งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 /2551 วันที่ 30 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 /2551 วันที่ 30 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 /2551 วันที่ 30 กันยายน 2551

2 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2551”

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ทราบ 1.1 เรื่องของนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด

4 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 29 สิงหาคม 2551

5 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจาก การประชุมครั้งก่อน 3.1 ผลการดำเนินงานตรวจ คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก (Pap Smear ) ( กลุ่มงานส่งเสริมฯ ) 3.2 ผลการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2551 ( กลุ่มงานควบคุมโรค )

6 ระเบียบวาระที่ 4 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้า ระวัง 4.1 สถานการณ์โรคที่ต้อง เฝ้าระวัง ระดับภาค ( สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10)

7 ระเบียบวาระที่ 4 สถานการณ์โรคที่ต้อง เฝ้าระวัง 4.2 สถานการณ์โรคที่ ต้องเฝ้าระวัง ระดับจังหวัด ( กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ )

8 ระเบียบวาระที่ 4 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้า ระวัง 4.3 สถานการณ์โรคติดต่อ ที่นำโดยแมลง ( สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10)

9 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องของหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุขใน จังหวัด

10 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบและ พิจารณา 6.1 การจัดพิธีถวายดอกไม้ จันท์ในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงศพฯ ( กลุ่มงานบริหารทั่วไป )

11 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบและ พิจารณา 6.2 การป้องกันแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ เสี่ยงต่อการติดเกม และมีพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์จากการ เล่นเกม ( กลุ่มงานส่งเสริมฯ )

12 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบและ พิจารณา 6.3 ทบทวนภารกิจการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ( กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ )

13 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องของสสอ./ รพช.

14 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 /2551 วันที่ 30 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google