งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุดทะเบียนรับกลุ่มงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุดทะเบียนรับกลุ่มงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุดทะเบียนรับกลุ่มงาน
ผังแสดงการใช้งานสมุดทะเบียนหนังสือของสำนักและกลุ่มงานภายในสำนัก สมุดทะเบียนส่งสำนัก สมุดทะเบียนส่งภายใน สมุดทะเบียนส่งภายนอกพิเศษ สมุดทะเบียนคำสั่งสำนัก สมุดทะเบียนรับสำนัก สมุดทะเบียนรับภายใน สมุดทะเบียนรับภายนอก สำนัก รับ ส่ง กลุ่มงานออกเลขที่ส่งใช้สมุดทะเบียนส่งเดียวกันกับสำนัก สมุดทะเบียนรับกลุ่มงาน สมุดทะเบียนรับภายใน สมุดทะเบียนรับภายนอก กลุ่มงาน

2 สมุดทะเบียน-ส่งภายใน (สำนักสารสนเทศ)
ประเภททะเบียนส่ง-ระดับสำนัก สมุดทะเบียน-ส่งภายใน (สำนักสารสนเทศ) กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียนหนังสือ กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุดทะเบียนและรูปแบบการออกเลขที่หนังสือ

3 สมุดทะเบียน-ส่งภายนอกพิเศษ (สำนักสารสนเทศ)
ประเภททะเบียนส่ง-ระดับสำนัก สมุดทะเบียน-ส่งภายนอกพิเศษ (สำนักสารสนเทศ) กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียนหนังสือ กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุดทะเบียนและรูปแบบการออกเลขที่หนังสือ

4 สมุดทะเบียน-คำสั่ง (สำนักสารสนเทศ) (ถ้ามีใช้ในสำนัก)
ประเภททะเบียนส่ง-ระดับสำนัก สมุดทะเบียน-คำสั่ง (สำนักสารสนเทศ) (ถ้ามีใช้ในสำนัก) กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุดทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการให้การออกเลขที่คำสั่งในรูปแบบตัวเลขอย่างเดียว กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียนหนังสือ

5 สมุดทะเบียน-รับภายใน (สำนักสารสนเทศ)
ประเภททะเบียนรับ-ระดับสำนัก สมุดทะเบียน-รับภายใน (สำนักสารสนเทศ) กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุดทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการให้การออกเลขที่ทะเบียนรับในรูปแบบตัวเลขอย่างเดียว กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียนหนังสือ

6 สมุดทะเบียน-รับภายนอก (สำนักสารสนเทศ)
ประเภททะเบียนรับ-ระดับสำนัก สมุดทะเบียน-รับภายนอก (สำนักสารสนเทศ) กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุดทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการให้การออกเลขที่ทะเบียนรับในรูปแบบตัวเลขอย่างเดียว กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียนหนังสือ

7 สมุดทะเบียน-รับภายนอก (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ)
ประเภททะเบียนรับ-ระดับกลุ่มงาน สมุดทะเบียน-รับภายนอก (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ) กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุดทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการให้การออกเลขที่ทะเบียนรับในรูปแบบตัวเลขอย่างเดียว กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียนหนังสือ อย่าลืมสร้างให้ทุกกลุ่มงานนะคะ

8 สมุดทะเบียน-รับภายใน (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ)
ประเภททะเบียนรับ-ระดับกลุ่มงาน สมุดทะเบียน-รับภายใน (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ) กำหนดหน่วยงานที่ใช้สมุดทะเบียนไม่กำหนดรูปแบบการออกเลขที่หนังสือ เพราะต้องการให้การออกเลขที่ทะเบียนรับในรูปแบบตัวเลขอย่างเดียว กำหนดรูปแบบฟอร์มหนังสือที่ใช้จัดเก็บในสมุดทะเบียนหนังสือ อย่าลืมสร้างให้ทุกกลุ่มงานนะคะ


ดาวน์โหลด ppt สมุดทะเบียนรับกลุ่มงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google