งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการด้าน สุขภาพแบบครบวงจร คปสอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการด้าน สุขภาพแบบครบวงจร คปสอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการด้าน สุขภาพแบบครบวงจร คปสอ. เลิงนกทา

2 (Mission) พันธกิจ (Mission) คปสอ. เลิงนก ทา ส่งสรเมสุขภาพใน สถานพยาบาล ในชุมชน สิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุจราจร ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ จิตเวช ยาเสพติด โรคที่พบ บ่อย โรคที่มี ความเสี่ยง สูง โรคที่มี ต้นทุนสูง รักษา โรค ฟื้นฟู สุขภาพ ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน โรค 1. พัฒนาและให้บริการสุขภาพทุกประเภทให้มีคุณภาพ ครอบคลุมการ ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง ถึงครอบครัวและชุมชน โดยยึดผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง 2. บริหารจัดการและพัฒนาระบบ สาธารณสุข ระดับอำเภอสู่สุขภาพแบบ พอเพียง 3. ประสานความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการ ทำงานด้านสุขภาพ 4. การสนับสนุนกลไกการ ขับเคลื่อนของ ภาคประชาชน ในการดูแล สุขภาพตนเอง

3 บริหาร รักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ การเงิน ส่งเสริมสุขภาพ ทันตะสาธารณสุข โรคติดต่อ / ไม่ติดต่อ คุ้มครองผู้บริโภค วิชาการ ท้องถิ่น พัฒนาเครือข่าย แพทย์แผนไทย

4 10 ตำบล 145 หมู่บ้าน 22,608 หลังคา 94,77 2 คน เครือข่ายบริการสุขภาพ อ. เลิงนก ทา (Loengnoktha Health Care System) รพร. 60 เตียง ALS PCU/ สอ. 19 แห่ง BLS 2 แห่ง FR 6 แห่ง ต. บุ่ง ค้า ต. สวาท ต. ห้อง แซง ต. โคก สำราญ ต. สามัคคี ต. ศรี แก้ว

5 สถานบริการด้านสาธารณสุขที่สำคัญ สถานบริการสุขภาพจำนวน สถานบริการสุขภาพภาครัฐ - โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 1 - ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 - สถานีอนามัย 1818 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน - สถานพยาบาลแผนปัจจุบันประเภทไม่มีเตียง 7 - สาขาเวชกรรม 2 - สาขาผดุงครรภ์ 5 - สถานพยาบาลแผนโบราณประเภทไม่มีเตียง ( สาขาเวช กรรม ) 1 - ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยา อันตราย / ยาควบคุม พิเศษ 8 - ร้านขายยาแผนไทย 7 - ร้านผลิตยาแผนไทย 2


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรบริหารด้านสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการด้าน สุขภาพแบบครบวงจร คปสอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google