งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4/6/2015.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4/6/2015."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4/6/2015

2 รายงาน ผลการวิจัย เนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วยสาระ ต่อไปนี้ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3 บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมา / ความสำคัญของ ปัญหา วัตถุประสงค์การ วิจัย ( อาจมีวัตถุประสงค์ เชิงพัฒนา ) กรอบแนวคิดการ วิจัย ( ถ้ามี ) สมมติฐานการวิจัย ( ถ้ามี ) ขอบเขตการ วิจัย ข้อจำกัดในการ วิจัย ( ถ้ามี ) นิยามศัพท์ เฉพาะ ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ

4 บทที่ 2 วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง นิยาม แนวคิด ทฤษฎี ( ที่เกี่ยวกับเรื่อง คำสำคัญ / ตัว แปร ) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง * งานวิจัยที่ทำในต่างประเทศ * งานวิจัยที่ทำในประเทศไทย * ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง

5 บทที่ 3 วิธีดำเนินการ วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ ดำเนินการ และ STH กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพ ของเครื่องมือฯ การวิเคราะห์ข้อมูล : วิธีจัดกระทำ / วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและหรือ เชิงปริมาณ และสถิติที่ใช้

6 บทที่ 4 ผลการ วิเคราะห์ข้อมูล บริบทของพื้นที่ สถานภาพของ ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็น ปัญหา / วัตถุประสงค์ / สมมติฐาน ( ถ้ามี ) ข้อสรุปที่ได้จากการแสดงความ คิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ให้ ข้อมูล ข้อสรุป แนวทาง ข้อเสนอแนะในการ แก้ปัญหา วิเคราะห์กระบวนการ วิธีการที่ใช้ใน การวิจัย

7 บทที่ 5 สรุป ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

8 การสรุปผลการวิจัย เป็นการนำเนื้อหาสาระส่วนที่ สำคัญ ๆ ทั้งหมด ของรายงานมาเสนอซ้ำอย่างย่นย่อ เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของ เนื้อหาสาระทั้งหมดของงานวิจัย โดยไม่ต้องอ่านรายละเอียด

9 การเขียนสรุป ผลการวิจัย ต้องครอบคลุม สาระ ต่อไปนี้

10 1. วัตถุประสงค์การ วิจัย รวมทั้ง ความเป็นมา ความสำคัญ ประเด็นปัญหาการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย ( ถ้า มี )

11 2. วิธีดำเนินการวิจัย ครอบคลุมถึง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

12 3. ผลการวิจัย ครอบคลุมถึงผลการ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลจาก การศึกษาค้นคว้า ครอบคลุม ประเด็นปัญหาที่วิจัยครบถ้วน ทั้งหมด และตีความสิ่งที่ได้ จากการแปลผลโดยการชี้ อธิบาย และเสนอข้อสรุป (conclusion) ของ ผลการวิจัยให้ทราบชัดเจน

13 ข้อควรคำนึงในการเขียน ผลการวิจัย PAR วัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องการศึกษาอะไร กระบวนการวิธีการ กิจกรรมในการแก้ปัญหา มีอะไรบ้าง ผลในการดำเนินการเป็น อย่างไร

14 แนวปฏิบัติในการเขียนบทที่ 5 สรุปผลการวิจัย กะทัดรัด แต่ได้ใจความสมบูรณ์ ด้วย ภาษาสามัญ ไม่ต้องนำค่าสถิติ มา กล่าว สรุปเฉพาะประเด็นสำคัญ ที่อยู่ ภายใต้ขอบเขตการวิจัย สรุปให้ตรงประเด็นและตรงตาม ข้อเท็จจริงโดยอาศัยข้อมูลที่จากการ วิจัยนี้เท่านั้น ไม่ต้องเสนอรายละเอียด ไม่ต้องมี ตาราง / ภาพประกอบ ไม่ต้องมีการ อ้างอิงเพื่อสนับสนุนข้อค้นพบ ไม่ต้องเสนอความคิดเห็นใด ๆ ของ ผู้วิจัย

15 การอภิปรายผลการวิจัย ความสอดคล้อง / ไม่สอดคล้องของข้อ ค้นพบกับสมมติฐาน แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ หรือความคาดหวังที่กำหนดไว้ ข้อค้นพบเด่นที่น่าจะนำมากล่าวย้ำ ความแตกต่างหรือความสอดคล้องเมื่อ เทียบกับความคาดหมายหรือสภาพปกติ ทั่วไป ความแตกต่าง / สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น จุดดีและจุดอ่อนของวิธีการวิจัย ข้อคิดเห็นในการนำกระบวนการ วิธีการ กิจกรรมไปใช้ในบริบทอื่นๆ

16 สรุปสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ใน การเขียนรายงานการวิจัย ความรัดกุม : สั้น กระทัดรัด ตรงประเด็น ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ความกลมกลืนในเรื่องต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน : อ่านแล้วไม่สะดุด ใช้ภาษาเขียน : ไม่ใช้ภาษาพูด หลีกเลี่ยง การใช้คำต่างประเทศ ยกเว้นคำที่เป็น ศัพท์เทคนิค ความถูกต้องตามหลักภาษา ได้สาระ สมบูรณ์ ชัดเจน สุภาพ ราบรื่น พรรณนาให้เห็นและเข้าใจการ ปฏิบัติการ และผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรม 4/6/2015

17


ดาวน์โหลด ppt ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4/6/2015.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google