งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าของกิจการ ชื่อ กิจการ. 1. บทสรุปผู้บริหาร ลักษณะและความเป็นมา ของธุรกิจ - ลักษณะกิจการ ………………………………………………………………… ……………………….……….. - ที่ตั้ง / โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าของกิจการ ชื่อ กิจการ. 1. บทสรุปผู้บริหาร ลักษณะและความเป็นมา ของธุรกิจ - ลักษณะกิจการ ………………………………………………………………… ……………………….……….. - ที่ตั้ง / โทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าของกิจการ ชื่อ กิจการ

2 1. บทสรุปผู้บริหาร ลักษณะและความเป็นมา ของธุรกิจ - ลักษณะกิจการ ………………………………………………………………… ……………………….……….. - ที่ตั้ง / โทรศัพท์ ……………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………………… ……………………………… - เริ่มกิจการเมื่อไหร่ ………………………………………………………………… …………………………………. - ผลิตภัณฑ์อะไร ………………………………………………………………… ……………………………..….. -- กลุ่มลูกค้าของกิจการ ………………………………………………………………… ………………………..………..

3 2. ประวัติความ เป็นมาของกิจการ - ประวัติทั่วไปของกิจการ ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………. - ประวัติผู้บริหาร ……………………………………………………… ……………………………. …………………………………………………..........................................................................................................................................................................................

4 2. ประวัติความ เป็นมาของกิจการ - แผนที่ตั้งกิจการ

5 2. ประวัติความ เป็นมาของกิจการ - การถือหุ้น ลำดับ ที่ ชื่อ - สกุลตำแหน่งจำนวน หุ้น สัดส่วน หุ้น (%)

6 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ อุตสาหกรรม แนวคิดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ - สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม..................................................................................................................................................................................................................................................................... - แนวคิดในการทำธุรกิจ ( จะทำธุรกิจใน Concept หรือแนวทางใด )..................................................................................................................................... - รูปแบบผลิตภัณฑ์.....................................................................................................................................

7 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ เป้าหมาย (SWOT Analysis, Target) จุดแข็งของกิจการ 1 2 3 4 5 จุดอ่อนของกิจการ 1 2 3 4 5

8 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ เป้าหมาย (SWOT Analysis, Target) โอกาส (Opportunities) 1 2 3 4 5 อุปสรรค (Treats) 1 2 3 4 5

9 5. แผนการ ตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม / การ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ / กับคู่แข่งขัน คู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ ……………………………………………………………………………… ………. กิจการมีข้อได้เปรียบ คือ ……………………………………………………………………………… ………. กิจการมีข้อเสียเปรียบ คือ ……………………………………………………………………………… ………. ….…………………………………………………………………………… ……….

10 5. แผนการ ตลาด - กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ / บริการ - กลยุทธ์ด้านราคา - กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย - กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

11 1. 2. 3. 4. 5. 6. แผนการผลิต / การจัด จำหน่าย / การให้บริการ

12 - รายการวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ รายการแหล่งซื้อ ราคา / หน่วย ( บาท ) ระยะเว ลา สั่งซื้อ ( วัน ) การชำระ เครดิต.. วัน / เงินสด 1. วันเครดิต วัน 2. 3. 4. 5.

13 7. การคำนวณต้นทุนสินค้า / ต้นทุนการให้บริการ - ค่าใช้จ่ายในโรงงาน รายการค่าใช้จ่ายส่วนผันแปรส่วนคงที่รวม 1. เงินเดือนพนักงานฝ่ายผลิต / บริการ 2. ค่าขนส่ง 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ค่าไฟฟ้า 5. ค่าน้ำประปา 6. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจักร 7. ค่าสวัสดิการพนักงาน / คนงาน 8. ค่าเช่าโรงงาน / สถานบริการ 9. ค่าใช้จ่ายโรงงาน / สถานบริการ อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น

14 7. การคำนวณต้นทุนสินค้า / ต้นทุนการให้บริการ รายการผลิตภัณฑ์วัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายรวม 1. ผลิตภัณฑ์ … 2. 3. สรุป ต้นทุนสินค้า / ต้นทุนการให้บริการต่อหน่วย ( หน่วย : บาท )

15 8. แผนการ บริหารจัดการ

16 9. แผนการ เงิน - เงินลงทุนในโครงการและแหล่งที่มาของเงินลงทุน ที่รายการลงทุน มูลค่าการลงทุน รวมมูลค่าการ ลงทุน สัดส่วนการลงทุน ( ตัวเอง : สถาบันการ เงืน ) ทุนตัวเองสถาบัน การเงิน 1 ที่ดิน 2 อาคารสำนักงาน 3 อาคารโรงงาน 4 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 อุปกรณ์ / เครื่องใช้ สำนักงาน 6 ยานพาหนะ 7 อื่นๆ ( ระบุ... สินทรัพย์ ถาวร ) 8 9 ยานพาหนะ รวม

17 9. แผนการ เงิน - ประมาณการงบดุล งบกำไรขาดทุน และกระแสเงินสด แสดงงบกำไรขาดทุน 5 ปี แรก ( ยกเว้นธุรกิจที่ คืนทุนมากกว่า 5 ปี )

18 9. แผนการ เงิน - ผลตอบแทนทางการเงิน - จุดคุ้มทุน - ระยะเวลา คืนทุน - IRR

19 9. แผนการ เงิน - จุดเด่นทางการเงิน

20 10. แผน สำรอง

21 ภาคผนวก - ประมาณการยอดขาย - ประมาณการต้นทุนการขาย - งบกำไรขาดทุน - งบดุล - จุดคุ้มทุน - ระยะเวลาคืนทุน - IRR 5 ปี


ดาวน์โหลด ppt เจ้าของกิจการ ชื่อ กิจการ. 1. บทสรุปผู้บริหาร ลักษณะและความเป็นมา ของธุรกิจ - ลักษณะกิจการ ………………………………………………………………… ……………………….……….. - ที่ตั้ง / โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google