งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP. P ersonal H ome P age P rofessional H ome P age PHP : H ypertext P reprocessor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP. P ersonal H ome P age P rofessional H ome P age PHP : H ypertext P reprocessor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP

2 P ersonal H ome P age P rofessional H ome P age PHP : H ypertext P reprocessor

3 PHP is a server-side scripting language. PHP scripts are executed on the server PHP supports many databases (MySQL, Oracle, etc.) PHP is an open source software PHP is free to download and use

4 รูปแบบของเว็บเพจ Static Web Dynamic Web

5 Static Web Static web pages คือเอกสาร HTML ที่ถูกเก็บอยู่ในระบบการ จัดการไฟล์ (file system) หรือในเครื่องแม่ข่าย (Server) และ ถูกเรียกดูผ่านโปรโตคอล HTTP ข้อดี ไม่ต้องใช้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก เลือกใช้โฮส ( เครื่องแม่ข่าย ) แบบใดก็ได้ สามารถดูผ่าน Browser ได้โดยไม่ต้องนำไปไว้ที่เว็บ เซิร์ฟเวอร์ เช่น เรียกดูจาก CD-ROM หรือจาก USB Drive. ข้อเสีย การดูแล เช่น การปรับปรุงเนื้อหา หรือการเปลี่ยนแปลง หน้าเอกสารจำนวนหลายๆ หน้าทำได้ด้วยความยุ่งยาก

6 Dynamic Web เป็นลักษณะของเว็บเพจ ที่เนื้อหาภายใน เว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายลักษณะเช่น จาก ผู้พัฒนาเว็บไซต์เอง หรือจากผู้เข้าชมที่มีส่วน ร่วมในเว็บไซต์ ประเภทของ Dynamic Web Server-side scripting Client side scripting Combination

7 สิ่งที่ควรรู้ในการเขียน PHP HTML CSS Javascript Database

8 ความสามารถของ PHP รับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้ แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างภาษา HTML ได้ทันที มีฟังก์ชันสนับสนุนการทำงาน สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้มากมาย สนับสนุนการติดต่อกับโปรโตคอลได้ หลากหลาย สามารถทำงานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ

9 โปรแกรมใช้งาน ตัวแปลภาษา PHP (http://www.php.net) Apache Web Server (http://httpd.apache.org/) Appserv (http://www.appservnetwork.com/) PHP Apache Web Server Mysql phpMyAdmin

10 Syntax <% %>

11 Comment //…………………… แบบบรรทัดเดียว /* ……………….. …………………… */ แบบหลายบรรทัด

12 Variable $ (Dollar Sign)$name, $telephone A-Z, a-z, 0-9, _$Name1, $l_name Case Sensitive$Name,$name,$nAmE ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือสัญลักษณ์พิเศษ $1name $+LastName ห้ามเว้นวรรคและใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ $First Name $First-Name

13 String ( ข้อความ ) “…” กำหนดข้อความให้กับตัวแปร ‘…’ กำหนดข้อความให้กับตัวแปร. ต่อหรือเพิ่มเติมข้อความ $Name = “Sam”; $Name = ‘Sam’; $Text = “Hello ”. “World”; -> Hello World

14 String Function strlen() นับจำนวนตัวอักษรของคำ strpos() หาตำแหน่งของตัวอักษร ของคำ explode() แยกคำ / ตัวอักษร number_format() รูปแบบตัวเลข 1,200.50 str_replace() ค้นหาและแทนที่ข้อความ

15 การแสดงข้อความ echo- echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”; echo “Hello”.$text; // Hello World print- print “Hello”;// Hello printf - $text = “Hello”; printf(“%s”,$text);// Hello

16 Operator NameExampleResult x + yAddition2 + 24 x - ySubtraction5 - 23 x * yMultiplication5 * 210 x / yDivision15 / 53 x % yModulus5 % 2 10 % 2 1010 - xNegation- 2 a. bConcatenation"Hello". "World"HelloWorld

17 x = y x += yx = x + y x -= yx = x - y x *= yx = x * y x /= yx = x / y x %= yx = x % y a.= ba = a. b

18 Operator ชื่อความหมาย ++ xPre-increment เพิ่มค่าให้ x ทีละหนึ่งก่อน แล้วคืนค่า x ++Post-increment คืนค่า x ก่อน จึงเพิ่มค่าทีละหนึ่ง -- xPre-decrement ลดค่าให้ x ทีละหนึ่งก่อน แล้วคืนค่า x --Post-decrement คืนค่า x ก่อน จึงลดค่าทีละหนึ่ง

19 Operator ชื่อความหมายตัวอย่าง x == y เท่ากับ x มีค่าเท่ากับ y5 = = 8 ให้ค่า false x === y เท่ากับ x มีค่าเท่ากับ y และชนิดของ ข้อมูลต้องเหมือนกัน 5 = = = "5" ให้ค่า false x != y ไม่เท่ากับ x มีค่าไม่เท่ากับ y5 != 8 ให้ค่า true x <> y ไม่เท่ากับ x มีค่าไม่เท่ากับ y5 8 ให้ค่า true x !== y ไม่เท่ากับ x ไม่เท่ากับ y หรือ ชนิดของ ข้อมูลไม่เหมือนกัน 5 != = "5" ให้ค่า true x > y มากกว่า x มีค่ามากกว่า y5 > 8 ให้ค่า false x < y น้อยกว่า x มีค่าน้อยกว่า y5 < 8 ให้ค่า true x >= y มากกว่าหรือ เท่ากับ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ y5 >= 8 ให้ค่า false x <= y น้อยกว่าหรือ เท่ากับ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ y5 <= 8 ให้ค่า true

20 Operator ชื่อตัวอย่าง x and yAnd x=6 y=3 (x 1) ให้ค่า true x or yOr x=6 y=3 (x==6 or y==5) ให้ค่า true x xor yXor x=6 y=3 (x==6 xor y==3) ให้ค่า false x && yAnd x=6 y=3 (x 1) ให้ค่า true x || yOr x=6 y=3 (x==5 || y==5) ให้ค่า false ! xNot x=6 y=3 !(x==y) ให้ค่า true

21 If, If….Else if(condition){ statement; } if(condition){ statement 1; } else{ statement 2; }

22 $x = 4; If(($x %2)==0){ echo “ เลข คู่ ”; }else{ echo “ เลข คี่ ”; } $x = 7; เลขคู่ เลขคี่

23 If(condition){ statement 1; } elseif(condition){ statement 2; } else{ statement 3; } Example $name = “Sam”; If($name==“Ball”){ echo “My Name is Ball.”; }elseif($name==“Sam”){ echo “My Name is Sam.”; }else{ echo “Name Not Match.”; } My Name is Sam.

24 switch switch(n) { case Label1: statement 1; break; case Label2: statement 2; break; default: statement 3; }

25 switch($name){ case “Ball” : echo “My Name is Ball”; break; case “Sam” : echo “My Name is Sam”; break; case “May” : echo “My Name is May”; break; default : echo “Not Match!!”; } $name = “May”; My Name is May

26 Looping While()….. Do…. While() For()….. Foreach()….

27 while Initialization; while(condition){ statement 1; statement 2; increment/decrement; } statement 3;

28 for for(initialization;condition;increment/decreme nt){ statement 1; statement 2; } statement 3;

29 do…while do{ statement 1; statement 2; }while(condition); statement 3;

30 foreach foreach(array_expression as $value){ statement 1; statement 2; }


ดาวน์โหลด ppt PHP. P ersonal H ome P age P rofessional H ome P age PHP : H ypertext P reprocessor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google