งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อกองทุน ประเมินเพื่อส่งสปสช. เพื่อพัฒนาระดับ อำเภอ ระดับคะแนนระดับคะแนน ตะกั่วป่า A+99A+93 อบต. ดอนดั่ง A+99A+96 อบต. สำโรง A+97A+97 อบต. โนนธาตุ A+99A+99.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อกองทุน ประเมินเพื่อส่งสปสช. เพื่อพัฒนาระดับ อำเภอ ระดับคะแนนระดับคะแนน ตะกั่วป่า A+99A+93 อบต. ดอนดั่ง A+99A+96 อบต. สำโรง A+97A+97 อบต. โนนธาตุ A+99A+99."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อกองทุน ประเมินเพื่อส่งสปสช. เพื่อพัฒนาระดับ อำเภอ ระดับคะแนนระดับคะแนน ตะกั่วป่า A+99A+93 อบต. ดอนดั่ง A+99A+96 อบต. สำโรง A+97A+97 อบต. โนนธาตุ A+99A+99 เทศบาลนองสอง ห้อง A+95A86 อบต. หันโจด A+94A86 อบต. วังหิน A+93A89 อบต. ดอนดู่ A+97A อบต. หนองสองห้อง A79A71 อบต. หนองเม็ก A84A77 อบต. คึมชาด A74A อบต. หนองไผ่ล้อม A+97A72 อบต. ดงเค็ง B55B

3 ประเมินเพื่อสปสช. เพื่อพัฒนาระดับ อำเภอ สรุป จำนวน / แห่งสรุป จำนวน / แห่ง ระดับ A+ 9 4 ระดับ A 3 8 ระดับ B 1 1 ระดับ C 0 0 รวม 13 รวม 13

4 สรุปรายงานการรับ - จ่ายเงิน กองทุนสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557

5 การสมทบเงินเข้ากองทุนอำเภอ หนองสองห้องปี 57 งบรายได้ทั้งหมด 3864,321 บาท 1010,762 บาท 5,985 บาท 5,550 บาท 14,489 บาท 2777,535

6 การสมทบงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ อำเภอหนองสองห้อง ปี 2557

7

8

9 http://obt.nhso.go.th/obt/admin/p_reportmoney กองทุนสุขภาพตำบลหนองสอง ห้อง ไม่พบการรายงานข้อมูล

10

11 http://obt.nhso.go.th/obt/admin/p_reportmoney

12

13

14

15

16 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เป็น ผลกระทบต่อการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ประธานกองทุนสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่บางแห่งหมดวาระทำ ให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 2. การสมทบเงินของอบต. เข้ากองทุน สุขภาพระดับท้องถิ่นล่าช้า 3. การจัดทำแผนงานและการอนุมัติ โครงการช้า 4. ไม่มีผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพ ในอบต. ที่ชัดเจน 5. รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพมีงาน รับผิดชอบหลายหน้าที่

17 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เป็นผลกระทบ ต่อการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข ปัญหา 6. คณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารกองทุน 7. กองทุนสุขภาพบางแห่งประชุมคณะ กรรมการบริหารกองทุนไม่ อยู่ ในเกณฑ์ 4-6 ครั้งต่อปี 8. ไม่ได้เชิญที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม 9. การรายงานกิจกรรมและรายงาน ทางการเงินทาง web สปสช. ไม่ต่อเนื่อง 10. การรายงานการเงินกับสมุดบัญชี และรายงานทางการเงินทาง web สปสช. ไม่ตรงกัน

18 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เป็นผลกระทบ ต่อการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข ปัญหา 11. คณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพไม่มีการติดตามงาน ตามโครงการต่าง ๆ 12. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบเกี่ยวกับโครงการกองทุน สุขภาพในตำบล

19 การดำเนินงานกองทุนที่ ยังไม่ดำเนินการ 1. การตรวจประเมินกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทุกแห่ง ภายในเดือนตุลาคม 2. การจัดอบรมประกาศฉบับใหม่ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทุกแห่ง ภายในเดือนตุลาคม 3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( พย. ธค )

20


ดาวน์โหลด ppt ชื่อกองทุน ประเมินเพื่อส่งสปสช. เพื่อพัฒนาระดับ อำเภอ ระดับคะแนนระดับคะแนน ตะกั่วป่า A+99A+93 อบต. ดอนดั่ง A+99A+96 อบต. สำโรง A+97A+97 อบต. โนนธาตุ A+99A+99.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google