งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แบบฝึกทักษะความรู้พื้นฐาน ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แบบฝึกทักษะความรู้พื้นฐาน ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แบบฝึกทักษะความรู้พื้นฐาน ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ อัมพวัน ศรีบัวนำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

2 ความสำคัญของปัญหาความสำคัญของปัญหา รายวิชา การเขียนจดหมายโต้ตอบ รหัส 2000-1241 เป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาระดับ ปวช.3 ทุกคนต้องเรียน ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น ผู้สอนในรายวิชานี้ ปัญหาสำคัญที่ผู้วิจัยพบคือ นักศึกษาแต่ละคนมีพื้นฐานด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษไม่เท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มเรียน สามารถแบ่งนักศึกษาได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ มีความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ปานกลาง และกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานด้าน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษน้อย กลุ่มนักศึกษาที่มี ความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มากกว่าจะสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจ ในบทเรียนได้เร็วกว่า ในขณะที่นักศึกษาที่มี ความรู้ด้านไวยากรณ์น้อยกว่าจะเข้าใจใน บทเรียนได้ช้ากว่า และไม่กล้าซักถามอาจารย์ ผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ ทำให้รู้สึกว่าตนเองไม่ พร้อมเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน เหตุผลนี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักศึกษาได้คะแนน สอบไม่ดีเท่าที่ควร

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 ในรายวิชาการเขียน จดหมายโต้ตอบ โดยใช้แบบฝึก ทักษะ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 ที่มี ต่อการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ ในรายวิชาการเขียน จดหมายโต้ตอบ

4 กรอบแนวคิดการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัย ฝึกทักษะความรู้ พื้นฐานด้าน ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะความรู้ พื้นฐานด้าน ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจ ของนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักศึกษา

5 วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การเตรียมสถานที่และเครื่องมือ สถานที่ ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ ห้องเรียนรายวิชาการเขียนจดหมาย โต้ตอบ ซึ่งเป็นประชากรที่ใช้ในการ ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน ทั้งสิ้น 15 คน ครูทดสอบความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ ของนักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้ แบบทดสอบ ครูดำเนินการใช้แบบฝึกทักษะ ควบคู่กับ การเรียนการสอนในห้องเรียน หลังจาก การเรียนในชุดฝึกทักษะเรียบร้อยแล้วครู ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วนักศึกษาร่วมกันเฉลยซึ่งเป็นการ ประเมินความรู้และเป็นการทบทวน ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาแต่ละ คนด้วย ให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึง พอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดย ใช้ฝึกทักษะ

6 วิธีดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการหา คุณภาพเครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและ หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ด้วยสถิติ การทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก ทักษะ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน

7 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่ เรียนรายวิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบ โดยใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบความรู้ทางด้าน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อน เรียนและหลังเรียน พบว่า นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไวยากรณ์ก่อน เรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังจากเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่ เรียนรายวิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบ โดยใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบความรู้ทางด้าน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อน เรียนและหลังเรียน พบว่า นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไวยากรณ์ก่อน เรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังจากเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

8 สรุป ผลการวิจัย ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ปวช. 3/2 จำนวน 15 คน ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาเกิดความพึงพอใจใน การสอนเสริมด้านไวยากรณ์ที่สอดคล้องกับ การเรียน อยู่ในเกณฑ์สูงมาก โดยค่าเฉลี่ยสูง ถึง 4.46 ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในการ เรียนมากขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน นักศึกษาคิดว่าหลังเรียนไวยากรณ์อังกฤษ นักศึกษาชอบวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาได้แก่ นักศึกษาคิด ว่าการเรียนไวยากรณ์อังกฤษมีประโยชน์ต่อ การเรียนวิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบ ค่าเฉลี่ย 4.53 นักศึกษาคิดว่าหลังจากที่ เรียนไวยากรณ์อังกฤษแล้ว นักศึกษามีความ มั่นใจเพิ่มมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.46 นักศึกษา สามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.40 และนักศึกษาคิดว่าควรเรียน ไวยากรณ์อังกฤษก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 4.33 ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt การใช้แบบฝึกทักษะความรู้พื้นฐาน ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google