งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome, Students! ยินดีต้อนรับสู่สื่อเสริมสาระการ เรียนรู้คณิตศาตร์ ครูบุษบา กล้าขยัน - พหุนามและ เศษส่วนของพหุนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome, Students! ยินดีต้อนรับสู่สื่อเสริมสาระการ เรียนรู้คณิตศาตร์ ครูบุษบา กล้าขยัน - พหุนามและ เศษส่วนของพหุนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome, Students! ยินดีต้อนรับสู่สื่อเสริมสาระการ เรียนรู้คณิตศาตร์ ครูบุษบา กล้าขยัน - พหุนามและ เศษส่วนของพหุนาม

2 เนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้  การคูณพหุนามด้วยเอกนาม  การหารพหุนามด้วยเอกนาม

3 การคูณพหุนามด้วยเอก นาม

4 การคูณพหุนามด้วยเอกนาม การคูณระหว่างเอกนามกับพหุ นามทำได้โดยนำเอกนามไปคูณ แต่ละพจน์ของพหุนามแล้วนำ ผลคูณเหล่านั้นมาบวกกัน การคูณระหว่างเอกนามกับพหุ นามทำได้โดยนำเอกนามไปคูณ แต่ละพจน์ของพหุนามแล้วนำ ผลคูณเหล่านั้นมาบวกกัน ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลคูณของ -2x กับ 5x 2 + 6x + 4 วิธีทำ (-2x) X (5x 2 + 6x + 4) = - 10x 3 - 12x 2 – 8x

5 ตัวอย่างการคูณพหุนามด้วย เอกนาม ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลคูณของ x 2 - 2x + 1 กับ -xy วิธีทำ (x 2 - 2x + 1) X (-xy) = - x 3 y + 2x 2 y – xy ตัวอย่างที่ 3 จงหาผลคูณของ x 2 + 2xy + y 2 กับ -4 วิธีทำ (x 2 + 2xy + y 2 ) X (-4) = - 4x 2 y - 8xy - 4y 2

6 การคูณพหุนามด้วยเอกนาม จากตัวอย่างข้างต้น นักเรียน สามารถหาผลคูณระหว่างเอกนาม กับพหุนาม โดย จากตัวอย่างข้างต้น นักเรียน สามารถหาผลคูณระหว่างเอกนาม กับพหุนาม โดย “ การคูณเอกนามกับแต่ละพจน์ของ พหุนาม และใช้สมบัติของการแจกแจง ”

7 โจทย์ฝึกทักษะการคูณพหุ นามด้วยเอกนาม 1. จงหาผลคูณของ x 2 - 2x - 1 กับ 3x 2. จงหาผลคูณของ 2x 2 - 4y 2 กับ - xy 3. จงหาผลคูณของ (4x 2 ) (-2x 3 + x + 3) 4. จงหาผลคูณของ (xyz ) (-xy + yz - xz)

8 โจทย์ฝึกทักษะการคูณเอก นามด้วยพหุนาม 1. จงหาผลคูณของ x 2 - 2x - 1 กับ 3x วิธีทำ นำ 3x กระจายเข้าไปคูณ กับทั้ง 3 พจน์ เฉลย (x 2 - 2x - 1) X (3x) = 3x 3 - 6x 2 – 3x 2. จงหาผลคูณของ 2x 2 - 4y 2 กับ - xy วิธีทำ นำ -xy กระจายเข้าไปคูณกับ ทั้ง 2 พจน์ เฉลย (2x 2 - 4y 2 ) X (-xy) = - 2x 3 y + 4xy 3

9 โจทย์ฝึกทักษะการคูณเอก นามด้วยพหุนาม 3. จงหาผลคูณของ (4x 2 ) (-2x 3 + x + 3) วิธีทำ นำ 4x 2 กระจายเข้าไปคูณ กับทั้ง 3 พจน์ เฉลย (4x 2 ) (-2x 3 + x + 3) = -8x 5 + 4x 3 + 12x 2 4. จงหาผลคูณของ (xyz ) (-xy + yz - xz) วิธีทำ นำ xyz กระจายเข้าไปคูณกับ ทั้ง 3 พจน์ เฉลย (xyz ) (-xy + yz - xz) = - x 2 y 2 z + xy 2 z 2 - x 2 yz 2

10 การหารพหุนามด้วยเอก นาม

11 การหารพหุนามด้วยเอกนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่ ไม่เป็นศูนย์ทำได้โดยหารแต่ละ พจน์ของพหุนามด้วยเอกนาม แล้วนำผลหารเหล่านั้นมาบวก กัน การหารพหุนามด้วยเอกนามที่ ไม่เป็นศูนย์ทำได้โดยหารแต่ละ พจน์ของพหุนามด้วยเอกนาม แล้วนำผลหารเหล่านั้นมาบวก กัน ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นพหุนาม หรือไม่ก็ได้ ถ้าหารแล้วผลหาร เป็นพหุนาม เรียกว่า หารลงตัว ถ้าผลหารไม่เป็นพหุนาม เรียกว่า หารไม่ลงตัว ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นพหุนาม หรือไม่ก็ได้ ถ้าหารแล้วผลหาร เป็นพหุนาม เรียกว่า หารลงตัว ถ้าผลหารไม่เป็นพหุนาม เรียกว่า หารไม่ลงตัว

