งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานผลการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานผลการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานผลการวิจัย
ร.ศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสรฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4/10/2017

2 รายงานผลการวิจัย เนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วยสาระต่อไปนี้ บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3 บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา ขอบเขตการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย ( อาจมีวัตถุประสงค์เชิงพัฒนา) กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย ข้อจำกัดในการวิจัย (ถ้ามี) นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
นิยาม แนวคิด ทฤษฎี (ที่เกี่ยวกับเรื่อง คำสำคัญ/ตัวแปร) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง * งานวิจัยที่ทำในต่างประเทศ * งานวิจัยที่ทำในประเทศไทย * ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง

5 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ดำเนินการ และ STH กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือฯ การวิเคราะห์ข้อมูล : วิธีจัดกระทำ/วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและหรือเชิงปริมาณ และสถิติที่ใช้

6 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บริบทของพื้นที่ สถานภาพของประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นปัญหา/วัตถุประสงค์/สมมติฐาน( ถ้ามี ) ข้อสรุปที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ให้ข้อมูล ข้อสรุป แนวทาง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์กระบวนการ วิธีการที่ใช้ในการวิจัย

7 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

8 การสรุปผลการวิจัย เป็นการนำเนื้อหาสาระส่วนที่สำคัญ ๆ ทั้งหมด
ของรายงานมาเสนอซ้ำอย่างย่นย่อ เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาสาระทั้งหมดของงานวิจัยโดยไม่ต้องอ่านรายละเอียด

9 การเขียนสรุปผลการวิจัย
ต้องครอบคลุมสาระ ต่อไปนี้

10 1. วัตถุประสงค์การวิจัย
รวมทั้ง ความเป็นมา ความสำคัญ ประเด็นปัญหาการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

11 2. วิธีดำเนินการวิจัย ครอบคลุมถึง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

12 3. ผลการวิจัย ครอบคลุมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้า ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่วิจัยครบถ้วนทั้งหมด และตีความสิ่งที่ได้จากการแปลผลโดยการชี้ อธิบาย และเสนอข้อสรุป (conclusion) ของผลการวิจัยให้ทราบชัดเจน

13 ข้อควรคำนึงในการเขียนผลการวิจัย PAR
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องการศึกษาอะไร กระบวนการวิธีการ กิจกรรมในการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง ผลในการดำเนินการเป็นอย่างไร

14 แนวปฏิบัติในการเขียนบทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
กะทัดรัด แต่ได้ใจความสมบูรณ์ ด้วยภาษาสามัญ ไม่ต้องนำค่าสถิติ มากล่าว สรุปเฉพาะประเด็นสำคัญ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการวิจัย สรุปให้ตรงประเด็นและตรงตามข้อเท็จจริงโดยอาศัยข้อมูลที่จากการวิจัยนี้เท่านั้น ไม่ต้องเสนอรายละเอียด ไม่ต้องมีตาราง/ภาพประกอบ ไม่ต้องมีการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนข้อค้นพบ ไม่ต้องเสนอความคิดเห็นใด ๆ ของผู้วิจัย

15 การอภิปรายผลการวิจัย
ความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องของข้อค้นพบกับสมมติฐาน แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ หรือความคาดหวังที่กำหนดไว้ ข้อค้นพบเด่นที่น่าจะนำมากล่าวย้ำ ความแตกต่างหรือความสอดคล้องเมื่อเทียบกับความคาดหมายหรือสภาพปกติทั่วไป ความแตกต่าง/สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น จุดดีและจุดอ่อนของวิธีการวิจัย ข้อคิดเห็นในการนำกระบวนการ วิธีการ กิจกรรมไปใช้ในบริบทอื่นๆ

16 สรุปสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ในการเขียนรายงานการวิจัย
ความรัดกุม : สั้น กระทัดรัด ตรงประเด็น ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ความกลมกลืนในเรื่องต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน : อ่านแล้วไม่สะดุด ใช้ภาษาเขียน : ไม่ใช้ภาษาพูด หลีกเลี่ยงการใช้คำต่างประเทศ ยกเว้นคำที่เป็นศัพท์เทคนิค ความถูกต้องตามหลักภาษา ได้สาระสมบูรณ์ ชัดเจน สุภาพ ราบรื่น พรรณนาให้เห็นและเข้าใจการปฏิบัติการ และผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 4/10/2017

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานผลการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google