทิ้ง 6. การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสห สาขาวิชาชีพ 9. แนวทางการรับอุบัติเหตุหมู่ 11. การคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย 10. การป้องกันเครื่องมือและ อุปกรณ์ตกค้างในตัวผู้ป่วย

6 13. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ 12. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

7 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ใน ระยะแพร่กระจาย 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย 5. การลำเลียงขยะติดเชื้อและ ผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 6. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 7. การทำความสะอาดเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว 4. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือ 3. การเฝ้าระวังการติดเชื้อแผล ผ่าตัด - หลังจำหน่าย

8 8. การทำความสะอาดห้องผ่าตัด และเตียงผ่าตัดหลังผ่าตัดผู้ป่วย แต่ละราย 9. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

9 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วย เสียชีวิตในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยมี ภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด, ผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผน

10 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 4. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 5. ความพร้อมและความพอเพียง ของเครื่องมือ โดยเฉพาะ เครื่องมือช่วยชีวิตสำคัญ เช่น เตียงผ่าตัด, อุปกรณ์ผ่าตัด, เครื่องมือช่วยชีวิต 3. ระบบการไหลเวียนอากาศใน หอผู้ป่วย

11 6. การซ้อมแผน / ระงับอัคคีภัย 7. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

12 1. การกำกับการใช้และการใช้ ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 4. การบริหารยาค้าง stock 3. การเฝ้าระวังความ คลาดเคลื่อนทางยา 5. การบริหารยาช่วยชีวิต ฉุกเฉิน

13 1. การพัฒนา / การออกแบบ เวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียน 4. การรักษาความลับในเวช ระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพ ในเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ ประโยชน์ในการทบทวน


ดาวน์โหลด ppt 1. การเตรียมร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยขณะ รอผ่าตัด, การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 3. การตรวจสอบการลงนาม ยินยอมรับการผ่าตัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google