12 การหารพหุนามด้วยเอกนาม ความสัมพันธ์ของตัวหาร ผลหาร และตัวตั้ง ความสัมพันธ์ของตัวหาร ผลหาร และตัวตั้ง กรณีที่หารลงตัว คือ ตัวตั้ง = ตัวหาร x ผลหาร กรณีที่หารไม่ลงตัวเหลือเศษ ความสัมพันธ์ กรณีที่หารไม่ลงตัวเหลือเศษ ความสัมพันธ์จะกลายเป็น ตัวตั้ง = ตัวหาร x ผลหาร + เศษ

13 ตัวอย่างการหารพหุนามด้วย เอกนาม ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลหารของ 28x - 20x 2 - 4x 3 หารด้วย 4x วิธีทำ 28x - 20x 2 - 4x 3 28x - 20x 2 - 4x 3 4x 4x 4x 4x = 7 - 5x - x 2 ++=

14 ตัวอย่างการหารพหุนามด้วย เอกนาม ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลหารของ 4x 2 - 2x + 8 หาร ด้วย -2x วิธีทำ 4x 2 - 2x + 8 4x 2 -2x 8 -2x -2x -2x -2x =-2x + 1 - x4 ++=

15 การหารพหุนามด้วยเอกนาม จะเห็นได้ว่าการหารพหุนามใน ตัวอย่างที่ 2 หารไม่ลงตัวได้ ผลลัพธ์เป็น -2x + 1 - ซึ่งไม่ เป็นพหุนามเพราะพจน์ - ไม่ เป็นเอกนาม จะเห็นได้ว่าการหารพหุนามใน ตัวอย่างที่ 2 หารไม่ลงตัวได้ ผลลัพธ์เป็น -2x + 1 - ซึ่งไม่ เป็นพหุนามเพราะพจน์ - ไม่ เป็นเอกนาม หรือกล่าวได้ว่าพหุนาม 4x 2 - 2x + 8 หารด้วย -2x ได้ผลลัพธ์ - 2x + 1 เศษ 8 หรือกล่าวได้ว่าพหุนาม 4x 2 - 2x + 8 หารด้วย -2x ได้ผลลัพธ์ - 2x + 1 เศษ 8 x4 x4

16 การหารพหุนามด้วยเอกนาม และถ้าต้องการดูว่าหารถูกต้อง หรือไม่ ตรวจสอบได้โดย ความสัมพันธ์ และถ้าต้องการดูว่าหารถูกต้อง หรือไม่ ตรวจสอบได้โดย ความสัมพันธ์ ตัวตั้ง = ตัวหาร x ผลหาร + เศษ ดังนั้น 4x 2 - 2x + 8 =(-2x)(- 2x + 1) + 8 = 4x 2 - 2x + 8 = 4x 2 - 2x + 8

17 โจทย์ฝึกทักษะการคูณเอก นามและพหุนาม 1. จงหาผลหารของ (3x 2 - 24x) ÷ (3x) 2. จงหาผลหารของ (10x 3 - 6x 2 ) ÷ (2x 2 ) 3. จงหาผลหารของ 11x 3 + 77x 2 - 44x หารด้วย 11x 4. จงหาผลหารของ - x 2 y 4 + x 3 y 2 + x 4 y 3 หารด้วย x 2 y 2

18 โจทย์ฝึกทักษะการคูณเอก นามและพหุนาม 1. จงหาผลหารของ (3x 2 - 24x) ÷ (3x) วิธีทำ 3x 2 - 24x 3x 2 - 24x 3x3x 3x 3x3x 3x = x - 8 = x - 8+=

19 โจทย์ฝึกทักษะการคูณเอก นามและพหุนาม 2. จงหาผลหารของ (10x 3 - 6x 2 ) ÷ (2x 2 ) วิธีทำ 10x 3 - 6x 2 10x 3 - 6x 2 2x 2 2x 2 2x 2 2x 2 2x 2 2x 2 = 5x - 3 = 5x - 3+=

20 โจทย์ฝึกทักษะการคูณเอก นามและพหุนาม 3. จงหาผลหารของ 11x 3 + 77x 2 - 44x หารด้วย 11x วิธีทำ 11x 3 + 77x 2 - 44x 11x 3 77x 2 - 44x 11x11x 11x 11x =x 2 + 7x - 4 =x 2 + 7x - 4++=

21 โจทย์ฝึกทักษะการคูณเอก นามและพหุนาม 4. จงหาผลหารของ - x 2 y 4 + x 3 y 2 + x 4 y 3 หารด้วย x 2 y 2 วิธีทำ - x 2 y 4 + x 3 y 2 + x 4 y 3 - x 2 y 4 x 3 y 2 x 4 y 3 x 2 y 2 x 2 y 2 x 2 y 2 x 2 y 2 x 2 y 2 x 2 y 2 x 2 y 2 x 2 y 2 =- y 2 + x + x 2 y =- y 2 + x + x 2 y++=

22 Let’s Have a nice day!


ดาวน์โหลด ppt Welcome, Students! ยินดีต้อนรับสู่สื่อเสริมสาระการ เรียนรู้คณิตศาตร์ ครูบุษบา กล้าขยัน - พหุนามและ เศษส่วนของพหุนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google