งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของครูกับนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของครูกับนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของครูกับนักศึกษา
งานวิจัยเรื่อง เรื่อง ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของครูกับนักศึกษา วิชาทักษะภาษาไทยพื้นฐาน รหัส วิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ผู้วิจัย นาย มิตร หมื่นศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง

2 ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความสนใจเกี่ยวกับการฟังของนักศึกษามีน้อยมาก จะอยู่ในโลกส่วนตัวมากกว่าคือโลกไฮเทคโนโลยี เรื่องที่สมควรฟังก็ฟังอย่างไม่ตั้งใจหรือฟังอย่างไม่มีวิจารณญาณในการฟัง คนไทยส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความสำคัญของการฟังไป วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา หลังการใช้สอนแบบการฟังและพูดของครูกับนักศึกษา 2.เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสนใจฟัง

3 นักศึกษา ปวส. สาขาเทคนิค
กรอบแนวคิดงานวิจัย การพูดที่ดีใช้แนวคิดของ ฮาเมอร์(Harmer,1998:135) การฟังที่ดีใช้แนวคิดของ รอส (Rost,1991:7) ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการฟัง - ครูอธิบาย - ข้อความหรือเนื้อเรื่อง - บทสนทนาจากเทป จากการพูด - อ่านประโยค - อ่านข่าว - อ่านเนื้อเรื่อง ตัวแปรต้น นักศึกษา ปวส. สาขาเทคนิค ยานยนต์

4 ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการเรียนหลังและก่อนการเรียน
คะแนนทดสอบ จำนวนตัวอย่าง คะแนนเต็ม SD ค่า t-test df Sig ก่อนเรียน หลังเรียน 30 100 24.16 70.16 9.92 5.63 42 0.00 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

5 ตารางที่2 แสดงผลความคิดเห็นการเรียนการสอนทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
รายการประเมิน ผลการประเมิน สรุปความเห็น ลำดับ SD 1. ทำกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม 1.83 0.36 ปานกลาง 1 2. ผู้ปกครองสนับสนุนเรียนภาษาไทย 1.89 0.43 2 3. ฝึกอ่านข้อความที่กำหนดให้ 1.92 0.52 3 รวมผล 4.31 0.39 ผลการวิจัยพบว่าการตอบแบบสอบถามในเรื่องการสอนฟังและพูดได้รับแบบสอบถามและให้ความคิดเห็น ผู้วิจัยก็จะนำไปหาค่าเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละ ตลอดจนแปรตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้ผลการประเมินระดับ อยู่ในเกณฑ์ดี

6 สรุปผลการวิจัย 1.ผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อน และ หลังเรียน พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น พฤติกรรม “ครูอ่านออกเสียงแล้วอธิบายความหมายให้นักศึกษา ฟัง” (ข้อ9) เป็นพฤติกรรมการสอนที่พบมากที่สุด

7 ผลการวิจัยพบว่า 1.การสอนแบบการฟังและพูดของครูในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะทำให้แม่นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 2.การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าครูต้องพัฒนาการสอนแบบฟังและพูดมากกว่านี้ โดยอาจนำเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนสนใจพร้อมกับใช้เทคนิคการสอนที่ดีขึ้นที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้เรียน ควรมีการปรับปรุง และ พัฒนากลวิธีในการสอน รวมถึงความสนใจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างจริงจัง

8 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ด้านการเรียนการสอน 1
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ด้านการเรียนการสอน 1.จากการวัดความสามารถทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลได้ว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ด้านจัดการเรียนรู้ตลอดจนควรได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น ในด้านสื่ออุปกรณ์ 2.ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบฟัง-พูด ให้มากขึ้น โดยนำข้อมูลการแนะนำการสอน จากผลการอภิปลาย ของงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอนมากขึ้น

9 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะนำแบบทดสอบ และ ศึกษาวิเคราะห์แนวข้อสอบ เพื่อที่จะได้นำแบบฝึกหัดสำหรับให้นักศึกษาฝึกทำในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ของครู อาจจะมีการทำวิจัยรูปแบบอื่นๆ เช่น การทำวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ อ่าน ฟัง พูด ภาษาไทยว่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

10 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลจากการวิจัยพบว่าส่งผลกระทบต่อตัวผู้วิจัยเอง คือ การจะสอนแบบ ฟัง – พูด นี้จำเป็นต้องใช้เทคนิคการสอน ที่มีการนำความรู้ และ ประสบการณ์ชีวิตภายนอก เข้า มาสอดแทรกในบทเรียนมากกว่าเดิม เนื่องจากนักศึกษา จะสนใจผู้พูดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบทของชีวิตของ ผู้ฟังด้วย


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของครูกับนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google