งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี น. ส. จิราภรณ์ จิตต์โสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี น. ส. จิราภรณ์ จิตต์โสภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี น. ส. จิราภรณ์ จิตต์โสภา

2 บุคลากร หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี วิสัญญีพยาบาล 15 คน พยาบาลวิชาชีพ อยู่ระหว่างการอบรม 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 0 คน ธุรการ 0 คน พนักงานวิชาชีพ 2 คน

3 1. บริหารอัตรากำลังวิสัญญีพยาบาล ให้ เพียงพอต่องานบริการและรองรับการ ขยายงานห้องผ่าตัด รับสมัครบุคลากร เพื่อส่งฝึกอบรม หลักสูตรวิสัญญีพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสถาบันที่ผลิตพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นแนว ทางเลือกสำหรับพยาบาลที่สำเร็จ การศึกษาใหม่ จัดระบบการทำงานที่ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตการทำงานของบุคลากร เพื่อรักษา ไว้ซึ่งบุคลากรที่มีอยู่

4 1. บริหารอัตรากำลังวิสัญญีพยาบาล ให้ เพียงพอต่องานบริการและรองรับการ ขยายงานห้องผ่าตัด ( ต่อ ) สนับสนุนและเสนอให้มีการเพิ่ม ค่าตอบแทนสำหรับวิสัญญีพยาบาลมี ประสบการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ บุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้วมา ปฏิบัติงาน จัดรูปแบบการทำงานของห้องพักฟื้นฯ ให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สำหรับ การเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมวิสัญญี พยาบาล

5 2. พัฒนาบุคลากรด้านการบริการทาง วิสัญญี / การพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มเติม ส่งบุคลากรศึกษา ดูงาน ในสถาบัน / โรงพยาบาลอื่น เพื่อขยายความรู้ และเพิ่มเติมประสบการณ์ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสาขาเฉพาะ ทาง เพื่อสามารถให้บริการทาง วิสัญญีได้ครบทุกสาขาอย่างมี มาตรฐาน

6 2. พัฒนาบุคลากรด้านการบริการ ทางวิสัญญี / การพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มเติม ( ต่อ ) ส่งเสริมให้บุคลากร มีการทำผลงานทาง วิชาการ เพิ่มคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน การขอรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความ ชำนาญฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ กำหนดและพัฒนาแนวทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับพยาบาล ให้สอดคล้องกับของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

7 3. พัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร กำหนดระเบียบการคัดเลือกหัวหน้างาน ฯ กำหนดคุณสมบัติ และการดำรง ตำแหน่งของหัวหน้างาน เพื่อให้การ บริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์การ คัดเลือกเป็นหัวหน้างาน ได้มีโอกาสใน การศึกษา อบรม ทางด้านงานบริหาร เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตำแหน่งงานบริหาร

8 4. เพิ่มสมรรถนะของพยาบาลเพื่อ สนับสนุนในการ ฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญี 5. มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการ วิสัญญีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งาน บริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยวิสัญญี แพทย์ฯ และรองรับการตรวจ ประเมินจากองค์กรภายนอก 6. มีระบบตรวจสอบและจัดการ สภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด ให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านมลพิษทางอากาศ และสารตกค้าง

9 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป็นสถาบันฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ภายในปี 2567

10 หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี น. ส. จิราภรณ์ จิตต์โสภา 14 ตุลาคม 2557


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน หน่วยงานการพยาบาลวิสัญญี น. ส. จิราภรณ์ จิตต์โสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google