งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะอนุกรรมการสวัสดิศึกษา ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2550 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะอนุกรรมการสวัสดิศึกษา ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2550 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะอนุกรรมการสวัสดิศึกษา ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2550 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ทราบ

3 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 2.1 คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 69/2550 แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำแผนงาน และดำเนินงาน สวัสดิศึกษาในสถานศึกษา 2.2 ผลการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนงาน และดำเนินงานสวัสดิศึกษาใน สถานศึกษา

4 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3.1 ผลการประชุมปฏิบัติการ จัดทำระบบการ ดำเนินงานสวัสดิศึกษาใน สถานศึกษาและ หลักสูตรอบรมครูแกนนำ สวัสดิศึกษา

5 3.1.1 แบบสำรวจการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6 3.1.2 แบบสำรวจการ บาดเจ็บและเสียชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

7 3.1.3 แบบรายงาน อุบัติเหตุ – อุบัติภัย ของสถานศึกษา ( ระยะเร่งด่วน ) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

8 3.1.4 แบบรายงานการเกิด เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ใน สถานศึกษา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

9 3.1.5 แบบบันทึกการ เดินสำรวจ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

10 3.2 ร่างหลักสูตรการอบรม วิทยากรแกนนำสวัสดิศึกษา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

11 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะอนุกรรมการสวัสดิศึกษา ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2550 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google