งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คำสั่งควบคุม ตอนที่ 1 ( คำสั่งเพื่อกำหนดเงื่อนไข ) จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คำสั่งควบคุม ตอนที่ 1 ( คำสั่งเพื่อกำหนดเงื่อนไข ) จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คำสั่งควบคุม ตอนที่ 1 ( คำสั่งเพื่อกำหนดเงื่อนไข ) จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ http://kruchada.wikispaces.com/

2  1. คำสั่ง if แบบมีทางเลือกเดียว 1. คำสั่ง if แบบมีทางเลือกเดียว  2. คำสั่ง if แบบมีสองทางเลือก 2. คำสั่ง if แบบมีสองทางเลือก  3. คำสั่ง if แบบมีหลายทางเลือก 3. คำสั่ง if แบบมีหลายทางเลือก  4. คำสั่ง switch 4. คำสั่ง switch 2

3 รูปแบบของคำสั่ง if ( เงื่อนไข ) คำสั่งที่ต้องทำ ถ้าเงื่อนไข นั้นเป็นจริง ; ตัวอย่างเช่น if (score >= 80) grade = ‘A’; /* simple statement */ หรือ if (math >= 60 && eng >= 55) { grade = ‘S’; /* compound statement */ printf(“Your grade is %c\n”,grade); } เงื่อนไ ข เท็จ คำสั่งต่าง ๆ จริง

4 ตัวอย่าง 3_1 เขียนโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้คาดเดาตัวอักษร ที่โปรแกรมได้ตั้งไว้ ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลตัวอักษร ตรงกับ ตัวอักษรที่โปรแกรมตั้งไว้จะขึ้นคำว่า “Bingo” #include #define ANS 'G' int main( ) { char ch; printf("Enter character (a-z/A-Z) : "); scanf("%c", &ch); if (ch == ANS) printf("Bingo"); } ผลการทำงานของ โปรแกรม Enter character (a- z/A-z) : G Bingo

5 รูปแบบของคำสั่ง if ( คำสั่งหรือนิพจน์เงื่อนไข ) คำสั่งที่ต้องทำเมื่อ เงื่อนไขนั้นเป็นจริง else คำสั่งที่ต้องทำเมื่อ เงื่อนไขนั้นไม่เป็นจริง ตัวอย่างเช่น if (value1 > value2) min = value2; else min = value1; เงื่อน ไข เท็จ คำสั่งต่าง ๆ ( ชุด B ) จริง คำสั่งต่าง ๆ ( ชุด A)

6 ตัวอย่าง 3_2 เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความสูงของนักเรียน 2 คน โดยรับข้อมูลความสูงของนักเรียน ทั้งสองมาหาว่าความ สูงมากที่สุดคือค่าใด #include int main( ) { float height1, height2, max; printf("Enter first student’s height (cm.) : "); scanf("%f", &height1); printf("Enter second student’s height (cm.) : "); scanf("%f", &height2); if (height1 > height2) max = height1; else max = height2; printf("Maximum height is : %.2f cm.", max); } ผลการทำงานของ โปรแกรม Enter first student’s height (cm.) : 184.5 Enter second student’s height (cm.) : 192.4 Maximum height is : 192.40 cm.

7 รูปแบบของคำสั่ง if – else if if (expression) { statement A1; } else if (expression2) { statement B1; } else { statement n; } เงื่อนไ ขที่ 1 คำสั่งที่ 1 จริ ง เท็จ เงื่อนไ ขที่ 2 คำสั่งที่ 2 คำสั่งที่ 3 เท็จ จริ ง

8 ตัวอย่าง 3_3 เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูล คะแนนสอบของนักศึกษา และให้พิมพ์เกรดที่ นักศึกษาได้ รับจากเงื่อนไขการให้ลำดับขั้น ดังนี้ คะแนนตํ่ากว่า 50 ได้เกรด F คะแนนตํ่ากว่า 60 ได้เกรด D คะแนนตํ่ากว่า 70 ได้เกรด C คะแนนตํ่ากว่า 85 ได้เกรด B คะแนนตั้งแต่ 85 ขึ้นไปได้เกรด A

