งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง เรื่อง ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของ ครูกับนักศึกษา วิชาทักษะภาษาไทยพื้นฐาน รหัส วิชา 3000-1101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ชั้น ปวส.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง เรื่อง ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของ ครูกับนักศึกษา วิชาทักษะภาษาไทยพื้นฐาน รหัส วิชา 3000-1101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ชั้น ปวส.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง เรื่อง ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของ ครูกับนักศึกษา วิชาทักษะภาษาไทยพื้นฐาน รหัส วิชา 3000-1101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ผู้วิจัย นาย มิตร หมื่นศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความสนใจ เกี่ยวกับการฟังของนักศึกษามีน้อยมาก จะอยู่ ในโลกส่วนตัวมากกว่าคือโลกไฮเทคโนโลยี เรื่องที่สมควรฟังก็ฟังอย่างไม่ตั้งใจหรือฟัง อย่างไม่มีวิจารณญาณในการฟัง คนไทยส่วน ใหญ่มักจะมองข้ามความสำคัญของการฟังไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของ นักศึกษา หลังการใช้สอนแบบการฟังและพูด ของครูกับนักศึกษา 2. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครูที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา สนใจฟัง

3 ตัวแปรต้น นักศึกษา ปวส. สาขา เทคนิค ยานยนต์ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการฟัง - ครูอธิบาย - ข้อความหรือเนื้อเรื่อง - บทสนทนาจากเทป จากการพูด - อ่านประโยค - อ่านข่าว - อ่านเนื้อเรื่อง กรอบแนวคิดงานวิจัย การพูดที่ดีใช้แนวคิดของ ฮาเมอร์ ( Harmer,1998:135) การฟังที่ดีใช้แนวคิดของ รอส (Rost,1991:7)

4 คะแนนทดสอบ จำนวน ตัวอย่า ง คะแนน เต็ม SD ค่า t-test dfSig ก่อนเรียน หลังเรียน 30 100 24.16 70.16 9.9 2 5.6 3 - 107.496420.00 ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ ผลการเรียนหลังและก่อนการเรียน ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพผลการ เรียนรู้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน

5 รายการประเมิน ผลการประเมิน สรุป ความเห็น ลำดับ SD 1. ทำกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม 1.830.36 ปานกลาง 1 2. ผู้ปกครองสนับสนุนเรียน ภาษาไทย 1.890.43 ปานกลาง 2 3. ฝึกอ่านข้อความที่กำหนดให้ 1.920.52 ปานกลาง 3 รวมผล 4.310.39 ปานกลาง ผลการวิจัยพบว่าการตอบแบบสอบถาม ในเรื่องการสอนฟังและพูดได้รับแบบสอบถาม และให้ความคิดเห็น ผู้วิจัยก็จะนำไปหา ค่าเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละ ตลอดจนแปรตาม เกณฑ์ที่กำหนด ได้ผลการประเมินระดับ อยู่ ในเกณฑ์ดี ตารางที่ 2 แสดงผลความคิดเห็นการเรียนการ สอนทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการเรียนรู้ทางการเรียน ก่อน และ หลังเรียน พบว่านักศึกษามีผลการ เรียนรู้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น พฤติกรรม “ ครูอ่านออกเสียงแล้วอธิบายความหมายให้ นักศึกษาฟัง ” ( ข้อ 9) เป็นพฤติกรรมการ สอนที่พบมากที่สุด

7 ผลการวิจัยพบว่า 1. การสอนแบบการฟังและพูดของ ครูในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือนักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน เนื่องจากนักศึกษาได้มีโอกาส ฝึกทักษะทำให้แม่นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 2. การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับปานกลาง พบว่าครูต้องพัฒนาการ สอนแบบฟังและพูดมากกว่านี้ โดยอาจนำ เนื้อหาสาระที่ผู้เรียนสนใจพร้อมกับใช้ เทคนิคการสอนที่ดีขึ้นที่สะท้อนให้เห็นถึง ปัญหาของผู้เรียน ควรมีการปรับปรุง และ พัฒนากลวิธีในการสอน รวมถึงความ สนใจต่อปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างจริงจัง

8 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ด้านการเรียนการสอน 1. จากการวัดความสามารถ ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลได้ว่า ควรมีการ ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านจัดการเรียนรู้ ตลอดจนควรได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายต่างๆให้มากขึ้น เช่น ในด้านสื่อ อุปกรณ์ 2. ครูผู้สอนควรมีการพัฒนา เทคนิคการสอนแบบฟัง - พูด ให้มากขึ้น โดยนำข้อมูลการแนะนำการ สอน จากผลการอภิปลายของงานวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการสอนมากขึ้น

9 ข้อเสนอแนะในการทำ วิจัยครั้งต่อไป สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะ นำแบบทดสอบ และ ศึกษาวิเคราะห์ แนวข้อสอบ เพื่อที่จะได้นำแบบฝึกหัด สำหรับให้นักศึกษาฝึกทำในส่วนที่ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ของครู อาจจะมีการทำวิจัยรูปแบบอื่นๆ เช่น การทำวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ อ่าน ฟัง พูด ภาษาไทยว่าจะสามารถช่วย ให้ผู้เรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้น หรือไม่อย่างไร

10 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น ผลจากการวิจัยพบว่าส่ง ผลกระทบต่อตัวผู้วิจัยเอง คือ การ จะสอนแบบ ฟัง – พูด นี้จำเป็นต้อง ใช้เทคนิคการสอนที่มีการนำ ความรู้ และ ประสบการณ์ชีวิต ภายนอก เข้ามาสอดแทรกใน บทเรียนมากกว่าเดิม เนื่องจาก นักศึกษาจะสนใจผู้พูดต้องมีส่วน เกี่ยวข้องกับบริบทของชีวิตของ ผู้ฟังด้วย


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง เรื่อง ศึกษาการสอนแบบการฟังและพูดของ ครูกับนักศึกษา วิชาทักษะภาษาไทยพื้นฐาน รหัส วิชา 3000-1101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ชั้น ปวส.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google