งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติเพื่อการวิจัย 1. สถิติเชิงบรรยาย 2. สถิติเชิงอ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติเพื่อการวิจัย 1. สถิติเชิงบรรยาย 2. สถิติเชิงอ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติเพื่อการวิจัย 1. สถิติเชิงบรรยาย 2. สถิติเชิงอ้างอิง

2 สถิตเชิงบรรยาย 1. การหาค่าร้อยละ 2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง 3. การวัดการกระจาย 4. การหาความสัมพันธ์ 5. การเปรียบเทียบข้อมูล

3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง 1. มัชฌิมเลขคณิต 2. มัธยฐาน 3. ฐานนิยม

4 การวัดการกระจาย 1. พิสัย 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. ความแปรปรวน

5 การหาความสัมพันธ์ 1. สหสัมพันธ์อย่างง่าย 2. สหสัมพันธ์เชิงอันดับ

6 การแจกแจงความถี่ 1. ตาราง 2. กราฟวงกลม 3. กราฟแท่ง 4. กราฟเส้น

7 การเปรียบเทียบข้อมูล 1. คะแนนมาตรฐาน 2. เปอร์เซนไทล์

8 สถิติเชิงอ้างอิง 1. การประมาณค่า 2. การทดสอบสมมติฐาน

9 การประมาณค่า 1. การประมาณค่าแบบจุด 2. การประมาณค่าแบบช่วง

10 การทดสอบสมมติฐาน 1. ค่าเฉลี่ย 1.1 ค่าเฉลี่ย 1 ค่า 1.2 ค่าเฉลี่ย 2 ค่า 1.3 ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 ค่า 2. สัมประสิทธิสหสัมพันธ์

11 ต่อ 3. การทดสอบไคสแควร์ 3.1 การทดสอบภาวะสารูป สนิทดี 3.2 ความเป็นอิสระในตาราง การณ์จร

12 การเลือกใช้สถิติเพื่อ วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 1. จุดประสงค์ในการ วิเคราะห์ข้อมูลคืออะไร 2. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีกี่ กลุ่ม 3. ข้อมูลที่วิเคราะห์จัดอยู่ ในระดับใด 4. ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ มีกี่ตัว

13 สมมติฐาน 1. สมมติฐานการวิจัย 2. สมมติฐานทางสถิติ

14 สมมติฐานทางสถิติ H 0 Null Hypothesis H 1 Alternative Hypothesis

15 ตัวอย่างสมมติฐานทาง สถิติ 1. การทดสอบค่าเฉลี่ย 1 ค่า

16 2. ทดสอบค่าเฉลี่ย 2 ค่า

17 3. ทดสอบค่าเฉลี่ยน 3 ค่า ขึ้นไป

18 ระดับความมีนัยสำคัญ (a) คือ โอกาส ( ค่าความ น่าจะเป็น ” ที่จะตัดสินใจ ผิดพลาด ในการปฏิเสธ H 0 โดยที่ H 0 เป็นความ จริง

19 รูปแบบการเสนอ รายงานวิจัย 1. เอกสารรายงานการวิจัย 2. บทความวิจัย 3. บทคัดย่อ

20 เอกสารรายงานการ วิจัย เป็นรายงานวิจัยที่จัดพิมพ์ เป็นรูปเล่ม มีเนื้อหาสาระ ครบถ้วน แสดงให้เห็นถึง ความ เป็นมา / ความสำคัญ ของปัญหาการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการวิจัยโดย ละเอียดและผลการวิจัยที่ได้

21 เอกสารรายงานการ วิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ 1. ส่วนนำ 2. ส่วนเนื้อเรื่อง 3. ส่วนอ้างอิง

22 ส่วนนำประกอบด้วย - ปก - หน้าชื่อเรื่อง หรือ ปกใน - คำนำ / กิตติกรรมประกาศ - บทคัดย่อ - สารบัญ

23 ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย - บทนำ - วิธีดำเนินการวิจัย - ผลการวิจัยและ ข้อเสนอแนะ

24 บทนำประกอบด้วย - ความเป็นมา / ความสำคัญ ของปัญหาวิจัย - วัตถุประสงค์ - วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง - สมมติฐานการวิจัย - ขอบเขตการวิจัย - ประโยชน์ที่ได้รับ - นิยามศัพท์

25 วิธีดำเนินการวิจัย ครอบคลุม - ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง - วิธีการรวบรวมข้อมูลและ เครื่องมือที่ใช้ - การวิเคราะห์ข้อมูล

26 ผลการวิจัย ครอบคลุม - วิธีดำเนินการวิจัยอย่างย่อ - ผลการวิจัยโดยสรุป - การอภิปรายผลการวิจัย - ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

27 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย - เชิงอรรถ - บรรณานุกรม - ภาคผนวก - ประวัติผู้วิจัย

28 บทความวิจัย เป็นการปรับย่อรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ เหมาะสมกับการนำไป ตีพิมพ์ ในวารสารทาง วิชาการ ซึ่งโดยทั่วไปจะมี ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ( วารสารแต่ละฉบับอาจแตกต่าง ออกไป )

29 บทความวิจัย ควร ประกอบด้วย - ชื่อเรื่อง - ประวัติย่อของผู้วิจัย - บทคัดย่อ - เนื้อหาของบทความ - ส่วนท้าย

30 เนื้อหาของบทความ ครอบคลุม - บทนำ - วิธีวิจัย - ผลการวิจัย - สรุปและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt สถิติเพื่อการวิจัย 1. สถิติเชิงบรรยาย 2. สถิติเชิงอ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google