งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุดทะเบียนส่งสำนัก 1. สมุดทะเบียนส่ง ภายใน 2. สมุดทะเบียนส่ง ภายนอกพิเศษ 3. สมุดทะเบียนคำสั่ง สำนัก สมุดทะเบียนรับสำนัก 1. สมุดทะเบียนรับ ภายใน 2. สมุดทะเบียนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุดทะเบียนส่งสำนัก 1. สมุดทะเบียนส่ง ภายใน 2. สมุดทะเบียนส่ง ภายนอกพิเศษ 3. สมุดทะเบียนคำสั่ง สำนัก สมุดทะเบียนรับสำนัก 1. สมุดทะเบียนรับ ภายใน 2. สมุดทะเบียนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุดทะเบียนส่งสำนัก 1. สมุดทะเบียนส่ง ภายใน 2. สมุดทะเบียนส่ง ภายนอกพิเศษ 3. สมุดทะเบียนคำสั่ง สำนัก สมุดทะเบียนรับสำนัก 1. สมุดทะเบียนรับ ภายใน 2. สมุดทะเบียนรับ ภายนอก สำนัก กลุ่มงาน สมุดทะเบียนรับกลุ่ม งาน 1. สมุดทะเบียนรับ ภายใน 2. สมุดทะเบียนรับ ภายนอก รับ ส่ง กลุ่มงานออกเลขที่ ส่งใช้สมุดทะเบียนส่ง เดียวกันกับสำนัก ผังแสดงการใช้งานสมุดทะเบียนหนังสือของสำนัก และกลุ่มงานภายในสำนัก

2 สมุดทะเบียน - ส่งภายใน ( สำนักสารสนเทศ ) ประเภททะเบียนส่ง - ระดับสำนัก กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุด ทะเบียนและรูปแบบการออกเลขที่ หนังสือ กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียน หนังสือ

3 สมุดทะเบียน - ส่งภายนอกพิเศษ ( สำนักสารสนเทศ ) ประเภททะเบียนส่ง - ระดับสำนัก กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุด ทะเบียนและรูปแบบการออกเลขที่ หนังสือ กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียน หนังสือ

4 สมุดทะเบียน - คำสั่ง ( สำนักสารสนเทศ ) ( ถ้ามีใช้ในสำนัก ) ประเภททะเบียนส่ง - ระดับสำนัก กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียน หนังสือ กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุด ทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการ ออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการ ให้การออกเลขที่คำสั่งในรูปแบบ ตัวเลขอย่างเดียว

5 สมุดทะเบียน - รับภายใน ( สำนัก สารสนเทศ ) ประเภททะเบียนรับ - ระดับสำนัก กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียน หนังสือ กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุด ทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการ ออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการ ให้การออกเลขที่ทะเบียนรับใน รูปแบบตัวเลขอย่างเดียว

6 สมุดทะเบียน - รับภายนอก ( สำนักสารสนเทศ ) ประเภททะเบียนรับ - ระดับสำนัก กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียน หนังสือ กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุด ทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการ ออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการ ให้การออกเลขที่ทะเบียนรับใน รูปแบบตัวเลขอย่างเดียว

7 สมุดทะเบียน - รับภายนอก ( กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ ) ประเภททะเบียนรับ - ระดับกลุ่มงาน กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุด ทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการ ออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการ ให้การออกเลขที่ทะเบียนรับใน รูปแบบตัวเลขอย่างเดียว กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียน หนังสือ อย่าลืมสร้างให้ทุก กลุ่มงานนะคะ

8 สมุดทะเบียน - รับภายใน ( กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ ) ประเภททะเบียนรับ - ระดับกลุ่มงาน กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุด ทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการ ออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการ ให้การออกเลขที่ทะเบียนรับใน รูปแบบตัวเลขอย่างเดียว กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียน หนังสือ อย่าลืมสร้างให้ทุก กลุ่มงานนะคะ


ดาวน์โหลด ppt สมุดทะเบียนส่งสำนัก 1. สมุดทะเบียนส่ง ภายใน 2. สมุดทะเบียนส่ง ภายนอกพิเศษ 3. สมุดทะเบียนคำสั่ง สำนัก สมุดทะเบียนรับสำนัก 1. สมุดทะเบียนรับ ภายใน 2. สมุดทะเบียนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google