งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP เบื้องต้น. สามารถแทรกคำสั่งภาษา PHP ได้โดยการใช้ PHP tags ซึ่งมีไว้เพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ส่วนที่เป็นคำสั่ง ของภาษา PHP ที่อยู่ในเอกสาร HTML การใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP เบื้องต้น. สามารถแทรกคำสั่งภาษา PHP ได้โดยการใช้ PHP tags ซึ่งมีไว้เพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ส่วนที่เป็นคำสั่ง ของภาษา PHP ที่อยู่ในเอกสาร HTML การใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP เบื้องต้น

2 สามารถแทรกคำสั่งภาษา PHP ได้โดยการใช้ PHP tags ซึ่งมีไว้เพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ส่วนที่เป็นคำสั่ง ของภาษา PHP ที่อยู่ในเอกสาร HTML การใช้ PHP tags นั้นสามารถทำได้ 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ การแทรกคาสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML การแทรกคาสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML

3 XML Style หรือ Default Syntax การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML รูปแบบ ตัวอย่างที่ รูปแบบการใช้ PHP tag แบบ XML Style

4 SGML หรือ Short Tags การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML รูปแบบ ตัวอย่างที่ รูปแบบการใช้ PHP tag แบบ SGML หรือ Short Tags

5 Script Style การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML รูปแบบ คำสั่ง ; ตัวอย่างที่ รูปแบบการใช้ PHP tag แบบ Script Style echo “Hello World”;

6 ASP Style การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML รูปแบบ ตัวอย่างที่ รูปแบบการใช้ PHP tag แบบ ASP Style <% echo “Hello World”; %>

7 แบบที่แนะนำให้ใช้ คือ XML style หรือ Default Syntax เนื่องจากสามารถทำงานได้กับทุกเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งสอดคล้องกับไวยากรณ์ของภาษา XML การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML รูปแบบ

8 การวางคำสั่งในภาษา PHP ไว้ภายในเอกสาร HTML ตามที่ต้องการได้ โดยที่ PHP tags อาจจะวาง อยู่สลับกับ HTML tags ตัวอย่าง ดังนี้ การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML การแทรกคำสั่งภาษา PHP ในเอกสาร HTML My Homepage

9 องค์ประกอบพื้นฐานของการ เขียน PHP

10 PHP นั้นจะใช้โครงสร้างทางภาษาในรูปแบบ เดียวกับภาษาซี ดังนั้นแนวทางในการเขียนจึง คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้มีองค์ประกอบพื้นฐานบางส่วนที่ควร รู้จัก เพื่อจะได้นาไปใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรมอื่นๆ ต่อไป ดังนี้ องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP

11 เครื่องหมายสิ้นสุดคำสั่ง ใน PHP จะใช้เครื่องหมาย ; (Semicolon) เป็นตัวแสดง จุดสิ้นสุดในแต่ละคำสั่ง เช่น $x = 10; $z = “abc”; หลังใส่เครื่องหมาย ; เพื่อสิ้นสุดคาสั่งแล้ว สามารถนาคำสั่งอื่นมาต่อท้ายได้เลย แต่การเขียนโค๊ด ลักษณะนี้จะอ่านโปรแกรมได้ยาก ดังนั้นไม่นิยมทำกัน เช่น $x = 10; $y = x + 10 ; $z = “abc”; องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP

12 คำอธิบาย (Comment) คำอธิบาย ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมที่ เขียน เพื่อช่วยให้พิจารณาโค้ดได้ง่ายขึ้น แต่โปรแกรม จะไม่นำส่วนที่เป็นคำอธิบายไปประมวลผลได้ใน PHP สามารถเขียนคาอธิบายได้หลายแบบดังนี้ Single-Line C++ Syntax หรือ Shell Syntax เป็นการเขียนคาอธิบายบรรทัดเดียว โดยใช้ เครื่องหมาย // หรือ # ซึ่งโปรแกรมจะถือว่าตั้งแต่ สัญลักษณ์เป็นต้นไปตลอดทั้งบรรทัดเป็นคำอธิบาย ทั้งหมด และจะไม่นาบรรทัดนั้นมาประมวลผล ดังนี้ องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP

13 ตัวอย่าง แสดงการใช้เครื่องหมาย // หรือ # เพื่อเขียน คาอธิบายแบบบรรทัดเดียว องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP //Author : Parinya Noidonprai #All Rights Reserved

14 คำอธิบาย (Comment) Multiple-Line C Syntax เป็นการเขียนคำอธิบายแบบหลายๆ บรรทัด โดยใช้ สัญลักษณ์ /* */ ซึ่งโปรแกรมจะถือว่าตั้งแต่สัญลักษณ์ /* เป็นต้นไปเป็นคำอธิบาย จนกว่าจะเจอสัญลักษณ์ */ จึงจะถือว่าสิ้นสุดคำอธิบาย ตัวอย่าง ดังนี้ องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP

15 ตัวอย่าง แสดงการใช้เครื่องหมาย /* */ เพื่อเขียนคา อธิบายแบบหลายบรรทัด องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP องค์ประกอบพื้นฐานของการเขียน PHP /* Author : Parinya Noidonprai All Rights Reserved */

16 คำสั่ง echo ( ) คำสั่ง echo ( ) สามารถใช้แสดงผลลัพธ์ของ ข้อมูลแล้วส่งผ่านไปแสดงผลยังเว็บบราวเซอร์ การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ ตัวอย่าง

17 คำสั่ง $_POST $_POST เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่ถูกส่ง มาจากฟอร์ม การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ คำสั่ง Form ตัวอย่าง

18 การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ คำสั่ง Form ตัวอย่าง

19 การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ คำสั่ง Form ตัวอย่าง

20 การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ คำสั่ง Form ตัวอย่าง

21 การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ คำสั่ง Form ตัวอย่าง

22


ดาวน์โหลด ppt PHP เบื้องต้น. สามารถแทรกคำสั่งภาษา PHP ได้โดยการใช้ PHP tags ซึ่งมีไว้เพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ส่วนที่เป็นคำสั่ง ของภาษา PHP ที่อยู่ในเอกสาร HTML การใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google