งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

      วิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและสัดส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "      วิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและสัดส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1       วิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและสัดส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส กับการสอนปกติ ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นางสุภาวรัตน์ ภุมมาลี ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์(วิทย์-คณิต) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

2     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและสัดส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ7 ส กับการสอนปกติ ของนักเรียน ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้คือ นักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 36 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิดได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ การหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3   ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จากสภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พบว่าที่ผ่านมาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ำ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส มาสอนแทนจากเดิมที่ใช้การสอนแบบปกติ เพื่อทดลองว่าการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส จะสามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นได้

4   วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน และสัดส่วนระหว่างการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส กับ การสอนปกติ ของนักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

5 กรอบแนวคิดการวิจัย เนื้อหาเรื่อง อัตราส่วน เนื้อหาเรื่อง สัดส่วน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ 7 ส ขั้นนำ (สงสัย,สังเกต) ขั้นสอน (สัมผัส,สำรวจ,สืบค้น) ขั้นฝึกทักษะ (สั่งสม) ขั้นสรุป (สรุปผล) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ การสอนแบบปกติ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป เนื้อหาเรื่อง อัตราส่วน เนื้อหาเรื่อง สัดส่วน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กรอบแนวคิดการวิจัย

6 วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส
  วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส วิธีการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส เป็นการนำทฤษฎีการสอนของ เจอร์รูม บรูเนอร์(Jerome Bluner) ผู้สนับสนุนวิธีการสอนแบบค้นพบและทฤษฎีการเรียนรู้โดยการกระทำของ จอห์น ดิวอี้(John Dewey) โดยนำวิธีการจัดการเรียนรู้ 2 แบบมาประยุกต์ให้เป็นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาคำตอบ และการสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเองและสามารถนำทักษะกระบวนการไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

7

8 การสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการสอนตามปกติ
ผลการวิจัย วิธีการสอน N คะแนนก่อนการสอน คะแนนหลังการสอน x S.D. การสอนแบบค้นพบ โดยใช้ทักษะ 7 ส 36 6.41 2.52 9.16 4.12 การสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการสอนตามปกติ 6.27 2.89 8.86 5.01

9 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าการเรียนโดยใช้วิธีสอนตามปกติ


ดาวน์โหลด ppt       วิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและสัดส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google