งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คปสอ.เลิงนกทา เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คปสอ.เลิงนกทา เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คปสอ.เลิงนกทา เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร 1

2 พันธกิจ (Mission) คปสอ.เลิงนกทา
1.พัฒนาและให้บริการสุขภาพทุกประเภทให้มีคุณภาพ ครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง ถึงครอบครัวและชุมชน โดยยึดผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง รักษาโรค โรคที่พบบ่อย โรคที่มีความเสี่ยงสูง โรคที่มีต้นทุนสูง ฟื้นฟูสุขภาพ ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ จิตเวช ยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ ส่งสรเมสุขภาพในสถานพยาบาล ในชุมชน สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุจราจร 2. บริหารจัดการและพัฒนาระบบสาธารณสุข ระดับอำเภอสู่สุขภาพแบบพอเพียง 3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการ ทำงานด้านสุขภาพ 4. การสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนของ ภาคประชาชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง 2

3 บริหาร รักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ การเงิน ส่งเสริมสุขภาพ ทันตะสาธารณสุข
โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ คุ้มครองผู้บริโภค วิชาการ ท้องถิ่น พัฒนาเครือข่าย แพทย์แผนไทย 3

4 เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.เลิงนกทา (Loengnoktha Health Care System)
รพร. 60 เตียง PCU/สอ. 19 แห่ง ALS BLS 2 แห่ง ต.ห้องแซง FR 6 แห่ง ต.สามัคคี ต.ศรีแก้ว ต.สวาท ต.บุ่งค้า ต.โคกสำราญ 10 ตำบล 145 หมู่บ้าน 22,608 หลังคา 94,772 คน 4

5 สถานบริการด้านสาธารณสุขที่สำคัญ
สถานบริการสุขภาพ จำนวน สถานบริการสุขภาพภาครัฐ -โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 1 -ศูนย์สุขภาพชุมชน -สถานีอนามัย 18 -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน -สถานพยาบาลแผนปัจจุบันประเภทไม่มีเตียง 7 -สาขาเวชกรรม 2 -สาขาผดุงครรภ์ 5 -สถานพยาบาลแผนโบราณประเภทไม่มีเตียง (สาขาเวชกรรม) -ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย/ยาควบคุม พิเศษ 8 -ร้านขายยาแผนไทย -ร้านผลิตยาแผนไทย 5


ดาวน์โหลด ppt คปสอ.เลิงนกทา เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google