งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม KM ยศ. ทร. 20 มี. ค.58. ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 ฝ่ายเลขาชี้แจงแนวทาง ดำเนินการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม KM ยศ. ทร. 20 มี. ค.58. ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 ฝ่ายเลขาชี้แจงแนวทาง ดำเนินการที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม KM ยศ. ทร. 20 มี. ค.58

2 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 ฝ่ายเลขาชี้แจงแนวทาง ดำเนินการที่ นขต. ยศ. ทร. ต้องปฏิบัติ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

3 ให้ นขต. ยศ. ทร. ทบทวนหรือ แต่งตั้ง คณะทำงานจัดการความรู้ของหน่วยและส่ง ให้ คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ยศ. ทร. ( กอง เอกสารวิจัย ฦวก. ยศ. ทร.) ภายใน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 58 ให้ นขต. ยศ. ทร. จัดทำองค์ความรู้ที่เป็น Best Practice? ส่ง ? ให้ นขต. ยศ. ทร. เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญของ หน่วยๆละ 1 นาย ส่ง ? ให้เตรียมข้อมูลในการสัมมนา ภารกิจ / วิสัยทัศน์ คอมฯ องค์ความรู้ทั้งหมด โครงสร้างหน่วย


ดาวน์โหลด ppt ประชุม KM ยศ. ทร. 20 มี. ค.58. ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 ฝ่ายเลขาชี้แจงแนวทาง ดำเนินการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google