งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี
แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี น.ส. จิราภรณ์ จิตต์โสภา

2 บุคลากร หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี
วิสัญญีพยาบาล 15 คน พยาบาลวิชาชีพ อยู่ระหว่างการอบรม 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 0 คน ธุรการ 0 คน พนักงานวิชาชีพ 2 คน

3 1. บริหารอัตรากำลังวิสัญญีพยาบาล ให้เพียงพอต่องานบริการและรองรับการขยายงานห้องผ่าตัด
รับสมัครบุคลากร เพื่อส่งฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสถาบันที่ผลิตพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นแนวทางเลือกสำหรับพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่ จัดระบบการทำงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีอยู่

4 1. บริหารอัตรากำลังวิสัญญีพยาบาล ให้เพียงพอต่องานบริการและรองรับการขยายงานห้องผ่าตัด (ต่อ)
สนับสนุนและเสนอให้มีการเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับวิสัญญีพยาบาลมีประสบการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้บุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้วมาปฏิบัติงาน จัดรูปแบบการทำงานของห้องพักฟื้นฯ ให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สำหรับการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล

5 2. พัฒนาบุคลากรด้านการบริการทางวิสัญญี / การพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มเติม
2. พัฒนาบุคลากรด้านการบริการทางวิสัญญี / การพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มเติม ส่งบุคลากรศึกษา ดูงาน ในสถาบัน/โรงพยาบาลอื่น เพื่อขยายความรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสาขาเฉพาะทาง เพื่อสามารถให้บริการทางวิสัญญีได้ครบทุกสาขาอย่างมีมาตรฐาน

6 2. พัฒนาบุคลากรด้านการบริการทางวิสัญญี / การพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มเติม (ต่อ)
ส่งเสริมให้บุคลากร มีการทำผลงานทางวิชาการ เพิ่มคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน การขอรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กำหนดและพัฒนาแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับพยาบาล ให้สอดคล้องกับของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย

7 3. พัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร
กำหนดระเบียบการคัดเลือกหัวหน้างานฯ กำหนดคุณสมบัติ และการดำรงตำแหน่งของหัวหน้างาน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกเป็นหัวหน้างาน ได้มีโอกาสในการศึกษา อบรม ทางด้านงานบริหารเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งงานบริหาร

8 4. เพิ่มสมรรถนะของพยาบาลเพื่อสนับสนุนในการ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญี
5. มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการวิสัญญีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ และรองรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก 6. มีระบบตรวจสอบและจัดการสภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านมลพิษทางอากาศและสารตกค้าง

9 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย  เป็นสถาบันฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ภายในปี 2567

10 หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี น.ส.จิราภรณ์ จิตต์โสภา 14 ตุลาคม 2557
หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี น.ส.จิราภรณ์ จิตต์โสภา ตุลาคม 2557


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google