9 #include int main( ) { float score; printf("Enter score : "); scanf("%f", &score); if (score < 50) printf("Grade F"); else if (score < 60) printf("Grade D"); else if (score < 70) printf("Grade C"); else if (score < 85) printf("Grade B"); else printf("Grade A"); } ผลการทำงานของ โปรแกรม Enter sore: 75 Grade B

10 รูปแบบคำสั่ง switch ( นิพจน์ ) { case label1 : statement1; case label2 : statement2; case label3 : statement3; …………….. default : statementn; } …. switch( var) default Case value3Case value2Case value1

11 #include int main( ) { char ch; printf(“Enter number 1-4 : “); scanf(“%c”, &ch); switch (ch) { case ‘1’ : printf(“Red\n”); case ‘2’ : printf(“Blue\n”); case ‘3’ : printf(“Yellow\n”); default : printf(“White\n”); } ผลการทำงานของ โปรแกรม Enter number: 2 Blue Yellow White

12 switch (ch) { case ‘1’ : printf(“Red\n”); break; case ‘2’ : printf(“Blue\n”); break; case ‘3’ : printf(“Yellow\n”); break; default : printf(“White\n”); } ผลการทำงานของ โปรแกรม Enter number: 2 Blue

13 1. จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลอายุ (age) จาก แป้นพิมพ์ ถ้าผู้ใช้กรอก อายุไม่เกิน 18 ให้แสดง ข้อความ “You are young” 2. จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลเลขจำนวนเต็ม (num) จากแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพธ์ทาง จอภาพว่าจำนวนนั้นเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่ 3. จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่าผ่านทางด่วน โดยกำหนดให้คิดค่า บริการตามจำนวนล้อของรถ โดยใช้คำสั่ง Switch-case ประเภท ของรถ ค่าผ่าน ทาง รถ 4 ล้อ 20 รถ 6 ล้อ 30 รถ 8 ล้อ 40 รถ 10 ล้อ 50

14 2. จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลเลขจำนวนเต็ม (num) จากแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพธ์ทาง จอภาพว่าจำนวนนั้นเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่

15 3. จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลชื่อ (name) คะแนน 1 (score1 ช่วงคะแนน 0-25) คะแนน 2 (score2 ช่วงคะแนน 0-25) คะแนน 3 (score3 ช่วง คะแนน 0-25) คะแนน 4 (score4 ช่วงคะแนน 0-25) แล้วนำคะแนน มารวมเพื่อตัดเกรดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 0 – 49 ได้เกรด F 50 – 79 ได้เกรด P 80 – 100 ได้เกรด G

16 4. จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลเลขจำนวนเต็ม (num) จากแป้นพิมพ์ โดยตัวเลขที่ผู้จะกรอก ได้คือ 1, 2, 3, 4 และ 10 เท่านั้น ถ้ากรอก ข้อมูลอย่างอื่นให้แสดงข้อความ “Enter your number 1, 2, 3, 4, 10” พร้อมทั้งหยุดโชว์ ข้อความจนกว่าจะกดแป้น Spacebar แล้วจึง กลับไปให้ผู้ใช้กรอกใหม่

17 5. จงเขียนโปรแกรมให้แสดงว่าตัวเลขในช่วง 1- 100 จำนวนใดบ้างที่หารด้วย 7 ลงตัว

18 8. จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่าผ่านทางด่วน โดยกำหนดให้คิดค่า บริการตามจำนวนล้อของรถ โดยใช้คำสั่ง Switch-case ประเภท ของรถ ค่าผ่าน ทาง รถ 4 ล้อ 20 รถ 6 ล้อ 30 รถ 8 ล้อ 40 รถ 10 ล้อ 50


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คำสั่งควบคุม ตอนที่ 1 ( คำสั่งเพื่อกำหนดเงื่อนไข ) จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google